×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Badanie sprawozdania finansowego Fundacji Rozwoju Śląska za lata 2020 i 2021 oraz sporządzenie sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta za w/w badania.

 

Fundacja Rozwoju Śląska zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Fundacji Rozwoju Śląska za lata 2020 i 2021

oraz sporządzenie sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta za w/w badania.

 

Warunki przeprowadzenia badania:

  1. Miejsce badania: siedziba Fundacji,
  2. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na zebraniu Rady zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy 2020 oraz za rok obrotowy 2021 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
  3. Biegły rewident w razie potrzeby będzie uczestniczył w posiedzeniach Zarządu dotyczących spraw finansowych Fundacji,
  4. Badanie za rok 2020 musi zostać zakończone do 15 kwietnia 2021 włącznie z przekazaniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta. Badanie za rok 2021 odpowiednio do 15 kwietnia 2022 r.

Oferta musi zawierać następujące dane:

  1. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa Fundacja;
  2. cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta w podziale na lata;
  3. wstępny harmonogram prac obejmujący metody i terminy badania sprawozdania finansowego;
  4. wzór umowy
  5. wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat;
  6. informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (ilość osób, rodzaj uprawnień, doświadczenie zawodowe).

Termin nadsyłania ofert: 07.08 – 04.09.2020 r.

Adres nadsyłania ofert: Fundacja Rozwoju Śląska, ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole lub sekretariat@fundacja.opole.pl,  frs.opole@gmail.com

Dodatkowych informacji (nie udostępnionych w karcie informacyjnej) udzieli Główna Księgowa, Pani Klaudia Mika tel. 77/423 28 90 w godzinach od 8.00 do 14.00 lub e-mail: klaudia.mika@fundacja.opole.pl

O wyniku naboru wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie w ciągu 10 dni od dnia dokonania wyboru oferty przez Radę Fundacji.

 


 

Karta informacyjna do wyceny badania sprawozdania finansowego

Fundacja Rozwoju Śląska

ul. Wrocławska 133, 45 -837 Opole

NIP 754-13-06-435

REGON 530591858

 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- udzielanie pomocy finansowej w formie pożyczek;

- udzielanie zapomóg, stypendiów, dotacji;

- udzielanie odpłatnej i nieodpłatnej pomocy rzeczowej;

- prowadzenie i wspieranie różnych form działalności edukacyjnej;

- współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;

- prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i współpraca ze środkami masowego przekazu;

- prowadzenie doradztwa organizacyjnego, technicznego, technologicznego, finansowego, ekonomicznego, prawnego;

- organizacyjne i finansowe wspieranie podmiotów samorządu terytorialnego oraz form współdziałania tych podmiotów w zakresie zaspokajania przez nie potrzeb publicznych.

 

Wielkości osiągnięte w 2019 roku

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

11.405.171,77

Pozostałe przychody operacyjne

148.113,98

Przychody finansowe

5.104.526,29

Wynik finansowy netto

1.550.168,06

Suma bilansowa

262.915.610,51

Przeciętna liczba osób zatrudnionych w 2020 roku

29

 

Elementy sprawozdania finansowego podlegające badaniu:

- wprowadzenie;

- bilans;

- rachunek zysków i strat;

- informacja dodatkowa