×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.jpeg

Informujemy, iż od dnia 18.07.2020 r. NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY Z UWAGI NA WYCZERPANIE ŚRODKÓW!


POŻYCZKOBIORCA:

Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa opolskiego, dolnośląskiego.


KWOTA POŻYCZKI:

Maksymalna kwota Pożyczki płynnościowej wynosi 15.000.000,00 zł.


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe, np. na:

 1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 2. zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 4. zatowarowanie, półprodukty itp.,
 5. bieżące raty kredytów, pożyczek, leasingu (raty z terminem spłaty pomiędzy 1.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania pożyczki),
 6. inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy.

Pożyczka może finansować 100% wydatków brutto Pożyczkobiorcy.


OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA:

 1. Maksymalny okres spłaty Pożyczki nie może być dłuższy niż 72 miesiące, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Pożyczki.
 2. Maksymalna karencja w spłacie Pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Pożyczki.

KOSZTY POŻYCZKI:

 • Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom przez Pośrednika Finansowego są oprocentowane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Rozporządzenie). Maksymalny poziom oprocentowania nie może przekraczać stopy bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, powiększonej o wartość określoną w § 8 ust. 3 pkt 3 ppkt a) Rozporządzenia.
 • Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału. Pomoc w formie dotacji na odsetki udzielana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Środki na dotacje przekazywane będą przez Menadżera zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy.
 • W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy, finansowanie nie jest udzielane.

Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.


NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

 1. Dla pożyczek o wartości do 100.000,00 zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco (poręczony przez współmałżonka - jeśli dotyczy).
 2. Dla pożyczek o wartości powyżej 100.000,00 zł zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco oraz dodatkowe prawnie dopuszczalne zabezpieczenia.

W przypadku kolejnej pożyczki do 100.000,00 zł dla tego samego przedsiębiorcy, przyjmowane jest dodatkowe zabezpieczenie, zgodnie z zapisami powyżej.


INNE WARUNKI:

 1. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 30 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 2. Wydatkowanie środków Pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków.
 3. Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
 4. Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w karcie produktu.

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

PDFREGULAMIN PPL POIR.pdf

PDFRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną FRŚ.pdf

PDFPPL POIR Karta Produktu.pdf

PDFProwizje i opłaty od czynności.pdf

XLSArkusz kontrolno-rozliczeniowy POIR.xls