Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i ich źródłach

Informacja o wysokości spłat kapitału pożyczek oraz uzyskanych odsetkach i prowizjach
 
Lp. Środki Wartość spłaty kapitału pożyczek Wartość spłaty odsetek od pożyczek Wartość prowizji od udzielonych pożyczek
1.​ Środki zwrotne 7.373.125,29 734.479,64 63.589,68
2. Fundusz BWI 230.032,29 35.258,78 -
3. Fundusz Powodziowy 252.111,07 - -
4. Regionalny Fundusz Pożyczkowy 208.799,15 40.171,19 20,00
5. Regionalny Fundusz Pożyczkowy I  8.916.575,08 1.349.759,98 11.970,00
6. Regionalny Fundusz Pożyczkowy II  6.348.691,59 977.907,46 8.000,00
7. Regionalny Fundusz Pożyczkowy III 227.150,99 17.408,63 600,00
8. Fundusz Mikro-Pożyczkowy 7.255.485,00 1.093.807,16 18.266,50
9. Odsetki skapitalizowane - 29.735,66 -
Łącznie 30.811.970,46 4.278.528,50 102.446,18

 

 
Informacja o uzyskanych dotacjach na działalność statutową
 
Lp. Instytucja finansująca Nazwa projektu Kwota dotacji [w PLN]
1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych "Informacja Europejska w Regionach" 91.111,12
2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych "Informacja o 18 miesięcznym programie Rady UE w czasie prezydencji polskiej, duńskiej i cypryjskiej" 18.186,00
3. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego "Nakręć się na fundusze" 15.051,75
4. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości "Wykonanie zadań Regionalnej Instytucji Finansującej w ramach PO IG" 1.495.146,45
5. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec "Dotacje dla organizacji mniejszości niemieckiej oraz pożyczki w ramach Programu Rozwoju Rolnictwa" 1.384.108,46
Łącznie 3.003.603,78


Z przeznaczeniem na  dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO 2007-2013, Fundacja otrzymała w roku sprawozdawczym dofinansowanie w wysokości 26.000.000,00 zł z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Kwota stanowi dofinansowanie na realizację projektu „Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO 2007-2013”; w ramach osi priorytetowej 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu; Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do dofinansowania przedsiębiorczości.  
 
 

Informacja o pozostałych przychodach finansowych

Lp. Środki A
Odsetki na bieżących rachunkach bankowych
B
Odsetki od lokat
A+B
Łącznie
1. Środki zwrotne 14.146,58 1.578.993,39 1.593.139,97
2. Fundusz BWI 0,00 51.157,67 51.157,67
3. Regionalny Fundusz Pożyczkowy 0,00 307.095,68 307.095,68
4. Regionalny Fundusz Pożyczkowy I 12.269,03 152.467,20 164.736,23
5. Regionalny Fundusz Pożyczkowy II 11.231,34 216.211,31 227.442,65
6. Regionalny Fundusz Pożyczkowy III 1.355,36 79.622,40 80.977,76
7. Fundusz Mikro-Pożyczkowy 0,00 735.127,34 735.127,34
8. Fundusz Fundacji 0,00 60.775,28 60.775,28
9. B. Wurttemberg 0,00 1.071,86 1.071,86
Łącznie 39.002,31 3.182.522,13 3.221.524,44
Przewiń do góry