×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

Koszty poniesione na administrację w roku 2011 wynosiły 3.273.582,97 zł., szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:
 

Lp. Rodzaje kosztów Kwota [w PLN]
1. Koszty działalności operacyjnej 3.260.070,55
     
  amortyzacja 100.168,03
  zużycie materiałów i energii 204.705,00
  usługi obce 532.358,05
  podatek, opłaty 36.814,21
  wynagrodzenia 1.963.413,87
  ubezpieczenia 289.219,36
  pozostałe koszty 133.392,03
     
2. Koszty finansowe 13.458,42
     
  Razem koszty: 3.273.528,97


W roku sprawozdawczym Fundacja poddana został kontroli przez firmę audytorską Ernst &Young Business Advisory Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach przeprowadzonej kontroli zbadano poprawność sporządzanego sprawozdania kwartalnego (za okres od 01.10.2010r do 31.12.2010r) z kosztów operacyjnych, kwalifikowalności wykazanych wydatków, ich zgodności ze stanem faktycznym. W trakcie kontroli nie stwierdzono istotnych problemów i uchybień, wagę problemów określono jako drugorzędne.

W okresie od 01.04.2011r do 23.05.2011r Fundacja poddana została kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej, w zakresie  gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, w zakresie realizacji projektu Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO. W wyniku kontroli stwierdzono, iż operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją 
o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów.

W dniach 02-03.06.2011r Fundacja poddana została bezpośredniej kontroli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie kosztów operacyjnych poniesionych w ramach PO IG za IV kwartał 2010 roku, wdrożenia ogólnych zasad związanych z pełnieniem roli RIF, jak również stanu faktycznego wykorzystania środków trwałych użyczonych przez PARP. Przeprowadzona kontrola wykazała poprawność udokumentowania, kwalifikowania oraz rozliczania poniesionych wydatków w IV kwartale 2010 roku. Ponadto podczas kontroli stwierdzono zgodność prowadzonej w systemie finansowo-księgowym PARP ewidencji środków trwałych użyczonych RIF, ze stanem faktycznym, jak również poprawność opisywania i przechowywania archiwizowanej dokumentacji. 

Jednocześnie w roku sprawozdawczym Fundacja trzykrotnie poddana została kontroli Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. w zakresie weryfikacji poprawności sporządzanego finansowego sprawozdania kwartalnego z kosztów operacyjnych kwalifikowalności wydatków, ich zgodności ze stanem faktycznym oraz poprawności dokumentowania przez Fundację poniesionych wydatków w I, II oraz III kwartale 2011 roku. W wyniku przeprowadzonych audytów, nie stwierdzono nieprawidłowości. Dodatkowo w wyniku przeprowadzonych weryfikacji stwierdzono, iż wszystkie poniesione wydatki są prawidłowe, wiarygodne i potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

W roku 2011 Fundacja dwukrotnie poddana została kontroli Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w zakresie realizacji dwóch projektów, wynikających z umowy nr RPOP.01.02.00-16-004/09 z dnia 09.12.2009r oraz RPOP.01.02.00-16-002/10 z dnia 06.09.2010r. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, w informacji pokontrolnych wskazano na nieprawidłowości oraz uchybienia. Fundacja wniosła zastrzeżenia do stanowiska organu kontrolującego, w wyniku czego podpisano stosowny aneks do w/w umów o dofinansowanie. 

W okresie od 17.11.2011r do 29.12.2011r Fundacja poddana została kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli – Delegatura w Opolu, w zakresie wydatkowania środków budżetowych na udzielania pomocy przedsiębiorcom dotkniętym skutkami powodzi w 2010r zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 12 sierpnia 2010r (Dz. U. Nr 148 poz. 992). Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Fundacji w kontrolowanym zakresie. 

W dniu 15.12.2011 roku Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, dokonał kontroli realizacji zadania pn. „Działania skierowane dla dzieci i młodzieży w zakresie promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 – Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich”. W toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, błędów, uchybień.