Realizacja celów statutowych

Działalność dotacyjna dla organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce i innych podmiotów
 
W ramach powyższego działania Fundacja wspiera finansowo działalność statutową organizacji mniejszości niemieckiej oraz innych podmiotów, w zakresie: edukacji, ochrony zdrowia i rehabilitacji, wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów, działalności dobroczynnej. Środki przeznaczone na te cele umożliwiają realizację przedsięwzięć typu: szkolenia, seminaria, wczasy zdrowotne dla seniorów, kolonie dla dzieci oraz wycieczki dla dzieci i seniorów, festyny, spotkania adwentowe, indywidualna pomoc finansowa przekazywana osobom potrzebującym. 
 
Fundacja udzieliła również wsparcia na modernizację i wyposażenie obiektów służących realizacji celów statutowych organizacji mniejszości niemieckiej w całej Polsce. Głównym celem wspierania tego rodzaju inicjatyw jest zapewnienie członkom i strukturom Towarzystw zrzeszających mniejszość niemiecką własnych lokali umożliwiających prowadzenie społeczno-kulturalnej działalności statutowej.

Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności statutowej stowarzyszeń i innych podmiotów w 2012 roku

Środki zwrotne Fundacji 
Fundacja przyznała w powyższym zakresie wsparcie na łączną kwotę 5.932.156,62 zł, z czego na sfinansowanie kosztów personalnych i administracyjno-biurowych 4.224.104,75 zł, natomiast na realizację projektów, w tym projektów kulturalno-oświatowych oraz młodzieżowych, kwotę 1.708.051,87 zł (w tym remonty domów spotkań 437.238,65 zł). W ramach dotacji ze środków zwrotnych Fundacji, w roku 2012 zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Obóz wędrowny dla młodzieży Śladami niemieckiej organizacji turystycznej „Beskidenverein” 
W dniach 04-12.08.2012r zorganizowany został obóz wędrowny dla 40-osobowej grupy młodzieży w Beskidy. Projekt miał na celu przedstawienie dziedzictwa kulturowego, jakie pozostawiła po sobie mieszkająca, do dziś, po obu stronach granicy ludność  niemiecka, jak również ukazanie problemów, z którymi obecnie borykają się jej przedstawiciele. Obóz miał wskazać jakie korzyści wynikają z obszarów wielokulturowych oraz uczyć wzajemnej tolerancji, rozbudzić zainteresowanie historią oraz turystyką górską. Uczestnicy projektu na nowo odkryli historię Śląska, regionów pogranicza polsko-czesko-słowackiego, a w szczególności historię niemieckiej organizacji turystycznej Beskidenverein. Program wycieczki składał się z wędrówek górskich, kąpieli w źródłach termalnych, zwiedzania ruin zamkowych, wjazdu kolejką linową oraz zwiedzania muzeum. Projekt miał na celu rozwijanie poczucia solidarności, promowania tolerancji wśród młodzieży, jak również pogłębienia tożsamości oraz wzmocnienia identyfikacji i poczucia własnej wartości młodzieży uczestniczącej w projekcie.

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP
Konferencja Młodzieżowa 2012 

Konferencja odbyła się w dniach 26-28.10.2012r w Ustroniu, w przedsięwzięciu udział wzięło 58 uczestników z różnych regionów Polski. Projekt składał się z czterech grup roboczych: „Godać, szwargotać, rozprawiać”, „Prezentuj się”, „Odnajdź siebie w sztuce”,  „Torcik kulturowy”. Głównym celem konferencji była aktywizacja młodzieży mniejszości niemieckiej do działania. Uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz praktyk, związanych z realizacją dotychczasowych projektów. Projekt przyczynił się do popularyzacji języka niemieckiego. Dodatkowo przybliżono działalność Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP. Projekt jest inicjatywą cykliczną, skierowaną przede wszystkim do młodzieży, zainteresowanej kulturą, tradycją oraz językiem niemieckim.  

Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec 

W ramach środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec przyznano dotacje na łączną kwotę 1.186.514,15 zł, z których zrealizowano między innymi następujące inicjatywy:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej:
Spotkanie dyskusyjne pt. „Fussball i Człowiek w XX wieku w cieniu polityki – boisko piłkarskie jako arena polsko-niemieckich stosunków”

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu nawiązując do Mistrzostw Europy w piłce nożnej zorganizował spotkanie dyskusyjne z udziałem Thomasa Urbana, który opowiedział z nietypowej perspektywy, bo z boiska piłkarskiego, o stosunkach polsko-niemieckich. W trakcie spotkania zaprezentowano książkę pt. „Schwarze Adler, weiße Adler. Deutsche und polnische Fußballer im Räderwerk der Politik”. Nie zabrakło odniesień autora książki do współczesnych piłkarzy takich jak: Miroslav Klose, Lukas Podolski, Adam Matuszczyk, których życiorys lub tradycje rodzinne wpisały się w poruszaną na spotkaniu tematykę. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na poprawę sąsiedzkich stosunków zarówno na murawie, jak i w polityce, o czym świadczy duma Polaków z grających w drużynie BVB Borussia Dortmund trzech polskich zawodników. W spotkaniu dyskusyjnym uczestniczyło ponad 60 osób. W trakcie spotkania padło wiele intrygujących pytań, nie tylko odnoszących się do historii górnośląskiej piłki nożnej, ale i do stanu bieżącego mniejszości niemieckiej, poruszając tym samym ciekawą kwestię powiązania sportu z dbaniem o swoją tożsamość narodową. Spotkanie z Thomasem Urbanem odbyło się 8 marca 2012r w hotelu „Mercure” w Opolu.

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP
„Szkolenie Liderów Grup Młodzieżowych (SLGM) 2012”

Projekt „Szkolenie Liderów Grup Młodzieżowych” organizowany przez Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej jest cyklicznym szkoleniem przeznaczonym dla młodzieży z całej Polski. W tegorocznym szkoleniu organizowanym w dniach od 1-8.07.2012r w Łebie udział wzięło 45 osób w wieku od 16 do 26 lat.  Celem szkolenia było ukazanie młodym ludziom korzyści jakie niesie ze sobą wykonywanie pracy wolontariackiej na rzecz mniejszości niemieckiej. W programie szkolenia znalazły się zajęcia na temat: kooperacji – wypracowania umiejętności tworzenia więzi i współdziałania z innymi, komunikacji interpersonalnej, stylów prowadzenia grup, gier pedagogicznych, jak skutecznie motywować siebie oraz grupę, rozwiązywania konfliktów w grupie oraz zarządzania projektami. Sprawdzianem nabytych umiejętności było napisanie w grupach projektowych wniosków o dotację. Korzystając z lokalizacji projektu zorganizowano „Spotkanie Niemców i Kaszubów” - przedstawicieli najliczniejszej mniejszości w Polsce tj. mniejszości niemieckiej z przedstawicielem najliczniej reprezentowanej w polskim parlamencie grupy etnicznej – Kaszubów. 
 
Wsparcie edukacji i kultury

Plener malarski „Pławniowice widok z niemiecką historią w tle”
Fundacja w ramach działań edukacyjno-kulturalnych w roku sprawozdawczym zorganizowała plener malarski dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół plastycznych z terenu województwa opolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego. Inicjatywa odbyła się pond nazwą „Pławniowice widok z niemiecką historią w tle” w dniach 7-9 września 2012r. Miejscem twórczego działania młodzieży stał się kompleks pałacowo-parkowy w Pławniowicach. Zadaniem każdego uczestnika było wykonanie 5 prac zainspirowanych widokami z miejsca pobytu, w wybranej technice plastycznej: akryl, akwarela, rysunek. Jednym z najważniejszych celów projektu była chęć wsparcia edukacji utalentowanych młodych ludzi związanych ze Śląskiem. Niemniej ważnym założeniem inicjatywy był również zamiar pogłębienia wiedzy uczestników na temat wielokulturowego dziedzictwa Śląska. Niespełna 100 prac namalowanych przez młodzież w Pławniowicach ocenili opolscy artyści plastycy. Uczestnicy najbardziej wyróżniający się talentem i zaangażowaniem zostali nagrodzeni podczas wernisażu poplenerowych prac, który został zorganizowany 25 października 2012 roku w „Galerii nad Odrą” w Opolu, mieszczącym się w budynku Ogniska Plastycznego przy Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa. Wystawa eksponowana była do 9.11.2012r. Projekt  zorganizowany został ze środków zwrotnych Fundacji.
 
Obchody 20-lecia Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
W 20-rocznicę upamiętniającą ustanowienie Fundacji, tj. 2 grudnia 2011 roku odbyło się uroczyste spotkanie Rady, Zarządu oraz pracowników Fundacji, inaugurujące rok obchodów 20-lecia Fundacji, podczas którego zaprezentowano działalność Fundacji w minionych latach. W ramach podsumowania szczegółowo omówiono wszystkie dziedziny, w  których Fundacja prowadziła aktywną działalność. W pierwszym kwartale 2012 roku wydana została dwujęzyczna (polsko-niemiecka) publikacja prezentująca rys historyczny organizacji, jak również szeroko opisująca jej działalność. Publikację wydano pn. „20 lat działalności Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych” w nakładzie 400 sztuk. Dokładnie w 20 rocznicę  zarejestrowania Fundacji Rozwoju Śląska w Rejestrze Fundacji, 3 lipca 2012 roku na opolskim Rynku odbyło się otwarcie dwujęzycznej (polsko-niemieckiej) wystawy plenerowej, pn. „20 lat działalności Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych”. Wystawa przedstawiała fotografie, na których uwiecznione zostały ważne wydarzenia związane z działalnością Fundacji, a także inicjatywy, w których Fundacja się angażowała i które wspierała. Wystawa prezentowana była przed głównym wejściem do Ratusza do 16 lipca 2012 roku. Dnia 15 października 2012 roku w ramach obchodów Jubileuszu 20-lecia Fundacji, w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyła się uroczystość  upamiętniająca dwie dekady działalności. Spotkanie zainaugurowane zostało projekcją filmu obrazującego szeroką aktywność Fundacji na przestrzeni minionego 20-lecia. W spotkaniu udział wzięli m.in. Wojewoda Opolski Pan Ryszard Wilczyński, przedstawiciele Zarządu Województwa Opolskiego Pan Józef Sebesta Marszałek Województwa, Wicemarszałkowie Pan Roman Kolek oraz Tomasz Kostuś, jak również Członkowie Zarządu Pani Barbara Kamińska oraz Pan Antoni Konopka. Wśród gości nie zabrakło również Konsula Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Pana Petera Eck oraz przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec Pani Marie Therese Müller. W uroczystości uczestniczyli ponadto byli oraz aktualni członkowie Organów Fundacji, jak również wielu zagranicznych oraz regionalnych partnerów oraz przedstawiciele władz samorządowych województwa. Istotnym elementem uroczystości było wystąpienie Wojewody Opolskiego Pan Ryszarda Wilczyńskiego, który zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 roku za zasługi w działalności na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, odznaczył srebrnymi Krzyżami Zasług Pana Henryka Kroll, Pana Helmuta Paisdzior, Pana Blasiusa Hanczuch oraz Pana Bernarda Smolarek. Jednocześnie brązowymi Krzyżami Zasług nadawanymi przez Prezydenta RP odznaczeni zostali Pan Arnold Czech oraz Pani Helena Lellek.  Marszałek Województwa Opolskiego Pan Józef Sebesta odznaczył Fundację Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”, dodatkowo odznaczeniem tym uhonorowani zostali Pan Henryk Juretko oraz Pan Bernard Kus. Kolejnym elementem spotkania był wykład ekonomisty, Pana dr Witolda Potwora, nt. „Przedsiębiorczość a biurokracja – w poszukiwaniu przyczyn upadku gospodarki rynkowej”.
 
Działalność pożyczkowa Fundacji

Zgodnie z § 10 ust.1 Statutu, Fundacja udziela zwrotnej pomocy finansowej dla prowadzących działalność gospodarczą oraz rolniczą zarówno z przeznaczeniem na cele inwestycje, jak i obrotowe. W roku 2012 Fundacja prowadziła działalność pożyczkową, w ramach czterech poniższych programów:

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa
Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa, skierowany jest do osób fizycznych lub prawnych, prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski. Pożyczki w ramach tego programu udzielane są ze środków zwrotnych Fundacji (tj. ze środków pochodzących ze spłaty udzielonych wcześniej pożyczek) oraz ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. Pożyczki udzielone w ramach Programu, przeznaczone mogą być na cele inwestycyjne, polegające na zakupie maszyn i urządzeń. Maksymalna kwota pożyczki: 300.000,00 zł. Maksymalny okres spłaty: 5 lat. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę po dokonaniu oceny Wnioskodawcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń. 

Fundusz Mikro-Pożyczkowy
Fundusz realizowany był w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Fundusz Mikro-Pożyczkowy skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa opolskiego oraz śląskiego. Pożyczki udzielane w ramach powyższego Funduszu, przeznaczone mogą być na cele inwestycyjne i obrotowe, w ramach prowadzonej działalności. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500.000,00 zł, maksymalny okres spłaty pożyczki inwestycyjnej 
10 lat, a obrotowej 3 lata. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy
Fundusz został utworzony w 2003 roku w ramach rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MSP w latach 2002-2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych”. W 2009, 2010 oraz 2012 roku, Fundusz został dokapitalizowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Środki Funduszu pochodzą z dotacji przyznanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, środków zwrotnych Fundacji i dotacji samorządu Województwa Opolskiego oraz RPO WO 2007-2013. Powyższy Fundusz skierowany był do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego lub spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego. Maksymalna kwota pożyczki wynosiła 700.000,00 zł, maksymalny okres spłaty pożyczki na cele inwestycyjne to 5 lat, a na cele obrotowe to 3 lata.
 
Tabela nr 1. Wartość i ilość  podpisanych umów pożyczek w ramach wszystkich programów wg stanu na dzień 31.12.2012r
 
Programy pożyczkowe Projekty 2011
  Ilość Wartość w PLN
Program Rozwoju Rolnictwa 31 5.411.962,74
Regionalny Fundusz Pożyczkowy 131 20.033.218,94
Fundusz Mikro-Pożyczkowy 41 9.569.799,59
Razem: 203 35.014.981,27
 
Działalność Regionalnej Instytucji Finansującej


Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach PO IG planowane są działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów. 

Fundacja pełniąc funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej współpracowała z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto sporządzano raporty merytoryczne i finansowe, jak również prowadzono bazy danych przedsiębiorców i wniosków. W roku 2012 Regionalna Instytucja Finansująca dla województwa opolskiego prowadziła nabory w ramach następujących działań PO IG:

Działanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
Projekty mające na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju. Refundacja  wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej  oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej.
Nabór ciągły od 4.06.2012r do 30.06.2013r. Do 31.12.2012r w województwie opolskim złożono 1 wniosek na kwotę 232.382,20 zł. Ocena wniosku w trakcie procedury.

Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.

W ramach Działania 6.1 w 2012 roku przeprowadzono trzy nabory : 
Od 4.06-22.06 - kwota na nabór wyniosła 108.000.000,00 zł. W województwie opolskim złożono 5 wniosków na kwotę 800.461,05 zł. Rekomendację otrzymał 1 wniosek na kwotę 134.611,05 zł. 
Od 6.08-24.08 - kwota na nabór wyniosła 108.000.000,00 zł. W województwie opolskim złożono 4 wnioski na kwotę 738.272,45 zł. Ocena wniosków w trakcie procedury.
Od 29.10-16.11 - kwota na nabór wyniosła 108.000.000,00 zł. W województwie opolskim złożono 11 wniosków na kwotę 2.043.894,82 zł. Ocena wniosków w trakcie procedury.

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

W ramach tego działania w 2012 roku przeprowadzono trzy nabory :
Od 26.03-20.04- kwota na nabór wyniosła 134.582.500,00 zł. W województwie opolskim złożono 6 wniosków o dofinansowanie na kwotę  2.215.559,50 zł. Żaden złożony wniosek nie otrzymał rekomendacji do dofinansowania. 
Od 23.07-17.08 -  kwota na nabór wyniosła 139.334.000,00 zł. W województwie opolskim złożono 11 wniosków o dofinansowanie na kwotę 4.996.473,00 zł. Rekomendację otrzymały 2 wnioski na kwotę 967.064,00 zł.
Od 19.11-14.12– kwota na nabór wyniosła 134.241.250,00 zł. W województwie opolskim złożono 13 wniosków o dofinansowanie na kwotę  5.871.384,75 zł. Ocena wniosków w trakcie procedury. 

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.
W ramach tego działania w 2012 roku przeprowadzono trzy nabory :
Od 06.02-02.03 - kwota na nabór wyniosła 390.816.800,00 zł. W województwie opolskim złożono 7 wniosków na kwotę 3.642.535,87zł. Rekomendację otrzymało 5 wniosków na łączną kwotę 2.553.734,00 zł.
Od 11.06-20.07 -  kwota na nabór wyniosła 367.734.400,00 zł. W województwie opolskim złożono 13 wniosków na kwotę  7.433.200,00 zł. Rekomendację otrzymało 9 wniosków na łączną kwotę 4.525.650,00 zł.
Od 15.10-09.11– kwota na nabór wyniosła 364.636.800,00 zł. W województwie opolskim złożono 18 wniosków na łączną kwotę 8.323.954,40 zł. Ocena wniosków w trakcie procedury. 

Regionalna Instytucja Finansująca w Opolu w ramach swojej działalności poza oceną wniosków o dofinansowywanie, dokonuje weryfikacji złożonych wniosków o płatność w ramach poszczególnych realizowanych projektów we wszystkich obsługiwanych działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do których należą (1.4-4.1; 4.1; 4.2; 5.4.1; 6.1; 8.1; 8.2). Po uzyskaniu pozytywnej oceny (formalnej oraz merytorycznej) wniosek o płatność przekazywany jest do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z rekomendacją do wypłaty środków pieniężnych. Dodatkowo Regionalna Instytucja Finansująca na przestrzeni roku zorganizowała 10 spotkań informacyjnych w siedzibie, poświęconych tematyce aplikowania o środki oraz rozliczania projektów 
w ramach poszczególnych działań POIG. W spotkaniach zorganizowanych przez RIF łącznie udział wzięło 77 osób. Dodatkowo pracownicy RIF wzięli udział w 13 spotkaniach informacyjnych zorganizowanych przez instytucje zewnętrzne. 

 
Działalność Domu Europejskiego - Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

Realizacja zadania publicznego „Informacja europejska w regionach – 2012” przyczyniła się do upowszechnienia informacji na tematy związane z Unią Europejską wśród wszystkich grup społecznych oraz rozbudzenia zainteresowania szeroko pojętej problematyki europejskiej. Klientom RCIE udzielana była pomoc w poszukiwaniu informacji, materiałów informacyjnych i aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej, integracji Polski z Unią oraz pozyskiwaniem i dystrybucją materiałów dotyczących tych zagadnień. 

Organizowano tzw. Lekcje Europejskie, czyli spotkania dla grup dzieci i młodzieży szkolnej oraz przedszkolnej na terenie województwa opolskiego oraz w siedzibie Fundacji. W sumie w 89 Lekcjach Europejskich wzięło udział 2073 osób.

Prowadzono spotkania otwarte dla społeczności lokalnej w siedzibie Fundacji oraz na terenie całego województwa. Wykłady otwarte w siedzibie odnosiły się do priorytetów komunikacyjnych przewidzianych na rok 2012. Łącznie odbyło się 21 Spotkań otwartych zarówno w siedzibie jak i w regionie, w których łącznie wzięło udział 255 osób. 

Organizowano dyżury konsultantów RCIE Opole. W trakcie dyżurów, które odbywały się na terenie całego województwa, konsultanci RCIE odpowiadali na wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej. W 11 dyżurach konsultantów wzięło udział 50 osób. Organizowano dyżury ekspertów z instytucji współpracujących z RCIE, specjalizujących się w różnych aspektach związanych z tematyką europejską. W ramach spotkań zapraszani byli specjaliści i przedstawiciele różnych instytucji. Odbyło się 10 dyżurów ekspertów, w których wzięło udział 31 osób. 

W 2012 roku we współpracy z nauczycielami i uczniami szkół województwa opolskiego udało się zrealizować 5 konkursów, które cieszyły się dużym powodzeniem. Łącznie w konkursach wzięły udział 473 osoby z różnych szkół z terenu województwa.

1.W dniu 14.04.2012 roku odbył się  XI Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla gimnazjalistów powiatu namysłowskiego, w ramach którego RCIE zapewniło pytania konkursowe dla uczestników oraz nagrody rzeczowe. W konkursie wzięło udział 13 osób z 4 szkół gimnazjalnych powiatu Namysłowskiego. 

2.W 2012 roku RCIE zorganizowało konkurs plastyczny  „Zaktywizuj babcię i dziadka”. Konkurs ogłoszony był w dwóch kategoriach: dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Łącznie nadesłano 177 prac. 

3.Zorganizowano konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego pod nazwą „Nakręć się na fundusze”. Osoby chcące wziąć udział w konkursie miały za zadanie nakręcić reportaż trwający 5 - 7 minut. Materiał miał zawierać informacje o tym, jak dzięki wykorzystaniu środków z RPO WO na lata 2007 – 2013 zmieniło się najbliższe otoczenie uczniów. Nadesłano 27 prac konkursowych wykonanych przez trzy osobowe zespoły. Wyłoniono 4 zwycięzców. 

4.Zrealizowano projekt pt. „Informacja o 18-miesięcznym programie Rady UE w czasie prezydencji polskiej, duńskiej i cypryjskiej”, który miał na celu podniesienie świadomości społeczeństwa województwa opolskiego na temat przebiegu prezydencji tria Polska – Dania – Cypr. W ramach realizacji zadania została nagrana audycja, która była emitowana w czterech częściach na antenie Radio Opole. Po każdej audycji był ogłaszany konkurs, którego pytania dotyczyły kwestii trio prezydencji. Osoba, która pierwsza nadesłała prawidłową odpowiedź wygrywała MP4. Zapewniono cztery nagrody w postaci odtwarzaczy MP4. W konkursach wzięło udział 80 uczestników.

5.7 grudnia 2012 roku odbył się IV Opolski Konkurs Wiedzy o Krajach Członkowskich Unii Europejskiej dla uczestników szkół podstawowych pt. „Kocham Cię Europo” współorganizowany z Publicznym Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu. W konkursie wzięli udział uczniowie siedmiu szkół podstawowych z województwa opolskiego. 

6.W dniach 22 - 23 września 2012 konsultanci RCIE Opole prowadzili dyżur ekspercki podczas akcji nt. Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, która odbyła się w Centrum Handlowym Solaris w Opolu. Akcja miała na celu zapoznanie obywateli z możliwościami i zasadami jakie daje Europejska Inicjatywa Obywatelska. Informowano obywateli o prawach i obowiązkach wynikających z obywatelstwa w Unii Europejskiej oraz mechanizmach inicjatywy obywatelskiej. Ze  stoiska informacyjnego skorzystało około 1500 osób.
Przewiń do góry