Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

Informacja o poniesionych kosztach
Lp. Rodzaje kosztów Kwota [PLN]
1. Koszty działalności operacyjnej 3.255.601,24
  amortyzacja 125.955,33
  zużycie materiałów i energii 184.499,91
  usługi obce 313.610,48
  podatek, opłaty 44.918,60
  wynagrodzenia brutto 2.127.209,12
  ubezpieczenia ZUS 349.909,32
  pozostałe koszty 109.498,48
2. Koszty finansowe 2.202,32
Razem koszty: 3.257.803,56

 

W roku sprawozdawczym Fundacja poddana została kontroli przez Grupę Gomułka-Audyt Sp. z o.o., która na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dokonała audytu wydatków – weryfikacji prawidłowości sporządzonego sprawozdania - wydatków poniesionych przez RIF za okres 01.10.2012-31.12.2012.  W wyniku przeprowadzonego audytu nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniach 13-15.02.2013r Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przeprowadziło w Fundacji kontrolę realizacji projektu WND-RPOP.01.02.00-16-004/09 „Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO” za okres od 01.04.2010r do 31.12.2010r. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień, błędów oraz nieprawidłowości w realizacji projektu.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przeprowadziło w Fundacji kontrolę realizacji projektu WND-RPOP.01.02.00-16-002/10 pn. „Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego ze środków RPO WO”. Kontrola przeprowadzona została w dniach 15-20.02.2013r, w ramach przeprowadzonych działań kontrolnych nie wniesiono uwag oraz zastrzeżeń. 

W kwietniu 2013 Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto dokonał sprawdzenia prawidłowości i rzetelności zawartych pomiędzy Fundacją Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Zakładem Remontowo Budowlanych Edward Świtek umów. W wyniku czynności kontrolnych nie wniesiono uwag.

W dniu 12.04.2013r, Fundacja poddana została kontroli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie prawidłowości weryfikacji wniosków o płatność pozytywnie rekomendowanych przez Pełnomocnika PARP oraz procesu przeprowadzania kontroli na miejscu dla których raport z kontroli uzyskał wynik pozytywny. W wyniku przeprowadzonej kontroli Fundacja wezwana została do dokonania uzupełnień dokumentacji z przeprowadzanych kontroli. 

W okresie sprawozdawczym Fundacja poddana została kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu  w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacenie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowości i terminowości opracowania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w deklaracjach złożonych do ZUS, w związku z czym Fundacja dokonała korekt w/w deklaracji za lata 2008-2010.

Urząd Kontroli Skarbowej dokonał audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakresie realizacji projektu RPOP.01.02.00-16-001/12 „Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO” - wniosek o płatność RPOP.01.02.00-16-001/12-01. Audyt przeprowadzony został w terminie od 12.06.2013r do 18.06.2013r nie wystąpiły zalecenia pokontrolne.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła audyt w zakresie kontroli kwartalnego sprawozdania RIF z kosztów operacyjnych poniesionych w ramach POIG za IV kwartał 2012 roku oraz wdrożenia przez RIF ogólnych zasad związanych z pełnieniem tej funkcji. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.
 
W dniach 15-19 lipca 2013 roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę  systemową z zakresu obsługi działań 8.1 oraz 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W wyniku kontroli procedury podpisywania umów o dofinansowanie oraz zawierania aneksów do umów stwierdzono, że proces realizowany był prawidłowo, niemniej jednak stwierdzono odchylenia związane z terminami. W związku  powyższym zalecono przestrzeganie terminów oraz stosowanie wymaganych procedurą załączników. 

W dniu 29.07.2013r Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki przeprowadziło  doraźną kontrolę realizacji projektu „Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO” RPOP.01.02.00-16-001/12. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono zastrzeżenia w zakresie upubliczniania informacji o zamiarze zakupu sprzętu/wyposażenia/usług.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zleciła Grupie Gomułka – Audyt Sp. z o.o. w Katowicach przeprowadzenie audytu Regionalnej Instytucji Finansującej z zakresu prawidłowości sporządzonego sprawozdania za III kwartał oraz zgodności sprawozdania ze stanem faktycznym i poprawności dokumentowania przez RIF poniesionych wydatków. W wyniku przeprowadzonego audytu nie stwierdzono problemów oraz uchybień.
Przewiń do góry