Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

Informacja o poniesionych kosztach
 

Koszty poniesione na administrację w 2012 roku wyniosły 3.045.672,64 zł, szczegółowe dane w tym zakresie przestawia następująca tabela:
 
Lp. Rodzaje kosztów Kwota [PLN]
1. Koszty działalności operacyjnej 3.040.788,06
  amortyzacja 82.778,81
  zużycie materiałów i energii 213.691,48
  usługi obce 337.966,63
  podatek, opłaty 46.967,53
  wynagrodzenia 1.929.566,20
  ubezpieczenia 312.780,64
  pozostałe koszty 117.036,77
2. Koszty finansowe 4.884,58
Razem koszty: 3.045.672,64


W dniach 11-12.01.2012r Fundacja poddana została kontroli przez Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach przeprowadzonej kontroli zbadano poprawność sporządzanego sprawozdania kwartalnego (za okres od 01.10.2011r do 31.12.2011r) z kosztów operacyjnych, kwalifikowalności wykazywanych wydatków, ich zgodności ze stanem faktycznym. W trakcie kontroli nie stwierdzono istotnych problemów i uchybień, wagę problemów określono jako drugorzędne.

W roku sprawozdawczym Fundacja poddana została kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu, w zakresie  gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, w zakresie realizacji projektu Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO. Jednostka kontrolująca, przedstawiła podsumowanie ustaleń stwierdzonych w ramach audytu prowadzonego w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013.

W dniach 26-27.04.2012r Fundacja poddana została bezpośredniej kontroli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie kontroli kwartalnego sprawozdania z  kosztów operacyjnych poniesionych w ramach PO IG za IV kwartał 2011 roku, wdrożenia ogólnych zasad związanych z pełnieniem roli RIF, jak również stanu faktycznego wykorzystania środków trwałych użyczonych przez PARP. W wyniku przeprowadzonej kontroli, zalecono wprowadzenie zmian w sporządzonym sprawozdaniu za IV kwartał 2011 roku. Fundacja dostosowała się do zaleceń z informacji pokontrolnej. 

Jednocześnie w roku sprawozdawczym Fundacja, na zlecenie PARP czterokrotnie poddana została kontroli przez Grupę Gomułka – Audyt Sp. z o.o. w zakresie weryfikacji poprawności sporządzanego finansowego sprawozdania kwartalnego z kosztów operacyjnych kwalifikowalności wydatków, ich zgodności ze stanem faktycznym oraz poprawności dokumentowania przez Fundację poniesionych wydatków w I, II, III oraz IV kwartale 2012 roku w związku z pełnieniem roli RIF. W wyniku przeprowadzonych audytów, nie stwierdzono nieprawidłowości, wszystkie poniesione wydatki są prawidłowe, wiarygodne i potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Dnia 14 listopada 2012 roku Fundacja poddana została kontroli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie prawidłowości weryfikacji wniosków o płatność, pozytywnie rekomendowanych przez Pełnomocnika Agencji oraz  procesu przeprowadzania kontroli na miejscu dla których raport z kontroli uzyskał wynik pozytywny. W trakcie kontroli zalecono wprowadzenie zmian w sporządzanych wnioskach o płatność oraz informacjach pokontrolnych, Fundacja dostosowała się do zaleceń pokontrolnych. 

W roku 2012 Fundacja dwukrotnie poddana została kontroli Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w zakresie  rewizyt w związku z koniecznością zakończenia kontroli (z 2011 roku) realizacji dwóch projektów. Kontrola dotyczyła realizacji umowy nr RPOP.01.02.00-16-004/09 z dnia 09.12.2009r (za okres od 16.11.2009-31.03.2010) oraz RPOP.01.02.00-16-002/10 z dnia 06.09.2010r (za okres 01.08.2010-31.10.2010). 
Przewiń do góry