Informacja o poniesionych kosztach + pozostałe dane

Sprawozdanie z działalności 2018

Zasady, formy i zakres działalności statutowej​​​​​​​

Realizacja celów statutowych​​​​​​​

Centrum Biznesu

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Via Regia Sp. z o.o.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i źródłach pochodzenia

Koszty poniesione na administrację w roku 2018 wynosiły 3.778.935,88 zł

Lp.

Rodzaje kosztów

Kwota [PLN]

Płatność gotówką

Płatność przelewem

1.

Koszty działalności operacyjnej

3.778.935,88

45.321,94

3.733.613,94

 

amortyzacja

230.046,19

0,00

230.046,19

 

zużycie materiałów i energii

137.431,56

10.088,11

127.343,45

 

usługi obce

822.303,66

4.200,32

818.103,34

 

podatek, opłaty

53.596,80

0,00

53.596,80

 

wynagrodzenia brutto

2.040.485,86

11.400

2.029.085,86

 

ubezpieczenia ZUS

446.937,28

2.545,70

444.391,58

 

pozostałe koszty

48.134,53

17.087,81

31.046,72

2.

Koszty operacyjne

9.481,94

0,00

9.481,94

 

Łącznie:

3.788.417,82

45.321.94

3.743.095,88

 

Stan lokat na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018r.

Lp.

Nazwa banku

Kwota [PLN]

1.

Bank Santander Bank Polska S.A.  O / Opole

26 550 585,58

2.

Bank Ochrony Środowiska O / Opole

20 047 359,96

3.

Bank ING Bank Śląski SA

5.000.000,00

 

Ogółem lokaty:

51 597 945,54

Stan środków bieżących na rachunkach bankowych

23 005 671,06

Stan kasy

9 282,34

Łącznie:

74 612 898,94

 

Fundacja na potrzeby bieżące zakupiła w 2018r.:

Lp.

Nazwa środka trwałego oraz WNiP

Wartość

1.

Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 5250

3 884,00

2.

Regały przesuwne do archiwum CB

29 900,00

3.

Laptop Dell V3568

2 343,00

4.

Telefon Samsung Galaxy S8 Czarny

1 989,40

5.

Oprogramowanie Microsoft Office 2016

914,00

6.

Aplikacja do konwersji wyciągów bankowych MPI/DPI/PEE/PT

3 075,00

7.

Oprogramowanie Microsoft Office 2019

1 205,40

8.

Oprogramowanie Microsoft Office 2019

1 205,40

9.

Oprogramowanie Microsoft Office 2019

1 205,40

 

Razem zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku 2018: 45.721,60 zł

W roku 2018 nie dokonano likwidacji środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.

 

Zatrudnienie z podziałem na zajmowane stanowiska na dzień 31.12.2018 r., kształtowało się następująco:

Prezes Fundacji

1

Dyrektor

1

Główna Księgowa

1

Kierownik

Z-ca Kierownika

2

1

Główny Specjalista

1

Specjalista

Księgowa

16

1

Starszy Referent

2

Referent

1

Razem:

27

 

Bilans Fundacji w roku 2018 po stronie aktywów i pasywów zamknął się na kwotę 224.799.295,00 zł.

Źródło finansowania kosztów Fundacji

  1.  
  1.  

Kwota kosztów

Kwota kosztów

Kwota kosztów

% udział

Regionalna Instytucja Finansująca

179.509,68

4,99%

111.561,04

2,95%

Regionalny Fundusz Pożyczkowy RPO WO

1.748.370,28

48,58%

1.216.831,48

32,20%

Centrum Biznesu

372.445,76

10,35%

358.355,98

9,48%

Fundusz Powodziowy

0,00

0,00

0,00

0,00

Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie 2014/2016

277.215,32

7,70%

188.657,05

4,99%

Projekt 2.1.1 – FRS/CRB

166.404,04

4,62%

605.230,43

16,02%

Projekt 2.1.1 – FRS

112.160,92

3,12%

431.448,17

11,42%

PEE

0,00

0,00

75.950,84

2,01%

PT

0,00

0,00

76.972,65

2,04%

Projekt 7.5.

0,00

0,00

118.382,41

3,13%

Środki MSW RFN - Frischmittel

172.086,06

4,78%

172.086,06

4,55%

Kontrole PARP

0,00

0,00

35.570,90

0,94%

Środki Fundacji RFP

154.825,38

4,30%

145.912,09

3,88%

Środki Fundacji Fundusz Powodziowy

267,00

0,01%

246,60

0,01%

Środki FundacjiSPO Mikro - Pożyczkowy

411.221,20

11,43%

233.695,44

6,18%

Środki zwrotne Fundacji

4.434,77

0,12%

4.179,41

0,11%

Fundusz Stypendialny

0,00

0,00

283,33

0,01%

Koszty obsługi szkoleń

0,00

0,00

3.572,00

0,09%

Suma kosztów

3.598.940,41

100,00

3.778.935,88

100,00

 

Suma poniesionych kosztów na realizację celów statutowych w roku 2018 wyniosła 5.099.781,60 zł.

W roku sprawozdawczym Fundacja poddana została kontroli przez jednostki zewnętrzne. W trakcie roku sprawozdawczego Fundacja 4-krotnie poddana została kontroli przez Grupę Gumułka - EUROEDUKACJA Sp. z o.o. w zakresie poniesionych przez Regionalną Instytucję Finansującą w województwie opolskim wydatków oraz weryfikacji prawidłowości sporządzanego sprawozdania:

- w dniach 11-12.01.2018r. przeprowadzono audyt za okres od 01.09.2017r. do 31.12.2017r.,

- w dniach 20-21.06.2018r. przeprowadzono audyt za okres od 01.01.2018r. do 31.03.2018r.,

- w dniach 11-12.07.2018r. przeprowadzono audyt za okres od 01.04.2018r. do 30.06.2018r.,

- w dniach 11-12.10.2018r. przeprowadzono audyt za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2018r.

Ponadto przeprowadzono kontrole:

  1. ZUS – w dniach 25-29.06.2018r. - w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne innych składek, do których zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń za lata 2014-2016
  2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – w dniu 20.09.2018 -  w zakresie prawidłowości sprawozdania RIF za I kwartał 2018r.
  3. Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa – w dniach 17.12.2018 – 11.01.2019 -  w związku z realizacją programów pożyczkowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK)
  4. BGK – 11-12.12.2018r. – w zakresie realizacji programu Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie (PBWWS) 

W ramach przeprowadzonych działań kontrolnych w 2018 roku nie stwierdzono błędów, uchybień ani zastrzeżeń.

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

Informacja o rozliczeniach fundacji oraz w sprawie składanych deklaracji

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry