Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i ich źródłach

Środki zwrotne Fundacji

Środki zwrotne Fundacji to środki pochodzące ze spłat pożyczek udzielonych w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwie i infrastrukturze komunalnej w latach 1992-1999 ze środków budżetu Republiki Federalnej Niemiec, a w kolejnych latach ze środków zwrotnych. Łączna kwota  środków uzyskanych ze spłat pożyczek udzielonych ze środków zwrotnych w 2010 roku wynosiła 12.618.205,38 zł, z czego kwota 11.804.373,86 zł dotyczyła kapitału, a kwota 813.831,52 zł dotyczyła odsetek. 
 

  kapitał [PLN] odsetki [PLN]
Małe i średnie przedsiębiorstwa 4.394.772,19 303.744,22
Rolnictwo 7.409.601,67 510.087,30

Razem:

11.804.373,86 813.831,52


 

Z tytułu prowizji oraz opłat od pożyczek udzielonych ze środków zwrotnych Fundacji, uzyskano kwotę 148.378,50 zł. Wysokość środków pochodzących z odsetek od środków zwrotnych Fundacji na rachunku bieżącym oraz na lokatach terminowych wynosiła 1.343.893,72 zł.

Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec
Z tytułu prowizji od udzielonych pożyczek ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec Fundacja otrzymała łączna kwotę 9.400,00 zł.

Fundusz Fundacji oraz Fundusz Baden-Württemberg

Łączna kwota środków uzyskanych z lokat terminowych Funduszu Fundacji oraz Funduszu Baden-Württemberg w roku 2010 wynosiła 19.907,12 zł, z czego kwota 588,77 zł dotyczy Funduszu Baden-Württemberg a kwota 19.318,35 dotyczy Funduszu Fundacji.

Środki Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP)

Łączna kwota środków uzyskanych ze spłat pożyczek udzielonych z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego wynosiła 978.885,51 zł, z czego kwota 912.043,52 zł dotyczyła kapitału, natomiast kwota 66.841,99 zł dotyczyła odsetek. 

Z tytułu prowizji oraz opłat od pożyczek udzielonych ze Regionalnego Funduszu Pożyczkowego uzyskano kwotę 1.980,00 zł. Natomiast wysokość środków pochodzących z odsetek od środków RFP na rachunku bieżącym oraz na lokatach terminowych wyniosła w roku 2010, 170.291,11 zł.

Środki Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dokapitalizowanego w 2009 roku w ramach RPO WO na lata 2007-2013 (RFP I)

Łączna kwota środków uzyskanych ze spłat pożyczek udzielonych z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego wynosiła 3.653.900,13 zł, z czego kwota 2.982.712,28 zł dotyczyła kapitału, natomiast kwota 671.187,85 zł dotyczyła odsetek. 

Z tytułu prowizji oraz opłat od pożyczek udzielonych ze Regionalnego Funduszu Pożyczkowego uzyskano kwotę 88.870,32 zł. Natomiast wysokość środków pochodzących z odsetek od środków RFP na rachunku bieżącym oraz na lokatach terminowych wyniosła w roku 2010, 390.967,15 zł.

Środki Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dokapitalizowanego w 2010 roku w ramach RPO WO na lata 2007-2013 (RFP II)

Łączna kwota środków uzyskanych ze spłat pożyczek udzielonych z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego wynosiła 63.381,75 zł z czego kwota 45.942,15 zł dotyczyła kapitału, natomiast kwota 17.439,60 zł dotyczyła odsetek. 

Z tytułu prowizji oraz opłat od pożyczek udzielonych ze Regionalnego Funduszu Pożyczkowego uzyskano kwotę 12.600,00 zł. Natomiast wysokość środków pochodzących z odsetek od środków 
RFP na rachunku bieżącym oraz na lokatach terminowych wyniosła w roku 2010, 85.216,23 zł.
 
Środki Funduszu Mikro-Pożyczkowego

Łączna kwota środków uzyskanych ze spłat pożyczek udzielonych z Funduszu Mikro-Pożyczkowego wynosiła w roku 2010 - 9.603.882,13 zł z czego kwota 8.446.131,32 zł dotyczyła kapitału, natomiast kwota 1.157.750,81 zł, dotyczyła odsetek.

Z tytułu opłat i prowizji uzyskano kwotę 18.239,40 zł. Wysokość środków pochodzących z odsetek od środków Funduszu Mikro-Pożyczkowego na rachunkach bieżących oraz na lokatach terminowych wyniosła w roku 2010 równowartość 351.792,39 zł.

Dotacje celowe

Fundacja otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 27.926.419,02 zł
Poniżej wyszczególnienie otrzymanych dotacji:

1. Z przeznaczeniem na przedsięwzięcia Domu Europejskiego działającego przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych przyznano 328.680,00 zł, z czego na realizację poszczególnych projektów:

Nazwa projektu

Instytucja finansująca

Kwota przyznanej
dotacji [w PLN]

"Informacja Europejska w regionach"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

84.600,00
 

"Międzynarodowa Szkoła Letnia"
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

20.400,00

"Kształcenie ustawiczne przyszłością społeczeństwa"

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego 

 9.700,00

 "Innowacyjność dla prawie każdego"

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 201.500,00

Działalność Regionalnego
Ośrodka EFS

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego 

12.480,00

Razem:

 328.680,002. Z przeznaczeniem na dofinansowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego 
w ramach RPO WO 2007-2013, Fundacja otrzymała w 2010 roku dotację w wysokości 20.000.000,00 zł z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.


Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w formie dotacji na realizację projektu „Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO”; W ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu; Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu dofinansowania przedsiębiorczości. 
 
3. Z przeznaczeniem na funkcjonowanie Regionalnej Instytucji Finansującej, Fundacja otrzymała kwotę 1.090.370,00 zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wyżej wymieniona kwota dofinansowania w formie dotacji przeznaczona została na wykonanie zadań związanych z obsługą następujących Działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Działanie 1.4-4.1 – „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac”; Działanie 4.2 – „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”; Działanie 4.4 – „Nowe inwestycje 
o wysokim potencjale innowacyjnym”, Działanie 6.1 – „Paszport dla eksportu”, Działanie 8.1 – „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, Działanie 8.2 – „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Ponadto w roku 2010 Regionalna Instytucja Finansująca realizowała zadania związane z działaniem 2.3 - „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycję” oraz 2.2.1 – „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji” Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

4. Z przeznaczeniem na funkcjonowanie Funduszu Powodziowego w ramach Programu Ministra Gospodarki ze środków budżetowych Fundacja otrzymała dotację w wysokości 4.592.500,00 zł.

Kwota dotacji przeznaczona została na udzielanie przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi z 2010r pożyczek oraz na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z obsługą Funduszu Powodziowego. 

5. Z przeznaczeniem na dotacje dla organizacje Mniejszości Niemieckiej oraz innych podmiotów, jak również pożyczki Fundacja otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec kwotę o łącznej wysokości 1.915.089,02 zł. 

Kwota w wysokości 1.300.893,28 zł przeznaczona została na udzielenie dotacji dla organizacji Mniejszości Niemieckiej oraz innych podmiotów, natomiast kwotę 614.195,74 zł przeznaczono na udzielenie pożyczek w ramach Programu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Programu Rozwoju Gospodarstw Rolnych.

Przewiń do góry