Zasady, formy i zakres działalności

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Fundacja jest organizacją wspierającą lub uczestniczącą w działaniach na rzecz rozwoju we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, a w szczególności takich jak:

•przedsięwzięcia w przemyśle, rzemiośle, handlu, usługach, rolnictwie, z preferencją dla mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych,
•opieka i pomoc społeczna,
•remont i wyposażenie nieruchomości związanych z działalnością kulturalną i społeczną.
•prowadzenie i wspieranie różnych form działalności edukacyjnej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez zwrotne i bezzwrotne finansowanie inwestycji oraz przyznawanie jednorazowej pomocy finansowej.
Rodzaj i wielkość pomocy materialnej, finansowej lub rzeczowej ustala się odrębnie dla każdego indywidualnie rozpatrywanego przypadku. Pomoc materialna przyznawana jest tylko wówczas, gdy łącznie z tą pomocą zabezpieczone będzie sfinansowanie całego przedsięwzięcia.

Ze wsparcia finansowego Fundacji mogą korzystać:

•mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
•gospodarstwa rolne,
•przedstawiciele wolnych zawodów,
•stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe
w budowie

INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW FUNDACJI I PODJĘTYCH UCHWAŁACH 

W roku 2010 odbyły się trzy posiedzenia Rady Fundacji, z których w dniu 30 marca 2010 roku, Rada Fundacji przyjęła Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2009, jak również udzieliła Zarządowi Fundacji absolutorium. Ponadto w związku z upływem kadencji przedstawicieli Polski Północnej delegowanych przez Przewodniczących Towarzystw Fundatorów do zasiadania w organach Fundacji, dnia 12 sierpnia 2010 roku Rada Fundacji zaakceptowała kandydaturę Pana Manfreda Ortmana na Członka Rady Fundacji, a Pana Pawła Sabiniarza do Zarządu Fundacji. 
W roku 2010 odbyło się 14 posiedzeń Zarządu Fundacji, na których podjęto łącznie 240 uchwał. 

Przewiń do góry