×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i ich źródłach

Środki zwrotne Fundacji
Środki zwrotne Fundacji to środki pochodzące ze spłat pożyczek udzielonych w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwie i infrastrukturze komunalnej w latach 1992-1999 ze środków budżetu Republiki Federalnej Niemiec, a w kolejnych latach ze środków zwrotnych. Łączna kwota  środków uzyskanych ze spłat pożyczek udzielonych ze środków zwrotnych w 2011 roku wynosiła 8.746.905,59 zł, z czego kwota 8.012.425,95 zł dotyczyła kapitału, a kwota 734.479,64 zł dotyczyła odsetek. 

Z tytułu prowizji oraz opłat od pożyczek udzielonych ze środków zwrotnych Fundacji, uzyskano kwotę 47.250,70 zł. Wysokość środków pochodzących z odsetek od środków zwrotnych Fundacji na rachunku bieżącym oraz na lokatach terminowych wynosiła 1.613.667,16 zł.

Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec
Łączna kwota środków uzyskanych ze spłat pożyczek udzielonych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec Fundacja w roku 2011 wyniosła 413.561,08 zł z czego kwota 378.302,30 zł dotyczyła kapitału, natomiast kwota 35.258,78 zł dotyczyła odsetek. Z tytułu prowizji od udzielonych pożyczek ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec Fundacja otrzymała łączna kwotę 4.900,00 zł.

Fundusz Fundacji oraz Fundusz Baden-Württemberg
Łączna kwota środków uzyskanych z lokat terminowych Funduszu Fundacji oraz Funduszu Baden-Württemberg w roku 2011 wynosiła 44.260,40 zł, z czego kwota 718,99 zł dotyczy Funduszu Baden-Württemberg a kwota 43.541,41 dotyczy Funduszu Fundacji.

Środki Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP)
Łączna kwota środków uzyskanych ze spłat pożyczek udzielonych z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego wynosiła 915.748,32 zł, z czego kwota 851.442,63 zł dotyczyła kapitału, natomiast kwota 64.305,69 zł dotyczyła odsetek. 

Z tytułu prowizji oraz opłat od pożyczek udzielonych ze Regionalnego Funduszu Pożyczkowego uzyskano kwotę 1.340,00 zł. Wysokość środków pochodzących z odsetek od środków RFP na rachunku bieżącym oraz na lokatach terminowych wyniosła w roku 2011, 362.703,35 zł.

Środki Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dokapitalizowanego w 2009 roku w ramach RPO WO na lata 2007-2013 (RFP I)
Łączna kwota środków uzyskanych ze spłat pożyczek udzielonych z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego wynosiła 7.840.080,49 zł, z czego kwota 6.685.099,51 zł dotyczyła kapitału, natomiast kwota 1.154.980,98 zł dotyczyła odsetek. 

Z tytułu prowizji oraz opłat od pożyczek udzielonych ze Regionalnego Funduszu Pożyczkowego uzyskano kwotę 27.124,20 zł. Natomiast wysokość środków pochodzących z odsetek od środków RFP na rachunku bieżącym oraz na lokatach terminowych wyniosła w roku 2011, 210.232,03 zł.

Środki Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dokapitalizowanego w 2010 roku w ramach RPO WO na lata 2007-2013 (RFP II)
Łączna kwota środków uzyskanych ze spłat pożyczek udzielonych z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego wynosiła 4.611.707,55 zł z czego kwota 3.734.315,24 zł dotyczyła kapitału, natomiast kwota 877.392,31 zł dotyczyła odsetek. 
Z tytułu prowizji oraz opłat od pożyczek udzielonych ze Regionalnego Funduszu Pożyczkowego uzyskano kwotę 36.872,93 zł. Natomiast wysokość środków pochodzących z odsetek od środków RFP na rachunku bieżącym oraz na lokatach terminowych wyniosła w roku 2011, 320.763,42 zł.

Środki Funduszu Mikro-Pożyczkowego
Łączna kwota środków uzyskanych ze spłat pożyczek udzielonych z Funduszu Mikro-Pożyczkowego wynosiła w roku 2011 – 8.420.033,13 zł z czego kwota 7.527.742,57 zł dotyczyła kapitału, natomiast kwota 892.290,56 zł, dotyczyła odsetek.

Z tytułu opłat i prowizji uzyskano kwotę 58.862,20 zł. Wysokość środków pochodzących z odsetek od środków Funduszu Mikro-Pożyczkowego na rachunkach bieżących oraz na lokatach terminowych wyniosła w roku 2011 równowartość 714.259,22 zł.
 
Dotacje celowe
Fundacja otrzymała i wykorzystała dotacje celowe w łącznej kwocie 5.853.709,73 zł. Poniżej wyszczególnienie otrzymanych dotacji:

1.Z przeznaczeniem na przedsięwzięcia Domu Europejskiego działającego przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych wykorzystano 258.843,19 zł, z czego na realizację poszczególnych projektów:
 
Nazwa projektu Instytucja finansująca Kwota dotacji 
[w PLN]
"Informacja Europejska w regionach" Ministerstwo Spraw Zagranicznych 83.967,25
"Energiczna Europa" Ministerstwo Spraw Zagranicznych 23.167,05
"Prezydencja na miarę Europy" Ministerstwo Spraw Zagranicznych 78.836,92
"Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich" Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 12.358,54
"Innowacyjność dla prawie każdego" Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 60.513,43
Razem: 258.843,19


2.Z przeznaczeniem na funkcjonowanie Regionalnej Instytucji Finansującej, Fundacja otrzymała kwotę 1.204.025,88 zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wyżej wymieniona kwota dofinansowania w formie dotacji przeznaczona została na wykonanie zadań związanych z obsługą następujących Działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Działanie 1.4-4.1 – „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac”; Działanie 4.2 – „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”; Działanie 4.4 – „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”, Działanie 6.1 – „Paszport dla eksportu”, Działanie 8.1 – „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, Działanie 8.2 – „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Ponadto w roku 2011 Regionalna Instytucja Finansująca realizowała zadania związane z działaniem 2.3 - „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycję” oraz 2.2.1 – „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji” Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

3.Z przeznaczeniem na kontynuowanie projektu Funduszu Powodziowego w ramach Programu Ministra Gospodarki ze środków budżetowych Fundacja otrzymała w roku 2011 dotację w wysokości 2.784.307,70 zł.

Kwota dotacji przeznaczona została na udzielanie przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi z 2010r pożyczek oraz na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z obsługą Funduszu Powodziowego. Kwota wypłaconych pożyczek w roku 2011 wynosi 2.619.782,60 zł., natomiast koszty operacyjne wyniosły 164.525,10 zł.

4.Z przeznaczeniem na dotacje dla organizacje mniejszości niemieckiej oraz innych podmiotów, jak również pożyczki Fundacja otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec kwotę o łącznej wysokości 1.606.532,96 zł. 

Kwota w wysokości 1.107.356,66 zł wykorzystana została na realizację projektów  organizacji Mniejszości Niemieckiej oraz innych podmiotów, natomiast kwotę 499.176,30 zł przeznaczono na udzielenie pożyczek w ramach Programu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Programu Rozwoju Gospodarstw Rolnych.