Realizacja celów statutowych

Informacje ogólne

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

II.II.I Działalność dotacyjna dla organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce i innych podmiotów

Zgodnie z ustalonym budżetem Fundacja w 2017 roku realizowała działalność dotacyjną w obszarze: edukacji i kształcenia ustawicznego, działań na rzecz użyteczności społecznej, finansowania kosztów osobowych oraz administracyjnych oraz remontów i modernizacji domów spotkań.

Środki przeznaczone na te cele umożliwiły realizację m.in. przedsięwzięć z zakresu rozwoju czytelnictwa w języku niemieckim czy specjalistycznych szkoleń. Fundacja udzieliła również wsparcia na modernizację i wyposażenie obiektów służących realizacji celów statutowych organizacji.

Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności statutowej organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce i innych podmiotów w 2017 roku

Środki zwrotne Fundacji

Fundacja udzieliła w powyższym zakresie wsparcia na łączną kwotę 730.152,61 zł. W ramach dotacji ze środków zwrotnych Fundacji, w roku 2017  zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi  „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Johanna Wolfganga von Goethe z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego w Kędzierzynie-Koźlu”

Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi jest organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową im. Johanna Wolfganga Goethe z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego. Misją szkoły jest wychowanie i wykształcenie obywateli świata, czyli ludzi potrafiących się uczyć i biegle komunikujących się w języku niemieckim i innym języku obcym. Szkoła jest również swoistą wizytówką
i kuźnią kadr dla mniejszości. W bogatej ofercie placówki brakowało boiska, aby zapewnić dzieciom  wszechstronny rozwój fizyczny. Dzięki wsparciu finansowemu od inwestora tj. Urzędu Miasta w Kędzierzynie Koźlu oraz dotacji przekazanej przez Fundację Rozwoju Śląska udało się zrealizować ten cel. Z końcem 2017 roku została zakończona budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych takich jak: piłka ręczna, piłka siatkowa, tenis oraz koszykówka. Planowana uroczystość oficjalnego otwarcia (przekazania) boiska uczniom szkoły odbędzie się wiosną 2018 roku. Będzie to uroczystość powiązana z dniem patrona szkoły – Johanna Wolfganga von Goethe. Uroczystość będzie dodatkowo wzbogacona o turniej piłki siatkowej uczniów szkoły z zaproszonymi drużynami. Turniej ma być zalążkiem utworzenia na wzór Deutsche-Miro-Fußballschulen sekcji piłki siatkowej, która to dyscyplina jest w Kędzierzynie-Koźlu bardzo popularna. Nowo zbudowane boisko ma służyć nie tylko uczniom szkoły, ale również dzieciom i młodzieży osiedla Koźle - Rogi.

Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności statutowej organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce i innych podmiotów w 2017 roku.

Fundacja przyznała wsparcie na łączną kwotę 4.826.079,82 zł, z czego na sfinansowanie kosztów personalnych i administracyjno-biurowych 4.577.148,70 zł, co stanowi 94,84% wszystkich środków przeznaczonych przez Fundację z funduszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec na wsparcie organizacji mniejszości niemieckiej i innych podmiotów w 2017 roku. Udzielenie wsparcia na pokrycie kosztów bieżącej działalności umożliwiło realizację inicjatyw w ramach działalności statutowej organizacji. Na modernizację domów spotkań przeznaczono łącznie kwotę 248.931,12 zł. W ramach dotacji ze środków Republiki Federalnej Niemiec przeprowadzono m.in. następujące remonty:

Remont budynku DFK Świercze (Województwo Opolskie) był kontynuacją prac jakie zostały wykonane w 2016 roku w zakresie osuszania ścian (w roku 2016 wykonano prace wewnątrz), by jednak budynek w całości przywrócić do funkcjonalności niezbędny był dalszy etap prac polegający na: skuwaniu tynków i ścian zewnętrznych, osuszaniu ścian zewnętrznych, wykonaniu izolacji, tynkowaniu i położeniu nowej elewacji. Nie można było przechowywać książek w bibliotece, kronik i innych dokumentów. Zawilgocenie powodowało również psucie mebli. Budynek DFK jest często wykorzystywany do różnego rodzaju przedsięwzięć takich jak: projekty w ramach „ożywania domów spotkań”, festyny, spotkania seniorów, zajęcia fitness dla pań, wspólne kibicowanie podczas meczów z udziałem reprezentacji Niemiec, spotkania mikołajowe, adwentowe, zebrania sprawozdawcze działalności DFK, zebrania sołeckie i wiejskie. Realizacja zadania umożliwi członkom DFK czynny udział w popularyzowaniu i promowaniu przedsięwzięć kulturalnych i imprez integracyjnych. Ponadto w planach koła DFK jest urządzenie pokoju pamięci o dawnych właścicielach majątku w Świerczu – rodzinie von Studnitz, organizowanie kursów języka niemieckiego, organizowanie dla dzieci Szkółek Sobotnich i Nocy Bajkowych. Całość przedsięwzięcia związanego z remontem w 2017 roku została dofinansowana w kwocie 42.000,00 zł.

Termomodernizacja budynku DFK w Lędzinach (Województwo Śląskie). Celem zadania było przywrócenie budynku do odpowiedniego stanu technicznego. Wykonano izolację ścian, by skutecznie ochronić go przed negatywnym działaniem wilgoci. Dzięki temu projektowi Zarząd TSKN Województwa Śląskiego podpisał z Gminą Lędziny umowę najmu na kolejne 10 lat, tym samym budynek ma być przez ten czas w dyspozycji i służyć działalności Mniejszości Niemieckiej na tym terenie. Członkowie koła DFK jako wkład własny wykonali szereg robót towarzyszących procesowi termomodernizacji, a nie mieszczących się w kosztorysie wykonawcy oraz większość prac porządkowych. Dzięki remontowi budynek może nadal służyć członkom i być miejscem życia kulturalnego mniejszości. Koło DFK Lędziny organizuje cotygodniowe spotkania dla swoich członków, jak również spotkania okolicznościowe np. Dzień Kobiet, Dzień Matki, Barbórka, Mikołaj. Koło corocznie organizuje „Herbstfest”, konkursy dla dzieci i młodzieży z języka niemieckiego, kursy niemieckiego dla dorosłych. Przy wejściu głównym do budynku zamontowano tablicę informującą o wsparciu projektu ze środków Republiki Federalnej Niemiec w wysokości 48.000,00 zł.

II.II.II Działalność pożyczkowa

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa, skierowany jest do osób fizycznych lub prawnych, prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką i jej otoczenie. Pożyczki w ramach tego programu udzielane są ze środków zwrotnych Fundacji (tj. ze środków pochodzących ze spłaty udzielonych wcześniej pożyczek) oraz środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. Pożyczki udzielone w ramach Programu, przeznaczone mogą być na cele inwestycyjne, polegające na zakupie maszyn i urządzeń oraz cele obrotowe. Maksymalna kwota pożyczki: 500.000,00 zł. Maksymalny okres spłaty: 5 lat. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla Polski, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę po dokonaniu oceny Wnioskodawcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń.

Fundusz Mikro-Pożyczkowy

Fundusz utworzono w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Fundusz Mikro-Pożyczkowy skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa opolskiego oraz śląskiego. Pożyczki udzielane w ramach Funduszu, przeznaczone mogą być na cele inwestycyjne i obrotowe, w ramach prowadzonej działalności. Maksymalna kwota pożyczki: 1.000.000,00 zł. Maksymalny okres spłaty pożyczki inwestycyjnej: 10 lat, a obrotowej: 3 lata. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla Polski, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo
o marżę.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Fundusz został utworzony w 2003 roku w ramach rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MSP w latach 2002-2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych”. W 2009, 2010 oraz 2012 roku Fundusz został dokapitalizowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Środki Funduszu pochodzą z dotacji przyznanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, środków zwrotnych Fundacji, dotacji samorządu Województwa Opolskiego oraz RPO WO 2007-2013. Powyższy Fundusz skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego lub spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego. Maksymalna kwota pożyczki: 1.000.000,00 zł, pożyczki przeznaczone mogą być zarówno na cele inwestycyjne, jak i obrotowe. Maksymalny okres spłaty pożyczki na cele inwestycyjne: 10 lat, a na cele obrotowe: 3 lata. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla Polski, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę.

Fundusz Powodziowy

Począwszy od roku 2012 Fundacja pełni rolę funduszu pożyczkowego, który w razie wystąpienia klęski powodzi udzielać będzie przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi preferencyjnych pożyczek. W 2017 roku pomoc w ramach funduszu powodziowego nie była udzielana.

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” jest ogólnopolskim, rządowym programem pożyczkowym realizowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Od listopada 2014 roku Fundacja pełni funkcję pośrednika finansowego na terenie województwa opolskiego oraz śląskiego. Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej, jak również tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Program adresowany jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych, zarejestrowanych bezrobotnych, studentów ostatniego roku studiów wyższych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W ramach programu możliwe jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku osób niezatrudnionych lub nie wykonujących innej pracy zarobkowej, środków na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz bezpłatne doradztwo oraz szkolenia dla pożyczkobiorców. W październiku 2016 roku Fundacja Rozwoju Śląska została ponownie wybrana jako Pośrednik Finansowy do zarządzania Funduszem Pożyczkowym oraz świadczenia usługi szkolenia i doradztwa w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”.

W ramach realizacji Programu „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II” Fundacja współpracuje na zasadzie partnerstwa ze środowiskiem akademickim (uczelnie wyższe, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, biura karier), instytucjami rynku pracy oraz organizacjami otoczenia biznesu, działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Współpraca obejmuje w szczególności przekazywanie informacji nt. możliwości skorzystania z pożyczki oraz kierowanie osób zainteresowanych do Fundacji, informowanie przez Fundację osób ubiegających się o pożyczkę o aktualnej ofercie szkoleniowej, doradczej i edukacyjnej z zakresu przedsiębiorczości oraz rynku pracy, udostępnienie materiałów informacyjnych, udział w spotkaniach informacyjnych, wymianę informacji, nt. sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz potrzeb zgłaszanych przez studentów, absolwentów, bezrobotnych oraz przedsiębiorców, a także prowadzenie punktu informacyjnego lub punktu przyjmowania wniosków.

Nowe produkty i usługi

Program uruchomiono w roku sprawozdawczym w ramach Projektu „2.1.1 nowe produkty i usługi – Utworzenie przez beneficjenta funduszu funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek/poręczeń ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego działania”. Fundacja podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy operacyjne, jedną z nich realizuje
w konsorcjum z Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. Fundusze skierowane są do mikro, małych i średnich firm, które realizują inwestycję na terenie woj. opolskiego. W ramach projektu wyróżniono dwa produkty, małą pożyczkę inwestycyjną do 150.000,00 zł oraz dużą pożyczkę inwestycyjną do 1.200.000,00 zł. Środki pożyczki przeznaczane mogą być na inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny umożliwiających wdrożenie na rynek nowych/ ulepszonych produktów i usług oraz inwestycję w rozwój przedsiębiorstw zwiększających skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja i Efektywność Energetyczna

W grudniu 2017 roku Fundacja zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy operacyjne: na udzielanie pożyczek termomodernizacyjnych z przeznaczeniem dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na realizacje inwestycji w granicach administracyjnych województwa opolskiego oraz na udzielanie pożyczek na efektywność energetyczną z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw sektora MSP zarejestrowanych, mających siedzibę lub oddział lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. Projekty są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W roku sprawozdawczym nie udzielano pożyczek w ramach w/w umów operacyjnych.

W roku 2017 pracownicy działu pożyczkowego uczestniczyli w 14 spotkaniach informacyjnych zorganizowanych przez instytucje zewnętrzne w różnych miastach województwa opolskiego. Podczas spotkań prezentowano ofertę pożyczkową Fundacji. Ponadto w 2017 roku przeprowadzono łącznie 119 konsultacji (osobiście, telefonicznie bądź e-mailowo) dotyczących zasad korzystania z programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Fundacja prowadziła również działalność promocyjną poprzez media regionalne oraz lokalne naszego województwa, a także poprzez wysyłkę ulotek informacyjnych na temat dostępnych funduszy pożyczkowych. Broszury informacyjne wysłano do ponad 86 podmiotów – w tym jednostek samorządowych, podmiotów współpracujących, uczelni wyższych, powiatowych urzędów pracy oraz instytucji otoczenia biznesu.

Programy pożyczkowe

Projekty 2017

Ilość

Wartość w PLN

Program Rozwoju Rolnictwa

10

1.303.000,00

Środki MSW RFN (Frischmittel)

3

255.000,00

Środki MSW RFN (otrzymane 2010-2015)

7

1.048.000,00

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

6

506.691,06

Środki MSW RFN (Frischmittel)

6

506.691,06

Pożyczka na Nowe Produkty i Usługi

38

8.428.052,75

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

131

28.584.896,34

Fundusz Mikro-Pożyczkowy

14

3.604.136,23

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II

87

6.019.052,18

Fundusz Fundacji

2

1.050.000,00

RAZEM:

288

49.495.828,56

 

II.II.III Działalność Regionalnej Instytucji Finansującej

W 2017 roku działania RIF koncentrowały się na realizacji zadań polegających na zamykaniu programy, tj. m.in. rozliczenie projektów, aneksowanie umów o dofinansowanie, kontrole na miejscu oraz kontrole trwałości projektów, monitoring, archiwizacja i zwrot zabezpieczeń do umów o dofinansowanie podpisanych w poprzednich latach. W 2017 roku nie przeprowadzono żadnych naborów, szkoleń oraz spotkań informacyjnych.

Fundacja pełniąc funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej współpracowała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto sporządzano raporty merytoryczne i finansowe, jak również prowadzono bazy danych przedsiębiorców i wniosków. W roku 2017 Regionalna Instytucja Finansująca dla województwa opolskiego realizowała działania w zakresie następujących obszarów:

  • Działanie 1.4 - 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac;
  • Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym;
  • Działanie 4.6 Pilotaż Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku;
  • Działanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej;
  • Działanie 6.1 Paszport do eksportu;
  • Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej;
  • Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

II.II.IV Współpraca z instytucjami zagranicznymi

W dniach 11-13 października 2017 roku pracownik Fundacji Rozwoju Śląska uczestniczył w międzynarodowym spotkaniu w Pradze, skierowanym dla Fundacji powołanych przez Mniejszość Niemiecką. Uczestnikami spotkania, a zarazem warsztatów byli przedstawiciele fundacji z Polski, Czech, Słowacji i Rumunii, działających na rzecz szeroko pojmowanej przedsiębiorczości: Banater Verein für internationale Kooperation BANATIA (B.V.I.K.) (Rumunia), Fundatia Satmareana si Transilvania de Nord de Cooperare Internationala (Rumunia), Saxonia Transilvania FCIST (Rumunia), TRANSCARPATICA Verein für internationale Kooperation (Rumunia), ACI Bukowina Stiftung (Rumunia), Karpatendeutsche Assoziation (Słowacja), BOHEMIA Troppau o.p.s. (Czechy), Fundacja Rozwoju Śląska.

Celem warsztatów była wymiana doświadczeń w zakresie świadczenia pomocy gospodarczej, a także omówienie możliwości międzynarodowej, ponadregionalnej współpracy, zarówno pomiędzy fundacjami, jaki i we współpracy fundacji z innymi organizacjami.

W ramach spotkania przedstawione zostały również zagadnienia wspierania przez Mniejszość Niemiecką małych i średnich przedsiębiorstw w Czechach, rozwoju gospodarczego, w tym małych i średnich przedsiębiorstw w Czechach oraz w zakresie współpracy gospodarczej pomiędzy Czechami, a Bawarią. Spotkanie zostało zorganizowane przez Baden – Württemberg International.

Centrum Biznesu

25-lecie Fundacji Rozwoju Śląska

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

 
Przewiń do góry