Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Informacje ogólne

Fundacja jest organizacją wspierającą lub uczestniczącą w działaniach życia społecznego i gospodarczego, w szczególności w takich dziedzinach jak przemysł, rolnictwo, usługi, ochrona środowiska naturalnego, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, oświata i wychowanie, kultura, sport i kultura fizyczna, ochrona zabytków i miejsc pamięci, wspólnoty religijne oraz działalność gospodarcza.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez zwrotne i bezzwrotne finansowanie inwestycji oraz przyznawanie pomocy finansowej. Rodzaj i wielkość pomocy materialnej, finansowej lub rzeczowej ustala się odrębnie dla każdego indywidualnie rozpatrywanego przypadku. Pomoc materialna przyznawana jest tylko wówczas, gdy łącznie z tą pomocą zabezpieczone będzie sfinansowanie całego przedsięwzięcia. Ze wsparcia finansowego Fundacji mogą korzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne, przedstawiciele wolnych zawodów, stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe.

Realizacja celów statutowych

Centrum Biznesu

25-lecie Fundacji Rozwoju Śląska

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

 
 
 
Przewiń do góry