Realizacja celów statutowych

DZIAŁALNOŚĆ DOTACYJNA ORGANIZACJI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W POLSCE I INNYCH PODMIOTÓW 


W ramach powyższego działania Fundacja wspiera finansowo działalność statutową organizacji mniejszości niemieckiej oraz innych podmiotów, w zakresie: edukacji, ochrony zdrowia i rehabilitacji, wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów, działalności dobroczynnej. 

Środki przeznaczone na te cele umożliwiają realizację przedsięwzięć typu: szkolenia, seminaria, wczasy zdrowotne dla seniorów, kolonie dla dzieci oraz wycieczki dla dzieci i seniorów, festyny, spotkania adwentowe, indywidualna pomoc finansowa przekazywana osobom potrzebującym. 

Fundacja udzieliła również wsparcia na modernizację i wyposażenie obiektów służących realizacji celów statutowych organizacji mniejszości niemieckiej w całej Polsce. Głównym celem wspierania tego rodzaju inicjatyw jest zapewnienie członkom i strukturom Towarzystw zrzeszających mniejszość niemiecką własnych lokali umożliwiających prowadzenie społeczno-kulturalnej działalności statutowej.

Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności statutowej stowarzyszeń i innych podmiotów w 2013 roku

Fundacja przyznała w powyższym zakresie wsparcie na łączną kwotę 7.268.598,85 zł, z czego na sfinansowanie kosztów personalnych i administracyjno-biurowych 4.209.769,85 zł, natomiast na realizację projektów, w tym projektów kulturalno-oświatowych oraz młodzieżowych, kwotę 3.058.820,00 zł (w tym remonty domów spotkań 456.782,64 zł). W ramach dotacji ze środków zwrotnych Fundacji, w roku 2013 zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno – Społeczne we Wrocławiu „Szukając śladów, odkrywamy miasto – stwórzmy rajd miejski we Wrocławiu”
W roku 2013 Towarzystwo zorganizowało rajd rowerowy pod nazwą „Szukając śladów, odkrywamy miasto – stwórzmy rajd miejski we Wrocławiu”. Projekt podzielony został na dwie części, w ramach pierwszej wybrano miejsca oraz opracowano zasady gry - prace przeprowadzano w mniejszych grupach. W ramach drugiej części kontynuowano pracę w grupach, wypróbowano ustaloną trasę oraz przedyskutowano wyniki projektu. Na podstawie zebranych w trakcie projektu materiałów, graficznie opracowano karty pracy oraz zeszyt odpowiedzi dla prowadzącego. Pierwsza edycja gry przeprowadzona została w sierpniu 2013r. Opracowane w ramach projektów materiały sporządzone zostały dwujęzycznie, w związku z czym  z opracowania skorzystać może większa liczba osób zainteresowanych poznaniem historii miasta Wrocław.  

Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej 
Panel naukowo – dyskusyjny: „Po plebiscycie na Górnym Śląsku. Polska i niemiecka mniejszość narodowa w Prowincji Górnośląskiej i województwie śląskim 1922 – 1939”. 

DWPN we współpracy z Muzeum Śląska Opolskiego zorganizował w dniu 7 maja 2013r panel naukowo-dyskusyjny pn. „Po plebiscycie na Górnym Śląsku. Polska i niemiecka mniejszość narodowa w Prowincji Górnośląskiej i województwie śląskim 1922 – 1939”. Panel stanowił podsumowanie wspólnie zorganizowanej wystawy. W ramach inicjatywy zaprezentowano problemy mniejszości 
w okresie międzywojennym na Górnym Śląsku oraz wskazano na podobieństwa i różnice poszczególnych grup mniejszościowych, z podziałem na województwo opolskie oraz  śląskie. 
W ramach panelu wszyscy uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań oraz dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w omawianym zakresie. Łączna liczba uczestników – 47 osób. 

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim „Spotkania integracyjne” 
Towarzystwo zorganizowało w roku 2013 30 spotkań integracyjnych dla członków mniejszości niemieckiej z województwa opolskiego, w których łącznie udział wzięło 1337 osób. Głównym celem projektu było krzewienie i popularyzacja kultury oraz sztuki niemieckiej, jak również wzmocnienie tożsamości i przynależności do mniejszości niemieckiej. W trakcie organizowanych wycieczek grupy odwiedziły „Farską Stodołę” w Biedrzychowicach oraz Centrum Eichendorffa w Łubowicach. W trakcie spotkań uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy historycznej nt. odwiedzanych miejsc. 

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego „Wyjazd członków DFK do Drezna” 
W dniach od 30 listopada do 1 grudnia 2013 odbył się wyjazd edukacyjny dla członków Towarzystwa do Drezna. W wyjeździe uczestniczyło 49 członków TSKN Racibórz z oddziałów Gliwice, Zabrze, Wodzisław Śląski, Orzesze, Racibórz i Rybnik. W ramach wyjazdu uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia najważniejszych zabytków miasta oraz uczestniczyli w tradycyjnym kiermaszu świątecznym. Wyjazd umożliwił poszerzenie wiedzy nt. historii miasta, dodatkowo przyczynił się do pielęgnacji języka niemieckiego oraz wzmocnienia tożsamości członków Towarzystwa. 
 

WSPARCIE EDUKACJI I KULTURY


Plener malarski „Góra św. Anny – widok z niemiecką historią w tle”
W ramach wsparcia działalności edukacyjno-kulturalnej Fundacja zrealizowała cykliczny plener malarski dla utalentowanej młodzieży, który w roku sprawozdawczym odbył się pod hasłem „Góra św. Anny – widok z niemiecką historią w tle”. Uczestnikami projektu było 26 uczniów Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu. Zadaniem każdego z uczestników było namalowanie w wybranej technice plastycznej 3 prac zainspirowanych widokami z miejsca pobytu. Głównym celem inicjatywy poza elementem artystycznym było poszerzenie wiedzy uczestników na temat wielokulturowości dziedzictwa obszarów zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką, jak również promowanie jej zaangażowania w życie społeczne, gospodarcze i kulturalne. Prace namalowane przez młodzież ocenione zostały przez Komisję oceniającą. Komisja dokonała wyboru najciekawszych prac, które zaprezentowane zostały w trakcie wernisażu zorganizowanego w Galerii nad Odrą w Opolu.  Tegoroczny projekt sfinansowany został ze środków zwrotnych oraz środków udostępnionych przez Gminę Leśnica.
 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYCZKOWA


Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa
Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa, skierowany jest do osób fizycznych lub prawnych, prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski. Pożyczki w ramach tego programu udzielane są ze środków zwrotnych Fundacji (tj. ze środków pochodzących ze spłaty udzielonych wcześniej pożyczek) oraz ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. Pożyczki udzielone w ramach Programu, przeznaczone mogą być na cele inwestycyjne, polegające na zakupie maszyn i urządzeń. Maksymalna kwota pożyczki: 500.000,00 zł. Maksymalny okres spłaty: 5 lat. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę po dokonaniu oceny Wnioskodawcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń. 

Fundusz Mikro-Pożyczkowy
Fundusz realizowany był w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Fundusz Mikro-Pożyczkowy skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa opolskiego oraz śląskiego. Pożyczki udzielane w ramach powyższego Funduszu, przeznaczone mogą być na cele inwestycyjne i obrotowe, w ramach prowadzonej działalności. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1.000.000,00 zł, maksymalny okres spłaty pożyczki inwestycyjnej 10 lat, a obrotowej 3 lata. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy
Fundusz został utworzony w 2003 roku w ramach rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MSP w latach 2002-2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych”. W 2009, 2010 oraz 2012 roku, Fundusz został dokapitalizowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Środki Funduszu pochodzą z dotacji przyznanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, środków zwrotnych Fundacji i dotacji samorządu Województwa Opolskiego oraz RPO WO 2007-2013. Powyższy Fundusz skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego lub spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 700.000,00 zł, maksymalny okres spłaty pożyczki na cele inwestycyjne to 10 lat, a na cele obrotowe to 3 lata.

W roku 2013 pracownicy działu pożyczkowego uczestniczyli w 11 spotkaniach informacyjnych zorganizowanych przez instytucje zewnętrzne w różnych miastach województwa opolskiego. 
W spotkaniach w ramach których Fundacja prezentowała ofertę pożyczkową udział wzięło ponad 130 osób. Dodatkowo w roku sprawozdawczym Fundacja prowadziła działalność promocyjną, w ramach której ukazywały się liczne materiały w opolskich mediach. Dodatkowo Fundacja prezentowała swoją ofertę w trakcie międzynarodowych targów rolniczych OPOLAGRA. 


 

Programy pożyczkowe Projekty 2013
  Ilość Wartość w PLN
Program Rozwoju Rolnictwa 17 2.983.150,00
Środki zwrotne Fundacji 16 2.683.150,00
Środki MSW RFN 1 300.000,00
Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw 17 2.876.366,68
Środki zwrotne Fundacji 8 1.360.165,29
Środki MSW RFN 9 1.516.201,39
Regionalny Fundusz Pożyczkowy 120 20.861.373,05
Fundusz Mikro-Pożyczkowy 42 12.719.982,66
Razem: 196 39.440.872,39


Tabela. Wartość i ilość przyznanych przez Zarząd Fundacji pożyczek w ramach wszystkich programów wg stanu na dzień 31.12.2013r.
 

DZIAŁALNOŚĆ REGIONALNEJ INSTYTUCJI FINANSUJĄCEJ 


Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach PO IG planowane są działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów. Program ma zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, zakupów i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a następnie ich realizacji.

Fundacja pełniąc funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej współpracowała z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto sporządzano raporty merytoryczne i finansowe, jak również prowadzono bazy danych przedsiębiorców i wniosków. W roku 2013 Regionalna Instytucja Finansująca dla województwa opolskiego realizowała działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakresie następujących obszarów:

Działanie 1.4 - 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac 
Etap I (Działanie 1.4): Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu.
Etap II (Działanie 4.1): Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu.
W 2013 roku nie przeprowadzono żadnego naboru, RIF realizowała zadania na etapie monitoringu i rozliczeń projektów, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich latach.  

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 
Projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych. Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami. 
W ramach Działania 4.4 w 2013 roku przeprowadzono dwa nabory : 
Od 15 maja do 05 czerwca 2013r - kwota na nabór wyniosła 850.000.000,00 zł. W województwie opolskim złożono 2 wnioski na kwotę 16.567.600,00 zł. Rekomendację otrzymały 2 wnioski na kwotę 14.082.460,00 zł. 
Od 04 listopada do 29 listopada 2013  - kwota na nabór wyniosła 500.000.000,00 zł. W województwie opolskim złożono 5 wniosków na kwotę 88.867.765,00 zł. Ocena wniosków w trakcie procedury.

Działanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
Projekty mające na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju. Refundacja  wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej  oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej.
Nabór ciągły do 30 czerwca 2013r w województwie opolskim złożono 10 wniosków na kwotę 817 945,14 zł. Do 31.12.2013r rekomendację otrzymały 4 wnioski na kwotę 262.778,34 zł. 

Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.
W ramach działania przeprowadzono jeden nabór od 15 lipca do 31 lipca 2013r, w województwie opolskim złożono 26 wniosków na kwotę 8.954.602,87 zł, rekomendację otrzymało 6 wniosków na kwotę 1.786.503,44 zł. 

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.
W ramach tego działania w 2013 roku przeprowadzono trzy nabory:
Od 18 lutego do 01 marca 2013r - kwota na nabór wyniosła 102.450.720,00 zł, w województwie opolskim złożono 10 wniosków o dofinansowanie na kwotę 4.661.413,20 zł, rekomendację otrzymały 2 wnioski na kwotę 1.050.000,00 zł. 
Od 06 maja do 17 maja 2013r - kwota na nabór wyniosła 102.001.760,00 zł, w województwie opolskim złożono 8 wniosków o dofinansowanie na kwotę 3.608.423,00 zł, żaden z złożonych wniosków nie otrzymał rekomendacji do dofinansowania.
Od 08 lipca do 19 lipca 2013r - kwota na nabór wyniosła 49.000.000,00 zł, w województwie opolskim złożono 12 wniosków o dofinansowanie na kwotę 4.079.243,47 zł, rekomendację otrzymał 1 wniosek na kwotę 276.136,00 zł.

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B.
W 2013 roku przeprowadzono dwa nabory :
Od 18 kwietnia do 06 maja 2013r -  kwota na nabór wyniosła 229.587.568,00 zł, w województwie opolskim złożono 19 wniosków na kwotę 10.185.792,80 zł, rekomendację otrzymało 13 wniosków na łączną kwotę 6.045.817,16 zł.
Od 17 czerwca do 28 czerwca 2013r -  kwota na nabór wyniosła 300.000.000,00 zł, w województwie opolskim złożono 31 wniosków na kwotę 13.377.287,12 zł, rekomendację otrzymało 15 wniosków na łączną kwotę 5.670.458,88 zł.

Regionalna Instytucja Finansująca w Opolu w ramach swojej działalności poza oceną wniosków o dofinansowywanie, dokonuje weryfikacji złożonych wniosków o płatność w ramach poszczególnych realizowanych projektów we wszystkich obsługiwanych działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, wniosek o płatność przekazywany jest do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z rekomendacją do wypłaty środków pieniężnych. 

Ponadto Regionalna Instytucja Finansująca w Opolu w 2013 roku przeprowadziła oraz uczestniczyła w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dotyczących Działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W siedzibie Fundacji zorganizowano w sumie 7 spotkań informacyjnych, w których łącznie uczestniczyły 72 osoby. Spotkania dotyczyły tematyki rozliczania projektów oraz aneksowania umów w ramach działań PO IG.  Pracownicy Regionalnej Instytucji Finansującej prezentowali również ofertę w trakcie spotkań informacyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne. 

 

DZIAŁALNOŚĆ DOMU EUROPEJSKIEGO - REGIONALNEGO OŚRODKA DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ 


W okresie 01.04 – 31.12 br. Fundacja na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych pełniła funkcję Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, zadaniem którego było przybliżenie obywatelom województwa opolskiego problematyki polskiej polityki zagranicznej oraz Unii Europejskiej. Lekcje, wykłady i szkolenia prowadzone były dla uczniów, studentów oraz seniorów, a tematyka zajęć związana była z Unią Europejską i polską polityka zagraniczną. Ponadto prowadzone były spotkania z ekspertami i debaty. Oferta Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej cieszyła się dużym zainteresowaniem. W ramach działalności ośrodka udzielano informacji z zakresu możliwości korzystania z funduszy unijnych, nowego okresu programowania oraz możliwościami współpracy międzynarodowej. W ciągu 9 miesięcy działalności przeprowadzono 157 szkoleń, w których łącznie uczestniczyło 3014 osób. Głównymi odbiorcami szkoleń, byli uczniowie szkół województwa opolskiego. Ponadto w ramach współpracy ze szkołami województwa opolskiego oraz społecznością lokalną zorganizowano konkursy dot. tematyki Unii Europejskiej, w których łącznie udział wzięły 262 osoby. 

W ramach realizacji zadań ośrodka, zorganizowano 2 debaty o następującym zakresie tematycznym:
21 czerwca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyła się debata pt. „Partnerstwo Wschodnie – szczytna idea czy realna współpraca?”. W debacie uczestniczyło 87 osób i 8 prelegentów. Debata podsumowała działania przeprowadzone w ramach Partnerstwa Wschodniego, przedstawione zostały również m.in. możliwości finansowania projektów z konkursów ogłaszanych przez MSZ. Debata pozwoliła ocenić współpracę w ramach Partnerstwa Wschodniego jako żywą i dynamiczną, szczególnie w sferze kultury i oświaty. 
15 listopada 2013 roku  w sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego odbyła się kolejna debata „Współpraca w ramach euroregionów – perspektywa rozwoju czy stagnacji?”, wystąpiło w niej 9 prelegentów. Jej uczestnikami byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i oświaty, euroregionów oraz opolskich uczelni wyższych – łącznie 80 osób. Podczas debaty zostały zaprezentowane bieżące inicjatywy euroregionów oraz plany na przyszłość. 

Promocja oferty RODM w Opolu odbywała się poprzez artykuły w prasie, artykuły w Internecie oraz rozsyłanie ulotek informacyjnych do urzędów gmin i starostw oraz organizacji pozarządowych województwa opolskiego.  

Podczas realizacji projektu odbyły się dwa spotkania z ekspertami dla społeczności lokalnej województwa opolskiego, studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli samorządów, placówek oświatowych i kulturalnych oraz organizacji pozarządowych. Zakres spotkań był następujący:
Pierwsze spotkanie z ekspertem, którym była prof. Jiang Huijuan – dyrektor chiński Instytutu Konfucjusza w Opolu, odbyło się 29 października 2013 roku w sali konferencyjnej Hotelu Mercury. Spotkanie w którym wzięło udział 50 osób, dotyczyło współpracy polsko – chińskiej, omówione zostały inicjatywy podejmowane przez Instytut Konfucjusza w województwie opolskim, przedstawiono również ofertę Instytutu dla uczniów i studentów. 
Drugie spotkanie z ekspertem odbyło się 16.12.2013r - ekspertami byli pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej – Politechniki Opolskiej. Spotkanie dotyczyło programu Erasmus oraz planów w zakresie programów wymiany studentów i pracowników naukowych w nowym okresie programowania. W spotkaniu wzięło udział 50 osób – studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

Kolejnym ważnym celem RODM było animowanie i inicjowanie przedsięwzięć realizowanych w regionie przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe z zakresu współpracy zagranicznej. Cel ten został osiągnięty poprzez stworzenie, prowadzenie i aktualizowanie baz danych wydarzeń w regionie dotyczących polityki zagranicznej i międzynarodowej. Na bieżąco zbierano  i aktualizowano informacje o instytucjach realizujących w województwie działania z zakresu powyższej tematyki. 

Przewiń do góry