Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Na podstawie umowy nr XIII/DIW/2012 z dnia 31.12.2012r Fundacja na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w roku 2013 pełniła rolę funduszu pożyczkowego, który w razie wystąpienia klęski powodzi udzielać będzie przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi preferencyjnych pożyczek. W ramach zleconego zadania Fundacja zobowiązana jest, w razie wystąpienia powodzi, do rozpowszechnienia informacji o możliwości ubiegania się o pożyczki, udzielenia przedsiębiorcom pomocy przy wypełnianiu dokumentacji związanej z wnioskowaniem o udzielenie pożyczki. Jednocześnie do zadań Funduszu należy pełna obsługa pożyczki (przyjęcie wniosku, oszacowanie szkód, podpisanie umowy o pożyczkę) do momentu całkowitego rozliczenia zobowiązania. Fundacja jest ponadto zobowiązana do działań z zakresu sprawozdawczości względem Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Konkurencji i Konsumenta. W związku z faktem, że w roku sprawozdawczym nie wystąpiła klęska powodzi, Ministerstwo Gospodarki nie przekazało Fundacji środków na prowadzenie wskazanej działalności. 

Na podstawie umowy nr BDG-4418/2013 z dnia 07.05.2013r Fundacja na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizowała zadanie publiczne pod nazwą „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej - 2013”. Projekt realizowany był w okresie od 01.04.2013 do 31.12.2013r. Zakres działalności w ramach zadania opisany został w części sprawozdania dotyczącej Działalności Domu Europejskiego – Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Na realizację zadania Fundacja otrzymała 157.700,00 zł. 

Przewiń do góry