Informacja o posiedzeniach organów fundacji

Sprawozdanie z działalności 2018

Zasady, formy i zakres działalności statutowej​​​​​​​

Realizacja celów statutowych​​​​​​​

Centrum Biznesu

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Via Regia Sp. z o.o.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

W roku 2018 odbyło się 5 posiedzeń Rady Fundacji, z czego na posiedzeniu w dniu 14.05.2018r. odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady, na którym udzielono Zarządowi absolutorium za miniony rok obrotowy. W roku sprawozdawczym odbyło się 16 posiedzeń Zarządu Fundacji. Zarząd Fundacji podejmował również uchwały w trybie obiegowego zbierania głosów. W roku sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął łącznie 243 uchwały.

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i źródłach pochodzenia

Informacja o poniesionych kosztach + pozostałe dane

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

Informacja o rozliczeniach fundacji oraz w sprawie składanych deklaracji

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry