Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Fundacja jest organizacją wspierającą lub uczestniczącą w działaniach na rzecz rozwoju we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, a w szczególności takich jak przedsięwzięcia w przemyśle, rzemiośle, handlu, usługach, rolnictwie, z preferencją dla mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych; opieka i pomoc społeczna; remont i wyposażenie nieruchomości związanych z działalnością kulturalną i społeczną; prowadzenie i wspieranie różnych form działalności edukacyjnej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez zwrotne i bezzwrotne finansowanie inwestycji oraz przyznawanie jednorazowej pomocy finansowej. Rodzaj i wielkość pomocy materialnej, finansowej lub rzeczowej ustala się odrębnie dla każdego indywidualnie rozpatrywanego przypadku. Pomoc materialna przyznawana jest tylko wówczas, gdy łącznie z tą pomocą zabezpieczone będzie sfinansowanie całego przedsięwzięcia.

Ze wsparcia finansowego Fundacji mogą korzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne, przedstawiciele wolnych zawodów, stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe.

Przewiń do góry