Informacja o realizacji celów statutowych

DZIAŁALNOŚĆ DOTACYJNA DLA ORGANIZACJI MNIEJSZOŚCI  NIEMIECKIEJ W POLSCE I INNYCH PODMIOTÓW 


W ramach powyższego działania Fundacja wspierała finansowo działalność statutową organizacji Mniejszości Niemieckiej zamieszkujących  Polskę oraz innych podmiotów, w zakresie: edukacji, ochrony zdrowia i rehabilitacji, wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów, działalności dobroczynnej i opieki społecznej. Środki przeznaczone na te cele umożliwiły realizację przedsięwzięć typu: szkolenia, seminaria, wczasy zdrowotne dla seniorów, kolonie dla dzieci oraz wycieczki dla dzieci i seniorów, festyny, spotkania adwentowe, pomoc materialna dla osób kwalifikujących się do pomocy społecznej. Fundacja udzieliła również wsparcia na modernizację i wyposażenie obiektów służących realizacji powyższych celów statutowych. Głównym celem wspierania tego rodzaju inicjatyw było zapewnienie członkom i strukturom Towarzystw zrzeszających Mniejszość Niemiecką własnych lokali umożliwiających prowadzenie społeczno-kulturalnej działalności statutowej.

Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności statutowej stowarzyszeń i innych podmiotów w 2010 roku

Środki zwrotne Fundacji 


Fundacja udzieliła w powyższym zakresie wsparcia na łączną kwotę 6.058.887,84 zł, z czego na sfinansowanie kosztów personalnych i administracyjno-biurowych 3.819.531,81 zł, natomiast na realizację przedsięwzięć 2.239.356,03 zł (w tym remonty domów spotkań 425.580,40 zł). W ramach dotacji ze środków zwrotnych Fundacji, w roku 2010  zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

-Szkolenia specjalistyczne
Izba Gospodarcza „Śląsk” w roku 2010 otrzymała dwie dotacje o łącznej kwocie 92.398,08 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie specjalistycznych szkoleń dla właścicieli i pracowników firm. Łącznie w roku 2010 IG „ Śląsk” zorganizowała 18 szkoleń, w których uczestniczyły 226 osób. Szkolenia dotyczyły, m.in., następujących tematów: „Komunikacja z elementami savoir vivre w biznesie”; „Negocjacje biznesowe”; „Zakończenie roku obrotowego”; „Asertywność w biznesie” „Język niemiecki w biznesie – typowe słownictwo używane w kontaktach z partnerami niemieckojęzycznymi”; „Techniki sprzedaży”; „Kierowanie zespołem, wprowadzenie innowacji w firmie”. W ramach projektów zorganizowano również warsztaty florystyczne oraz warsztaty fryzjerskie na różnych poziomach zaawansowania. 

-Indywidualna pomoc finansowa oraz turnusy rehabilitacyjne
Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku otrzymało dotację, w ramach, której 418 osób/rodzin otrzymało indywidualną pomoc finansową. Podstawą udzielenia pomocy była tabela aktualnego minimum socjalnego oraz zasada uzyskania przez wnioskodawcę łącznych dochodów poniżej 90% lub 50% tego minimum. W przeważającej części z pomocy skorzystały osoby starsze-renciści oraz rodziny wielodzietne. Ponadto Towarzystwo otrzymało dotację na realizację projektu „Turnusy zdrowotne dla seniorów”, w ramach, której zorganizowanych zostało 7 turnusów (tygodniowych) w Głuchołazach,  4 turnusy (tygodniowe) w Nysie oraz 2 turnusy rehabilitacyjne (dwutygodniowe) w Kamieniu Śląskim oraz Dusznikach Zdroju. Ogółem z wymienionych form wypoczynku skorzystało 675 osób z terenu całej Polski. 

Realizacja programu remonty i wyposażenie w roku 2010

Głównym założeniem poniższego wsparcia była poprawa bądź stworzenie warunków lokalowych służących społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji oraz rozwoju kultury. Fundacja przeznaczyła na remonty i wyposażenie domów spotkań w roku 2010 kwotę 425.580,40 zł 
z czego na: projekty z ograniczoną wysokością finansowania do 50 tys. zł.  - 163.168,40 zł, małe projekty z wysokością finansowania do 8 tys. zł. - 262.412,00 zł.


Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności statutowej stowarzyszeń i innych podmiotów w 2010 roku

Fundacja udzieliła w powyższym zakresie wsparcia na łączną kwotę 1.267.121,69 zł (różnica  między kwotą dotacji otrzymanej z MSW RFN a udzielonym wsparciem, w wysokości 33.771,59 zł wynika 
z rezygnacji dwóch organizacji z realizacji projektu oraz różnic kursowych). W ramach dotacji ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec zrealizowano między innymi następujące inicjatywy:

- Kolonie Letnie
W ramach powyższego działania cztery organizacje Mniejszości Niemieckiej (Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Niemieckie Towarzystwo Kulturalno Społeczne we Wrocławiu oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Województwa Śląskiego) zorganizowały kolonie w Pokrzywnej, Głuchołazach, Polanicy Zdrój oraz Stegnie. Łącznie w 12 turnusach wzięło udział 732 dzieci. W ramach realizowanych kolonii dzieci uczestniczyły w wycieczkach edukacyjnych, zajęciach sportowych oraz plastycznych, ponadto dzieci miały możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciach artystyczno-muzycznych organizowanych 
w miejscu odbywania się kolonii.

- XV Seminarium Śląskie 
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w dniach od 29 września do 3 października 2010 roku zorganizował kolejną edycję Seminarium Śląskiego pod nazwą „Traktaty polsko-niemieckie z 1990 
i 1991 roku i ich konsekwencje dla Śląska”. W przedsięwzięciu uczestniczyło 356 osób, m.in. przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej z terenu całej Polski, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, media niemiecki i polskie, historycy, nauczyciele, przedsiębiorcy, przedstawiciele duchowieństwa i władz kościelnych, studenci oraz uczniowie. Uczestnicy Seminarium mieli możliwość zapoznania się z najważniejszymi aspektami Traktatów Polsko-Niemieckich, ponadto pozyskali informacje na temat postrzegania polsko-niemieckich stosunków oraz kulturalnego rozwoju Śląska. Kolejne wykłady poświęcone zostały roli Kościoła w stosunkach polsko-niemieckich, jak również zagadnieniom mniejszości narodowych i etnicznych.

 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYCZKOWA FUNDACJI
 


Zgodnie z § 10 ust.1 Statutu, Fundacja udziela zwrotnej pomocy finansowej na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne. W roku 2010 Fundacja prowadziła działalność pożyczkową, w ramach czterech poniższych programów:

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa, skierowany był do osób fizycznych lub prawnych prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski. Pożyczki w ramach tego programu udzielane były ze środków zwrotnych Fundacji, tj. ze środków pochodzących ze spłaty udzielonych wcześniej pożyczek oraz ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. Pożyczki udzielone w ramach Programu, przeznaczone mogły być na cele inwestycyjne, polegające na zakupie maszyn i urządzeń, nie starszych niż 10 lat. Maksymalna kwota pożyczki wynosiła 300.000,00 zł, a maksymalny okres spłaty wynosił 5 lat. Oprocentowanie pożyczki ustalane było na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę ustaloną przez Fundacją po dokonaniu oceny Pożyczkobiorcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń. 

Fundusz Mikro-Pożyczkowy

Fundusz realizowany był w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Fundusz Mikro-Pożyczkowy skierowany był do mikro i małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa opolskiego oraz śląskiego. Pożyczki udzielane w ramach powyższego Funduszu, przeznaczone mogły być na cele inwestycyjne i obrotowe, w ramach prowadzonej działalności. Maksymalna kwota pożyczki wynosiła 120.000,00 zł., maksymalny okres spłaty pożyczki inwestycyjnej 5 lat, a obrotowej 3 lata. Oprocentowanie pożyczki ustalane było na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę ustaloną przez Fundację.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Fundusz został utworzony w 2003 roku w ramach rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MSP w latach 2002-2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych”. W 2009 oraz  2010 roku, Fundusz został dokapitalizowany ze środków unijnych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013. Środki Funduszu pochodzą z RPO WO 2007-2013, dotacji przyznanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, środków zwrotnych Fundacji oraz dotacji samorządu Województwa Opolskiego. Powyższy Fundusz skierowany był do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego lub spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego. Maksymalna kwota pożyczki wynosiła 500.000,00 zł, maksymalny okres spłaty pożyczki na cele inwestycyjne to 5 lat, a na cele obrotowe to 3 lata.

Fundusz Powodziowy

Fundusz realizowany był w roku 2010 w ramach Programu Ministra Gospodarki ze środków budżetowych. Zgodnie z § 3 Ustawy z dnia 12 sierpnia 2010r. (Dz. U. Nr 148 poz. 992) o udzielenie pożyczek ubiegać mogli się przedsiębiorcy, którzy w dniu występowania powodzi wykonywali działalność gospodarczą na obszarze gminy lub miejscowości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych  lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906), zatrudniali nie więcej niż 50 pracowników, nie spełniali kryteriów przedsiębiorstw zagrożonego w rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn.zm. Jednocześnie nie korzystali z innej pomocy udzielonej ze środków publicznych na pokrycie tych samych szkód powstałych w wyniku powodzi. O udzielenie pożyczki ubiegać mogli się również przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej. Pożyczkę w wysokości do 50.000,00 zł przedsiębiorcy przeznaczyć mogli na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej.
 

Programy 
pożyczkowe
Dokończenie
Projektów 2009
Projekty 2010 Wartość pożyczek 
łącznie
  Ilość PLN Ilość PLN Ilość PLN
Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 2

162.408,83

6

969.962,50 8 1.132.371,33
Środki zwrotne 2 162.408,83 5 830.332,80 7 992.741,63
Środki MSW RFN - - 1 139.629,70 1 139.629,70
Program Rozwoju Rolnictwa

 -

-

42

8.212.559,34

42 8.212.559,34
Środki zwrotne - - 41 7.976.037,60 41 7.976.037,60
Środki MSW RFN - - 1 236.521,74 1 236.521,74 
Regionalny Fundusz Pożyczkowy

3

335.000,00

202

29.168.174,89

205 29.503.174,89
Fundusz Mikro-Pożyczkowy -

-

5

390.000,00

5

390.000,00*

Fundusz Powodziowy - - 86 3.541.627,86 86 3.541.627,86
Razem: 5 497.408,83 341 42.282.324,59 346 42.779.733,42


* kwota nie zawiera zwrotów pożyczek niewykorzystanych przez pożyczkobiorców (zawartych i wypłaconych) w roku 2009, a zwróconych na rachunek Fundacji w 2010r w łącznej wysokoćci 26.493,88zł. 

 

REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA 


Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach PO IG planowane są działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów. Program ma zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, zakupów i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a następnie ich realizacji.

Fundacja pełniąc funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej współpracowała z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto sporządzano raporty merytoryczne i finansowe, jak również prowadzono bazy danych przedsiębiorców i wniosków. W roku 2010 Regionalna Instytucja Finansująca dla województwa opolskiego realizowała działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakresie następujących obszarów:

Działanie 1.4 - 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac 

Etap I (Działanie 1.4): Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu.

Etap II (Działanie 4.1): Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu.

W ramach tego działania w 2010 roku ogłoszono jeden nabór w skali kraju (od 01.10.2010r. do 29.10.2010r.), na łączną kwotę w wysokości 364.224.900,00 zł. W województwie opolskim złożono 12 wniosków na kwotę 39.090.720,00 zł. Na dzień 31.12.2010 roku prowadzona była ocena wniosków o dofinansowanie, jednocześnie przygotowywane były protokoły oraz listy rankingowe 

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 

Projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych. Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami. W 2010 roku nie przeprowadzono żadnego naboru, RIF realizowała zadania na etapie monitoringu i rozliczeń projektów, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich latach.  

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.

W ramach Działania 6.1 przeprowadzono trzy nabory : 
1.Od 15 lutego do 5 marca 2010r. - kwota na nabór wyniosła 41.329.143,33 zł. W województwie opolskim złożono 11 wniosków na kwotę 579.593,00 zł. Rekomendację otrzymało 9 wniosków na łączną kwotę 389.714,00 zł.

2.Od 31 maja do 21 czerwca 2010r. – kwota na nabór wyniosła 206.000.000,00 zł. W województwie opolskim złożono 11 wniosków na kwotę 1.284.613,28 zł. Rekomendację otrzymało 5 wniosków na łączną kwotę 552.263,28 zł.

3. Od 20 września do 8 października 2010r. – kwota na nabór wyniosła 180.200.000,00 zł. W województwie opolskim złożono 19 wniosków na kwotę 1.041.921,39 zł. Ocena wniosków w trakcie procedury.

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych.

W ramach tego działania w 2010 roku przeprowadzono jeden nabór (30 lipiec - 30 wrzesień 2010r.) Kwota na nabór wyniosła 321.000.000,00 zł. W województwie opolskim złożono 20 wniosków o dofinansowanie na kwotę 9.262.029,20 zł. Ocena wniosków w trakcie procedury.

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.
W ramach tego działania w 2010 roku przeprowadzono jeden nabór (29 października - 30 listopada 2010 r.). Kwota na naboru wyniosła 458.582.915,27zł. Liczba złożonych wniosków w województwie opolskim - 16 na kwotę 9.078.768,77 zł. Ocena wniosków w trakcie procedury.

 

DOM EUROPEJSKI - REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ


Informacja Europejska w Regionach

Głównym celem projektu było upowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej i członkostwie Polski w jej strukturach. Ponadto istotną rolę w realizacji działań, odgrywały międzyinstytucjonalne priorytety komunikacyjne na rok 2010, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przygotowań Polski do objęcia Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011r. Cel upowszechniania wiedzy osiągnięty został poprzez prowadzenie otwartego punktu informacji europejskiej, w ramach, którego społeczność regionu opolskiego miała możliwość skorzystania z materiałów informacyjnych, publikacji oraz czasopism i analiz o tematyce europejskiej. Punkt informacyjny pełnił również funkcję doradczą, poprzez udostępnianie i pomoc w poszukiwaniu informacji, materiałów oraz aktów prawnych, dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej.
 
Wiedza na tematy związane z Unią Europejską została upowszechniona poprzez organizację spotkań oraz wykładów otwartych, lekcji europejskich i piątków europejskich, a także dyżurów Konsultantów. Wszystkie powyższe spotkania prowadzone były przez Konsultantów RCIE. Ponadto organizowane były również dyżury eksperta, które prowadzone były przez specjalistów różnych dziedzin. Działania te odbywały się zarówno w siedzibie Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, przy ul. Słowackiego 10, jak i na terenie całego województwa opolskiego. W celach promocyjnych, o organizowanych działaniach powiadamiane były media lokalne i regionalne województwa opolskiego.

W ramach działalności ośrodka informacyjnego prowadzona była strona internetowa RCIE Opole – www.rcie.opole.pl. Strona aktualizowana była na bieżąco i zawierała informacje nt. wszelkich najistotniejszych działań podejmowanych przez ośrodek. Na bieżąco redagowano Informator Unijny, który publikowano na stronie internetowej oraz wysyłano do ok. 1000 adresatów, znajdujących się 
w bazie wysyłkowej Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej. Konsultanci RCIE Opole regularnie rozprowadzali w czasie spotkań informacyjnych i innych działań różnego typu broszury informacyjne  i ulotki dostarczane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

W ramach działalności Punktu RCIE nie przekazywano jedynie informacji dotyczących Unii Europejskiej, wszelkie działania miały na celu zainteresowanie tematyką unijną, zachęcenie do podjęcia debaty i refleksji nad przyszłością i kształtem Unii Europejskiej, przemianami z nią związanymi, potrzebą przemian społecznych i reform, jak też rozbudzenia potrzeby ochrony środowiska naturalnego, dostrzeżenia problemu ubóstwa oraz skłonienia odbiorców do zainteresowania tematyką Prezydencji.

W trakcie realizacji projektu upowszechnione zostały informacje na tematy związane z Unią Europejską wśród wszystkich grup społecznych. Cel pobudzenia zainteresowania społeczeństwa województwa opolskiego tematyką unijną, jak również ułatwiony dostęp do informacji europejskiej został osiągnięty. 


Podczas realizacji 11 miesięcy działalności Punktu Informacyjnego w Opolu osiągnięte zostały następujące rezultaty:
1)Liczba odebranych telefonów z pytaniami dotyczącymi Unii Europejskiej - 200
2)Liczba odpowiedzi udzielonych za pomocą poczty elektronicznej – 120
3)Liczba klientów, którzy odwiedzili Punkt Informacyjny RCIE – 100
4)Liczba uczestników lekcji europejskich w siedzibie RCIE i regionie – 1283
5)Liczba uczestników spotkań otwartych (w tym dyżury ekspertów i konsultantów) w siedzibie RCIE i regionie – 567
6)Ilość lekcji europejskich w siedzibie RCIE oraz regionie w ciągu 9 miesięcy (z wyłączeniem lipca i sierpnia) – 72
7)Ilość wydanych materiałów informacyjnych – około 7500

Kształcenie ustawiczne przyszłością społeczeństwa 

W miesiącach wrzesień do listopad 2010 zorganizowany został cykl szkoleń dla nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Uniwersytetów III wieku. 

Tematy przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli to:

1.Program "Uczenie się przez całe życie" - prezentacja komponentów programu sektorowych i międzysektorowych na lata 2007-2013 w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego – 27.10.2010 r. Szkolenie to miało na celu wprowadzenie uczestników w tematykę programu „Uczenie się przez całe życie”, zapoznanie z podstawami korzystania z programu, poinformowanie, dla jakiej grupy odbiorców i na jakie działania są przeznaczone. Szkolenie to było przeznaczone dla osób, które są zainteresowane tematyką kształcenia ustawicznego, czyli pozaszkolnego dla osób dorosłych. 

2.Pozyskiwanie funduszy unijnych na projekty w placówkach oświatowych - 25.10.2010 r. szkolenie to zapoznało uczestników z funduszami unijnymi, z których mogą korzystać przedstawiciele placówek oświatowych. Przedstawiony został pełen wachlarz tego typu działań, by zapoznać uczestników z tematyką i dać asumpt do dalszych samodzielnych działań na tym polu. 

3.Wykorzystanie programów eTwinning oraz Comenius do realizacji projektów międzynarodowych (moduł dla początkujących) 4.11.2010 r. 

4.Wykorzystanie programów eTwinning oraz Comenius do realizacji projektów międzynarodowych (moduł dla zaawansowanych) 5.11.2010 r.  Szkolenie to zorganizowano dla nauczycieli szkół  województwa opolskiego, którzy są zainteresowani nawiązaniem międzynarodowej współpracy pomiędzy szkołami. Szkolenie rozbito na dwa moduły, w zależności od stopnia zaawansowania uczestników. Na obydwa szkolenia przeprowadzono osobną rekrutację, dlatego nie było wymogu, by uczestniczyli w nich ci sami nauczyciele. W trakcie szkoleń uczestnicy dowiedzieli się o podstawach współpracy międzynarodowej szkół, od czego zacząć, jak pisać i realizować projekty. 

Temat szkolenia dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku:

1. Współpraca międzynarodowa w zakresie edukacji ogólnej osób dorosłych - program Grundtvig – 19.11. 2010 r. Szkolenie to skierowano do osób zrzeszających się w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku w naszym województwie. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie możliwości daje im program Grundtvig w rozwoju ich działalności. Przeszkolono słuchaczy Uniwersytetów działających w województwie opolskim. 

W ramach cyklu szkoleń dla organizacji pozarządowych województwa opolskiego, odbyły się następujące szkolenia:
1. Finansowanie działalności organizacji pozarządowych – 13.09.2010 r. 
2. Wnioskowanie organizacji pozarządowych o wsparcie finansowe (2 dniowe) – 20-21.09.2010 r. 
3. Organizacja pozarządowa w partnerstwie 27.09.2010 r. 
4. Pozyskiwanie funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez organizacje pozarządowe – 28.09.2010 r. 
5. Programy wspólnotowe dla młodzieży i dla osób pracujących z młodzieżą (2 dniowe) – 21-22.10.2010 r. 

Uczestnicy szkoleń wzięli udział w wykładach oraz  warsztatach, każdy otrzymał zestaw szkoleniowy. Każda osoba mogła być uczestnikiem więcej niż jednego szkolenia. 

Przy rozpowszechnianiu informacji na temat szkoleń Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych współpracowała z Urzędami Miast i Gmin, Starostwami Powiatowymi z Opolskim Kuratoriom Oświaty, Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim, z wieloma placówkami oświatowymi z terenu Opolszczyzny, a także z organizacjami pozarządowymi oraz z przedstawicielami mediów Informacje na temat szkoleń umieszczono na stronie www.domeuropejski.pl. Informację o szkoleniach dla organizacji pozarządowych zamieszczono dodatkowo na portalu www.ngo.pl

Informacje o szkoleniach zostały rozesłane do wszystkich placówek oświatowych województwa opolskiego, do bazy Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych, działających na terenie naszego województwa. 

Łącznie odbyło się 10 szkoleń, z czego dwa było dwudniowe. W ofercie założono, że przeszkolonych zostanie około 200 osób, po ok. 20 na każde szkolenie. Wskaźnik ten został osiągnięty, przeszkolono 220 osób. 

Międzynarodowa Szkoła Letnia 

Projekt Międzynarodowa Szkoła Letnia na stałe wpisał się w coroczny kalendarz imprez organizowanych przez Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. W  dniach 06 – 16 września 2010 roku  odbyła się XII edycja tegoż projektu.

W przedsięwzięciu uczestniczyło 17 młodych osób z następujących krajów: Polska, Ukraina, Niemcy. Projekt objęty został honorowym patronatem, Marszałka Województwa Opolskiego – Józefa Sebesty.

Projekt został zrealizowany w dwóch etapach:

1. Etap opolski - od 6 do 12 września 2010 roku – dnia 7 września 2010 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego „Ostrówek” odbyła się uroczysta inauguracja Szkoły Letniej. Po wykładach wprowadzających uczestników w temat projektu, uczestnicy Szkoły wzięli udział 
w spacerze po dawnym Opolu, podczas którego Wicestarosta Opolski Krzysztof Wysdak ukazał różnorodność i wielokulturowość przedwojennego „Oppeln”. Podczas etapu Opolskiego odbyła się spora liczba wykładów i warsztatów na temat sytuacji mniejszości narodowych w Europie środkowo-wschodniej, tworzenia się mniejszości, warunków determinujących istnienie mniejszości w Państwie. Uczestnicy projektu zwiedzili również stolicę Dolnego Śląska – Wrocław.

2. Etap lwowski - od 13 do 16 września 2010 roku – za organizacje drugiego etapu międzynarodowej Szkoły Letniej odpowiedzialne było Stowarzyszenie Deutsche Jugend Lemberg . Uczestnicy gościli 
w urzędzie miasta Lwów, gdzie wzięli udział w wykładzie na temat prawnych regulacji kwestii mniejszości narodowych w okręgu lwowskim, oraz na temat historii osadnictwa niemieckiego na terenie Ukrainy Zachodniej. Ponadto uczestnicy wysłuchali wykładu na temat dzisiejszego stanu mniejszości etnicznych na Ukrainie. Etap lwowski urozmaicony został wyjazdem do trzech zamków w okolicach Lwowa.

Innowacyjność dla prawie każdego 

Projekt powstał w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem jest propagowanie idei B+R (współpracy na płaszczyźnie naukowej i przedsiębiorców) w województwie opolskim. W ramach projektu stworzony został portal www.innowacyjneopolskie.pl  na którym osoby zainteresowane problematyką B+R mogą zasięgać odpowiednich informacji. W ramach projektu organizowane są również spotkania informacyjne, na których prowadzący poruszają tematykę Innowacyjności i sposobów współpracy. 

Tematyka spotkań informacyjnych, które już się odbyły to „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, „Możliwości współpracy nauki z biznesem”, „Badania naukowe wykorzystywane w działaniach B+R. Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu” Projekt rozpoczął się w styczniu 2010r i trwać ma do końca czerwca 2011r. 

Piknik Europejski 2010

7 czerwca 2010 r. Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego zorganizowała Piknik Europejski pod hasłem: „Festiwal Piosenki Europejskiej”.  Uczestnikami Pikniku byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego wraz z opiekunami. 13 reprezentacji szkół z całego regionu wzięło udział w „Festiwalu Piosenki Europejskiej” i zaprezentowało piosenki w różnych językach Unii Europejskiej. 

Pod okiem instruktora dla wszystkich chętnych na scenie odbywała się nauka tańca oraz konkursy językowe i quizy o Unii Europejskiej. Na terenie ogrodu, w którym odbywał się Piknik Europejski dzieci mogły wziąć udział w wielu różnych zabawach i konkursach. Były to m.in.: konkurs żywe rzeźby, warsztaty graffiti, zabawa jajka na spadochronach, układanie flagi Unii Europejskiej, zabawa z chustą oraz przeprawa przez podmokły teren.

Przewiń do góry