×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

POŻYCZKA NA NOWE PRODUKTY I USŁUGI - CEL PŁYNNOŚCIOWY

___

Szanowni Państwo!

Składany wniosek trafi na listę rezerwową i pracę nad nim rozpoczną się jedynie w przypadku zwolnienia się wystarczającej puli środków.

Złóż wniosek ON-LINE

POŻYCZKOBIORCA:

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub prowadzących działalność w granicach administracyjnych województwa opolskiego.


KWOTA POŻYCZKI:

Maksymalna kwota Pożyczki wynosi 500.000,00 zł.


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

 1. Wynagrodzenia  pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 2. Zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 3. Spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 4. Zatowarowanie, półprodukty itp.,
 5. Bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu (raty z terminem spłaty pomiędzy 1.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania pożyczki, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej).
 6. Inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.

OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA:

 1. Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki.
 2. Maksymalna karencja w spłacie Pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Pożyczki.

KOSZTY POŻYCZKI:

Pożyczka może być oprocentowana:

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 245, poz. 1461 z późn. zm.), 0 % (pomoc de minimis).
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.
 • na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

W przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie Pożyczki na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe, finansowanie jest udzielane na warunkach rynkowych.

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.


NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

Weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

 1. Poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych.
 2. Przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 3. Hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
 4. Inne prawnie dopuszczalne.

INNE WARUNKI:

 1. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki. 
 2. Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w kartach produktu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PDFWykaz dokumentow, które należy dołączyć do wniosku o pożyczkę.pdf

PDFKarta Produktu DPI.pdf

PDFKarta Produktu MPI.pdf

PDFREGULAMIN MPI I DPI 10.2020 - tekst jednolity.pdf

PDFRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną FRŚ.pdf

PDFTabela opłat i prowizji.pdf


ZAŁĄCZNIKI:

DOCOświadczenie majątkowe.doc

DOCOświadczenie majątkowe załącznik rolniczy.doc

PDFInformacja RODO.pdf

DOCXZasady wypełniania upoważnień BIG IM.docx

DOCXUpoważnienie BIG IM Przedsiębiorca.docx

DOCXUpoważnienie BIG IM Konsument.docx

XLSKsiążka przychodów i rozchodów - w zakładkach zał. C i E.xls

XLSPełna księgowość - w zakładkach zał. B i C.xls

XLSRyczałt ewidencjonowany w zakładkach zał. C i F.xls

XLSKarta podatkowa - w zakładkach zał. C i F.xls

XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minims.xlsx

ZIPOświadczenie o MSP.zip

XLSArkusz rozliczeniowy pożyczki.xls


KONTAKT:

Joanna Juszczyk
tel: 77 423 29 18
e-mail: 

Wojciech Pieczonka
tel: 604 107 705,  77 423 28 94
e-mail: 

Angelika Giza
tel: 77 423 29 15
e-mail: 

 

przedsiebiorcze_opolskie.jpeg

Program realizowany jest w ramach Projektu „2.1.1. Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania” RPO WO 2014-2020, na podstawie umów operacyjnych:

 1. Nr 2/RPOP/3317/2017/II/DIF/022 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska (Liderem Konsorcjum)  i Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o. o. (Uczestnikiem Konsorcjum), pełniącymi rolę Pośrednika Finansowego, wyłonionymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego -  Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 26.392.629,34 zł., z czego 22.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.
 2. Nr 2/RPOP/3317/2017/IV/DIF/024 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 28.802.267,89 zł., z czego 24.000.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.