Realizacja celów statutowych

Sprawozdanie z działalności 2014
Zasady, formy i zakres działalności
 
Działalność dotacyjna dla organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce i innych podmiotów
 

W ramach powyższego działania Fundacja wspiera finansowo działalność statutową organizacji mniejszości niemieckiej oraz innych podmiotów, w zakresie: edukacji, ochrony zdrowia i rehabilitacji, wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów, działalności dobroczynnej. 

Środki przeznaczone na te cele umożliwiają realizację przedsięwzięć typu: szkolenia, seminaria, wczasy zdrowotne dla seniorów, warsztaty dla dzieci oraz wycieczki dla dzieci i seniorów, festyny, spotkania adwentowe, indywidualna pomoc finansowa przekazywana osobom potrzebującym. 

Fundacja udziela również wsparcia na modernizację i wyposażenie obiektów służących realizacji celów statutowych organizacji mniejszości niemieckiej w całej Polsce. Głównym celem wspierania tego rodzaju inicjatyw jest zapewnienie członkom i strukturom Towarzystw zrzeszających mniejszość niemiecką własnych lokali umożliwiających prowadzenie społeczno-kulturalnej działalności statutowej.

Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności statutowej stowarzyszeń i innych podmiotów w 2014 roku

Fundacja przyznała w powyższym zakresie wsparcie na łączną kwotę 6.551.111,89 zł, z czego na sfinansowanie kosztów personalnych i administracyjno-biurowych 4.118.806,89 zł, co stanowi 62,87% wszystkich środków przeznaczonych na wsparcie organizacji mniejszości niemieckiej i innych podmiotów w 2014 roku. W ramach łącznej kwoty wsparcia na realizację projektów, w tym projektów kulturalno-oświatowych oraz młodzieżowych, przeznaczono kwotę 2.432.305,00 zł, z czego remonty domów spotkań stanowiły kwotę 257.760,00 zł, a pozostała część w wysokości 2.174.545,00 zł (33,19%) stanowiły realizowane projekty. W ramach dotacji ze środków zwrotnych Fundacji, w roku 2014 zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim „Festyn integracyjny Mniejszości Niemieckiej Oktoberfest” 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zorganizowało w dniu 
11 października 2014r. w Hali Widowiskowo-sportowej w Krapkowicach festyn integracyjny 
pn. „Oktoberfest”. W spotkaniu wzięło udział ok. 1.500 osób. Celem zorganizowanego 
w Krapkowicach festynu była przede wszystkim integracja członków mniejszości niemieckiej, przybliżenie mieszkańcom regionu sposobu zabawy, spędzania czasu wolnego u naszych zachodnich sąsiadów, jak również popularyzacja pozytywnego wizerunku i promocja działań MN poprzez prezentacje zespołów artystycznych. Pomiędzy występami odbywały się ponadto konkursy 
z nagrodami. W festynie uczestniczyli  przedstawiciele wszystkich pokoleń: seniorzy, dorośli, młodzież oraz rodziny z dziećmi. Zabawie towarzyszyły wystawy prac toczonych w drewnie, stoisko 
z publikacjami dwujęzycznymi, wystawa oryginalnych strojów bawarskich. 
Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej 
„Jak zostać aktywną liderką Mniejszości Niemieckiej – aktywizacja społeczna i polityczna kobiet Mniejszości Niemieckiej – warsztat” 
Podczas dwudniowego szkolenia, które odbyło się w terminie od 14 do 15 listopada 2014 r. 
21 aktywnych kobiet mniejszości niemieckiej, miało możliwość spotkania się, podzielenia własnymi spostrzeżeniami, wymianą doświadczeń oraz nawiązaniem współpracy. W trakcie dwudniowego  szkolenia uczestniczkom zaprezentowano szeroki wachlarz tematyczny: „Jaka jest liderka mniejszości niemieckiej w XXI wieku?”; „Działaczka mniejszości niemieckiej = kobieta przedsiębiorcza”; „Jak być liderką MN?”; „Wsparcie lokalnych działaczek – umiejętności społeczne dla kobiet działających 
w życiu publicznym”; „Potencjał społeczny kobiet – po co więcej kobiet we władzy? Skuteczna reprezentacja interesów kobiet mniejszości niemieckiej.” Szkolenie zostało przeprowadzone przy pomocy aktywnych metod: dyskusje, praca w grupach, scenki, facylitacja, metody kreatywne. Dwudniowe szkolenie dla kobiet aktywnych zawodowo i społecznie przyczyniło się nie tylko do wzajemnej integracji, ale jednocześnie pogłębiło ich tożsamość narodową i dało nowe impulsy do pracy społecznej na rzecz DFK i innych organizacji mniejszości niemieckiej w regionie.

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP Warsztaty kulinarne „Let’s play Deutsch!”
W dniach od 31 maja do 1 czerwca koła terenowe Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej 
z Bytomia, Izbicka i Raszowej zorganizowały warsztaty kulinarne dla 25 osobowej grupy młodzieży 
w wieku od 16 do 35 lat. Na wstępie odbyła się prelekcja na temat historii kuchni krajów niemieckojęzycznych oraz przedstawiono referat dotyczący nowoczesnego spojrzenia na tradycyjne potrawy. Po teoretycznym wprowadzeniu odbyła się cześć integracyjna i praktyczna. Uczestnicy otrzymali fartuchy oraz mieli do dyspozycji specjalnie stworzone na cele projektu książki kucharskie, zawierające zbiór przepisów kuchni niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej. Wybrano najlepszego szefa kuchni, dokonano również oceny przygotowanych dań i ich prezentacji. W kolejnym dniu spotkania po wspólnie przygotowanym śniadaniu uczestnicy zwiedzali Górę Św. Anny. 
Szczegółowe informacje dotyczące udzielonych dotacji w ramach środków zwrotnych, zawiera załącznik nr XIII.I.


 

Działalność pożyczkowa


Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa
Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa, skierowany jest do osób fizycznych lub prawnych, prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski. Pożyczki w ramach tego programu udzielane są ze środków zwrotnych Fundacji (tj. ze środków pochodzących ze spłaty udzielonych wcześniej pożyczek) oraz ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. Pożyczki udzielone w ramach Programu, przeznaczone mogą być na cele inwestycyjne, polegające na zakupie maszyn i urządzeń. Maksymalna kwota pożyczki: 500.000,00 zł. Maksymalny okres spłaty: 5 lat. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę po dokonaniu oceny Wnioskodawcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń. 

 

Fundusz Mikro-Pożyczkowy
 

Fundusz realizowany był w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Fundusz Mikro-Pożyczkowy skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa opolskiego oraz śląskiego. Pożyczki udzielane w ramach powyższego Funduszu, przeznaczone mogą być na cele inwestycyjne i obrotowe, w ramach prowadzonej działalności. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1.000.000,00 zł, maksymalny okres spłaty pożyczki inwestycyjnej 10 lat, a obrotowej 3 lata. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę.

 

Regionalny Fundusz Pożyczkowy
 

Fundusz został utworzony w 2003 roku w ramach rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MSP w latach 2002-2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych”. 
W 2009, 2010 oraz 2012 roku, Fundusz został dokapitalizowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Środki Funduszu pochodzą z dotacji przyznanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, środków zwrotnych Fundacji i dotacji samorządu Województwa Opolskiego oraz RPO WO 2007-2013. Powyższy Fundusz skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji \na terenie województwa opolskiego lub spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 700.000,00 zł, maksymalny okres spłaty pożyczki na cele inwestycyjne to 10 lat, a na cele obrotowe to 3 lata.

 

Fundusz Powodziowy
 

Począwszy od roku 2012 Fundacja pełniła rolę funduszu pożyczkowego, który w razie wystąpienia klęski powodzi udzielać będzie przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi preferencyjnych pożyczek. W związku z wystąpieniem w roku 2014 klęski powodzi w powiecie głubczyckim, poszkodowani przedsiębiorcy mogli pozyskać pożyczkę w wysokości do 50.000,00 zł, którą  przeznaczyć mogli na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych 
w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej. 

 

Pierwszy biznes wsparcie w starcie II 
 

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II” jest ogólnopolskim, rządowym programem pożyczkowym realizowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Od listopada 2014 roku Fundacja pełni funkcję pośrednika finansowego programu na terenie województwa opolskiego oraz śląskiego.  Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej, jak również tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Program adresowany jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych (do 4 lat od dnia ukończenia szkoły), zarejestrowanych bezrobotnych, studentów ostatniego roku studiów wyższych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W ramach programu możliwe jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku osób niezatrudnionych lub nie wykonujących innej pracy zarobkowej, środków na utworzenia stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz bezpłatne doradztwo oraz szkolenia dla pożyczkobiorców. 

W roku 2014 pracownicy działu pożyczkowego uczestniczyli w 18 spotkaniach informacyjnych zorganizowanych przez instytucje zewnętrzne w różnych miastach województwa opolskiego. 
W spotkaniach w ramach których Fundacja prezentowała ofertę pożyczkową udział wzięło ponad 370 osób. Dodatkowo w roku sprawozdawczym Fundacja prowadziła działalność promocyjną w mediach regionalnych oraz lokalnych naszego województwa. 

Pozyczki udzielone w 2014.jpeg

Działalność Regionalnej Instytucji Finansującej
 

Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach PO IG realizowane są działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów. Celem program jest zachęcenie firm do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, zakupów i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a następnie ich realizacji.

Fundacja pełniąc rolę Regionalnej Instytucji Finansującej współpracowała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu PO IG na terenie województwa opolskiego. Ponadto sporządzano raporty merytoryczne i finansowe, jak również prowadzono bazy danych przedsiębiorców i wniosków. 

Regionalna Instytucja Finansująca w Opolu w ramach swojej działalności w 2014 roku prowadziła ocenę wniosków o dofinansowanie, zgodnie z ogłoszonym przez PARP naborem, jedynie w ramach jednego działania, tj. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, w ramach którego możliwe było finansowanie przedsięwzięć o charakterze technicznym, informatycznym 
i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane 
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B.  W ramach naboru prowadzonego w dniach 13.01-31.01.2014 r. przedsiębiorcy województwa opolskiego złożyli 20 wniosków, na łączną kwotę 7.277.753,00 zł. W wyniku oceny rekomendację do dofinansowania otrzymało 13 wniosków na kwotę 3.866.937,10 zł. 

Szczegółowe informacje nt. wdrażania środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
w województwie opolskim w roku 2014 w ramach działania 8.2 PO IG przedstawia załącznik nr XIII.II.

Poza oceną wniosków o dofinansowywanie, Fundacja  realizowała zadania na etapie monitoringu, rozliczeń, aneksowania oraz kontroli projektów, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich latach. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, wniosek o płatność przekazywany jest do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z rekomendacją do wypłaty środków pieniężnych. W roku 2014 w/w weryfikację dokonywano w zakresie następujących obszarów:
Działanie 1.4 - 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac 
Działanie 4.4  Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 
Działanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznejDodatkowo w roku 2014 Fundacja realizowała zadania na etapie kontroli w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości projektów w ramach działania 4.6 Pilotaż Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku. W ramach Pilotażu dofinansowanie udzielane było na projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy wynalazku objętego ochroną patentową albo zgłoszonego do ochrony patentowej, na który zostało sporządzone sprawozdanie o stanie techniki uprawdopodabniające spełnienie kryterium nowości, poziomu wynalazczego oraz przydatności do przemysłowego stosowania.

W roku 2014 pracownicy Regionalnej Instytucji Finansującej przeprowadzili 4 szkolenia oraz jedno spotkanie informacyjne dla beneficjentów PO IG z województwa opolskiego. Szkolenia, w których łącznie udział wzięły 42 osoby poświęcone były tematyce rozliczania projektów oraz aneksowania umów w ramach działania 6.1, 8.1 oraz 8.2 PO IG. Spotkanie informacyjne poświęcone było tematyce zasad aplikowania o środki w ramach działania 8.2 PO IG.

 

Dom Europejski – Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej


W roku 2014  na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych kontynuowana była działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, zadaniem którego było przybliżenie mieszkańcom województwa opolskiego problematyki polskiej polityki zagranicznej oraz Unii Europejskiej. 
W ramach funkcjonowania Ośrodka prowadzono otwarty punkt informacyjny z dostępem do publikacji książkowych, analiz i opracowań z zakresu polityki międzynarodowej oraz integracji europejskiej. 
W trakcie roku w siedzibie Fundacji  zorganizowano 152 lekcje/ szkolenia, w których uczestniczyło ponad 3 tys. dzieci i młodzieży szkolnej województwa opolskiego. 

W ramach realizacji pozostałych zadań ośrodka, zorganizowano następujące inicjatywy:
Gra miejska  „Strzał w 10”:  odbiorcami inicjatywy byli pełnoletni mieszkańcy Opolszczyzny. Inicjatywa miała na celu podkreślenie znaczenia 10 lat członkostwa Polski w UE oraz zachęcenie społeczności lokalnej do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.  W ramach projekt 
w mieście Opolu utworzono punkty, w których uczestnicy gry rozwiązywali zagadki dot. w/w tematyki. Łącznie w inicjatywie udział wzięło 9 drużyn, spośród których laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali nagrody rzeczowe. 

Europejska Szkoła Letnia: w okresie wakacyjnym w bibliotekach i domach kultury województwa opolskiego zorganizowano zajęcia dla najmłodszych mieszkańców Opolszczyzny, w projekcie uczestniczyło ok. 300 dzieci. 

Debaty: w roku sprawozdawczym zorganizowano trzy debaty, w których łącznie udział wzięło 257 osób, o następującym zakresie tematycznym:
 „10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. Wydarzenie zorganizowano wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Przedstawiono drogę regionu do UE, wiążące się z tym szanse i obawy jego mieszkańców, a także skalę wykorzystania funduszy unijnych przez samorządy Opolszczyzny podczas ostatniej dekady. Rozmawiano o współpracy zagranicznej opolskich samorządów, a także o współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z samorządami. Ponadto uhonorowano instytucje i stowarzyszenia, które podjęły najszerszą współpracę z partnerami zagranicznymi w 2013 roku. Debata odbyła się 25 kwietnia 2014 r.
 „10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. Debata z udziałem Szkolnych Klubów Europejskich (SKE), a także przedstawicieli instytucji oświatowych Opolszczyzny. Uczestnicy pozyskali informacje na temat programów edukacyjnych Unii Europejskiej: e-Twinning i Erasmus+. SKE przedstawiły z kolei swoje dokonania na polu promocji Unii Europejskiej w regionie oraz plany na przyszłość. Debata odbyła się 6 czerwca 2014 r. 
 „Mołdawia w drodze do Unii Europejskiej”. Debata organizowana we współpracy z Uniwersytetem Opolskim, z udziałem delegacji z Mołdawii. Spotkanie poświęcone było polsko-mołdawskim relacjom, zarówno na płaszczyźnie bilateralnej, jak i na forum Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej.  Rozmawiano o mołdawskich staraniach na rzecz członkostwa we Wspólnocie i roli jaką w tym procesie odgrywa Polska, ponadto o dwustronnej współpracy na polu edukacyjnym i gospodarczym. Debata odbyła się 8 grudnia 2014 r.

Audycja radiowa: w związku z obchodami 25. rocznicy przemian demokratycznych w Polsce zrealizowano audycję radiową poświęconą polskiej transformacji. Uczestniczyli w niej pracownicy naukowi Uniwersytetu Opolskiego – dr Aleksandra Kusztal i dr Grzegorz Balawajder oraz poseł na Sejm RP - Pan Ryszard Galla. Audycję wyemitowano na antenie Radia Opole w czterech odcinkach, 
w terminie od 24 września do 15 października. Podczas każdej emisji przeprowadzono konkurs, którego zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.

„Dzień Turecki w Opolu”: w dniu 28 października 2014 r. zorganizowano spotkanie - współorganizowane z Instytutem Politologii UO dla młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów Opolszczyzny. Gościem specjalnym był prof. dr Önder Kutlu z Uniwersytetu Seldżuckiego w Konyi. Spotkanie poświęcone było obchodom 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską, a Turcją. W inicjatywie udział wzięło ponad 120 osób.


 „Dzień Służby Zagranicznej” i „Dzień Drzwi Otwartych RODM Opole”: w  dniu 20 listopada 2014 r. 
w ramach ogólnopolskich obchodów Dnia Służby Zagranicznej, w siedzibie RODM Opole odbył się wykład na temat opieki konsularnej, który wygłosił Honorowy Konsul Republiki Chorwacji w Opolu – Pan Andrzej Żylak. Z kolei wszyscy, którzy uczestniczyli w „Dniach Otwartych” mieli okazję dowiedzieć się w jaki sposób działa placówka realizująca zadania Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

W roku sprawozdawczym odbyły się trzy konkursy internetowe „25 lat wolności”, „Turystyka + Fundusze Europejskie” i „Dzień Służby Zagranicznej 2014” oraz konkursy szkolne „Unia Europejska: państwa, języki, kultura"„ Promuj Turcję! Dzień Turecki w Opolu”, i „Co wiesz o Organizacji Narodów Zjednoczonych?”. RODM Opole objął także patronatem V Miejski Konkurs Piosenki Obcojęzycznej "Łowcy Talentów 2014" oraz VI Opolski Konkurs Wiedzy o Krajach Członkowskich Unii Europejskiej „Kocham Cię Europo”. Łącznie we wszystkich konkursach udział wzięło 5454 osób.

 

CENTRUM BIZNESU JAKO KOMPLEKSOWA GALERIA USŁUG WSPIERAJĄCA PODMIOTY GOSPODARCZE


Zgodnie z umową zawartą z Województwem Opolskiem Fundacja pozyskała dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, 
z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty gospodarcze”.  W lipcu 2014 r. w ramach naboru ofert dokonano wyboru generalnego wykonawcy, który w sierpniu 2014r, rozpoczął prace budowlane. W dniu 19 września odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Biznesu. Na koniec grudnia 2014 r. inwestycja zrealizowana została w 46%.

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry