Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Sprawozdanie z działalności 2018

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

Centrum Biznesu

Centrum Rozwoju Biznesu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje swoim klientom kompleksowe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

  • przygotowywania, skompletowania oraz złożenia wniosku o udzielenie pożyczki/dotacji na rozwój przedsiębiorstwa,
  • przygotowywania biznesplanów,
  • doradztwa biznesowego oraz doradztwa finansowego,
  • kompleksowej obsługi klienta biznesowego,
  • świadczenia usług biurowych, archiwizacyjnych i sekretariackich.

 W roku 2018 Spółka przygotowała i skompletowała wnioski o udzielenie pożyczki dla 62 przedsiębiorców, w tym przygotowała 48 biznesplanów. Ponadto udzieliła doradztwa finansowego, oraz doradztwa przy planowaniu inwestycji ponad  20  firmom. Spółka również telefonicznie jak i na miejscu w biurze udzielała doradztwa biznesowego, doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu oraz dokumentacji związanej z wnioskiem pożyczkowym klientom Fundacji.

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. od początku swojej działalności angażuje się w działania mające na celu promocję Fundacji Rozwoju Śląska oraz oferowanych przez nią usług polegających na wspieraniu przedsiębiorców poprzez udzielanie finansowego wsparcia w postaci pożyczek. W związku z tym, w ramach działań promocyjnych, pracownicy Spółki w bieżącym roku wzięli udział w licznych spotkaniach skierowanych do przedsiębiorców, m.in:

15.03.2018 „Stół Biznesowy” w Dom Expo w Opolu, 18.10.2018 oraz 19.10.2018 „Polsko-Czeskie Forum Przedsiębiorczości”  w  Opolu, 19.10.2018 i 26.10.2018 Konferencja „Energetyka w przedsiębiorstwie i nowoczesnym budownictwie” w Opolu.

Każdorazowo podczas tych spotkań promowano ofertę pożyczkową Fundacji Rozwoju Śląska poprzez indywidualne rozmowy i dystrybucję materiałów informacyjno - promocyjnych.
W ramach tychże działań pracownicy Spółki uczestniczyli również w spotkaniach powiatowych „Opolskie dla Biznesu” na terenie województwa opolskiego, które odbyły się:

19.03.2018 – Opole

23.03.2018 – Namysłów

27.03.2018 – Brzeg

29.03.2018 – Nysa

04.04.2018 – Kluczbork

06.04.2018 – Olesno

10.04.2018 – Prudnik

17.04.2018 – Kędzierzyn – Koźle

23.04.2018 - Krapkowice

27.04.2018 - Głubczyce

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. wspólnie z Fundacją Rozwoju Śląska w ramach konsorcjum realizuje  Projekt „2.1.1. Nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek / poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania” RPO WO 2014-2020, na podstawie umowy operacyjnej nr 2/RPOP/3317/2017/II/DIF/022. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach w/w konsorcjum pracownicy Spółki zostali włączeni do działu sprzedaży i odpowiedzialni byli za sprzedaż pożyczek oferowanych przez Fundację, do działu analizy, gdzie  jeden z pracowników w br. przeanalizował i przedłożył na komitet  łącznie 75 wniosków pożyczkowych.
Jeden z pracowników Spółki był również zaangażowany do obsługi Sekretariatu Fundacji i odpowiedzialny był za przygotowanie spotkań Zarządu oraz Rady, zajmował się sprawami związanymi z utrzymaniem i administracją budynku na ul. Słowackiego 10, bieżącym prowadzeniem sekretariatu oraz archiwizacją dokumentów.

Via Regia Sp. z o.o.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i źródłach pochodzenia

Informacja o poniesionych kosztach + pozostałe dane

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

Informacja o rozliczeniach fundacji oraz w sprawie składanych deklaracji

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry