Informacja o kosztach realizowanych projektów oraz kosztach administracyjnych

Koszty poniesione na administrację w roku 2010 wynosiły 3.102.903,31 zł., szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:

 Lp. Rodzaje kosztów

Kwota [w PLN]

1.

Koszty działalności operacyjnej

3.102.828,43

 

amortyzacja

241.158,65

 

zużycie materiałów i energii

151.064,67

 

usługi obce

418.687,49

 

podatek, opłaty

35.351,68

 

wynagrodzenia

1.788.133,54

 

ubezpieczenia

269.694,50

 

pozostałe koszty

198.737,9

 

 

 

2.

Koszty finansowe

74,88

 

Razem koszty:

3.102.903,31

Bilans Fundacji w roku 2010 po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 131.349.817,11 zł.

W roku 2010 Fundacja dostosowała posiadany i wdrożony system zarządzania jakością do aktualnie obowiązującej normy. Audit nadzoru II, który przeprowadzony został w listopadzie 2010 potwierdził, iż Fundacja spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie  świadczenia usług finansowych – udzielania pożyczek.

W roku 2010 Fundacja czterokrotnie poddana została kontroli przez firmę audytorską Ernst & Young Business Advisory Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

W ramach przeprowadzonej kontroli zbadano poprawność sporządzonych przez RIF kwartalnych sprawozdań finansowych z kosztów operacyjnych, kwalifikowalności wykazanych w przedmiotowych sprawozdaniach wydatków oraz ich zgodności ze stanem faktycznym. W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono istotnych problemów i uchybień, wagę problemów określono jako średnioważoną lub drugorzędną.

Jednocześnie w roku sprawozdawczym Fundacja dwukrotnie została poddana kontroli bezpośrednio przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach pierwszej kontroli zweryfikowano kwartalne sprawozdanie RIF z kosztów operacyjnych poniesionych w ramach POIG za I kwartał 2010 roku oraz wdrożenie przez RIF ogólnych zasad związanych z pełnieniem tej funkcji. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż RIF prawidłowo dokumentuje, kwalifikuje i rozlicza poniesione wydatki oraz prawidłowo sporządził sprawozdanie z kosztów operacyjnych w pierwszym kwartale 2010 roku. 

W ramach drugiej kontroli PARP sprawdzono potencjał organizacyjny, kwalifikacje pracowników, organizację pracy, jednocześnie zweryfikowano poprawność kontraktacji i wdrożenia programu operacyjnego POIG. Fundacja uzyskała pozytywną ocenę w kontekście spełniania wymogów RIF, jednakże zwrócono uwagę na niewłaściwy sposób weryfikacji weksli oraz dochowanie terminów rozliczeń.

Fundacja w marcu 2010 roku poddana została kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy w tym zasad BHP. W wyniku kontroli nakazano przeprowadzenia pomiaru rezystencji izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej eksploatowanych urządzeń i instalacji elektrycznych. Ponadto wniesiono o dopuszczenie pracowników do pracy po uprzednim skierowaniu na badania lekarskie oraz po przeszkoleniu z zakresu BHP. Wniesiono również o prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników oraz terminowe wypłacanie wynagrodzeń. Fundacja we wskazanym przez PIP terminie wykonała zalecenia pokontrolne. 

W październiku 2010 roku Fundacja poddana została kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, w zakresie realizacji projektu „Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO”. W wyniku kontroli stwierdzono, iż operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów.

Ponadto dnia 25.11.2010 roku dokonano kontroli poprawności realizacji projektu w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2009 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pt. „XI Międzynarodowa Szkoła Letnia Mniejszości Narodowe w Europie dziś i jutro”. W wyniku kontroli stwierdzono prawidłową realizację zadania.

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych jest jednostką nieprowadzącą działalności gospodarczej. Fundacja jest zobowiązana do składania zeznań CIT-8 o wysokości uzyskanych dochodów.

Fundacja jest zobowiązana do składania deklaracji miesięcznych VAT-7, ponieważ jest zarejestrowana do celów rozliczenia podatków od towarów i usług. 

Przewiń do góry