Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

Informacje ogólne

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

 
 
 

Koszty poniesione na administrację w roku 2017 wynosiły 3.598.940,41 zł, szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia Tabela nr 5.

Lp. Rodzaje kosztów Kwota [PLN]
1. Koszty działalności operacyjnej 3.598.940,41
  amortyzacja 232.788,12
  zużycie materiałów i energii 193.185,39
  usługi obce 816.292,67
  podatek, opłaty 40.556,60
  wynagrodzenia brutto 1.864.234,61
  ubezpieczenia ZUS 373.909,09
  pozostałe koszty 77.973,93
2. Koszty operacyjne 153.845,57
  Razem koszty: 3.752.785,98

Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2017r.

Stan lokat na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017r.

Lp.

Nazwa banku

Kwota [PLN]

1.

Bank BZ WBK  O / Opole

27.230.357.47

2.

Bank Ochrony Środowiska O / Opole

14.077.570,31

3.

Bank Gospodarstwa Krajowego

3.318.000,00

4.

Bank ING Bank Śląski SA

5.000.000,00

 

Ogółem lokaty:

49.625.927,78

Stan środków bieżących na rachunkach bankowych

11.489.484,58

Stan kasy

1.832,09

Łącznie:

61.117.244,45

Razem zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku 2017: 96.958,51 zł. W roku 2017 na podstawie umowy darowizny przekazano samochód osobowy Skoda Octavia o wartości 79.660,50 zł.

Zatrudnienie z podziałem na zajmowane stanowiska na dzień 31.12.2017 r., kształtowało się następująco:

Prezes Fundacji

1

Główny Specjalista

1

Dyrektor

1

Specjalista

12

Główna Księgowa

1

Starszy Referent

6

Kierownik

2

Referent

1

Zastępca Kierownika

1

Razem:

26

Bilans Fundacji w roku 2017 po stronie aktywów i pasywów zamknął się na kwotę 182.168.699,57 zł.

W roku sprawozdawczym Fundacja poddana została kontroli przez jednostki zewnętrzne. W trakcie roku sprawozdawczego Fundacja 4-krotnie poddana została kontroli przez Grupę Gumułka - EUROEDUKACJA Sp. z o.o. w zakresie poniesionych przez Regionalną Instytucję Finansującą w województwie opolskim wydatków oraz weryfikacji prawidłowości sporządzanego sprawozdania:

- w dniach 11-12.01.2017r. przeprowadzono audyt za okres od 01.09.2016r. do 31.12.2016r.,

- w dniach 12-13.06.2017r. przeprowadzono audyt za okres od 01.01.2017r. do 31.03.2017r.,

- w dniach 11-12.07.2017r. przeprowadzono audyt za okres od 01.04.2017r. do 30.06.2017r.,

- w dniach 11-12.10.2017r. przeprowadzono audyt za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2017r.

W ramach przeprowadzonych działań kontrolnych w 2017 roku nie stwierdzono błędów, uchybień ani zastrzeżeń.

 
Przewiń do góry