Preferencyjne pożyczki Termomodernizacyjne

___

Informujemy, iż NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY Z UWAGI NA WYCZERPANIE ŚRODKÓW!


Pożyczki Termomodernizacyjne przeznaczone są dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na inwestycje realizowane w granicach administracyjnych województwa opolskiego

MAKSYMALNA KWOTA POŻYCZKI:

Maksymalna kwota do 1 300.000,00 zł.

Finansowanie inwestycji do 100%  kosztów kwalifikowanych brutto.


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI:

 1. Inwestycje polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z zwymianą wyposażenia na energooszczędne, w tym:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków oraz stropów;
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne;
  • przebudowa/ modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączniem do niego lub modernizację przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących;
  • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
  • budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
  • instalacja mikrokogeneracji/ mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
  • wykorzystanie technologii OZE w budynkach (jeśli to wynika z audytu energetycznego), przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej 

OKRES SPŁATY POŻYCZKI:

Maksymalny okres spłaty pożyczki to 96 miesięcy.

Maksymalny okres karencji to 6 miesięcy.

 

KOSZTY POŻYCZKI:

 1. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi:
  - 0 %  na zasadach pomocy publicznej
  - w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy publicznej- na warunkach rynkowych.
 2. Prowizje i inne opłaty za udzielenie i obsługę pożyczki nie są pobierane.

OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA W FINANSOWANIU:

 1. Brak możliwości:
  - spłaty zobowiązań publiczno- prawnych Wnioskodawcy,
  - refinansowania inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
  - refinansowania jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
  - zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w związku i na potrzeby realizacji finansowanej inwestycji.
 2. Do wsparcia nie kwalifikują się projekty zwiększające efektywność energetyczną (rozumianą jako oszczędność energii końcowej) poniżej 25%.
 3. Udzielenie wsparcia ze środków pożyczki nie może powodować podwójnego finansowania inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
 4. W przypadku wymiany lub likwidacji starego źródła ciepła (jako element inwestycji) wsparcie nie zostanie udzielone na użytkowane/ eksploatowane wcześniej urządzenia grzewcze.
 5. W zakresie wymiany indywidualnych źródeł ciepła (tj. zmiany spalanego paliwa) projekty, które skutkują redukcja CO2 poniżej 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji oraz nie spełniają wymogów dyrektywy 2009/125/WE, nie kwalifikują się do wsparcia.
 6. W przypadku skorzystania z pomocy de minimis mają zastosowanie ograniczenia i wykluczenia związane z udzielaniem tego rodzaju pomocy.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABEZPIECZENIA:

 1. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego.
 2. Weksel in blanco.
 3. Inne prawnie dopuszczalne.

INNE WARUNKI:

 1. Aby otrzymać wsparcie konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego, stanowiącego kompleksowy element projektu:
  • audyt energetyczny ex-ante, mający na celu zdobycie odpowiednie wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołów budynków oraz określenie i skwantyfikowanie mozliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych,
  • audyt ex-post, stanowiący podstawę weryfikacji osiągnięcia celu inwestycji w zaktresie rzeczowym, dzięki któremu osiągnięto efektywność energetyczną na poziomie zakładanym w audycie energetycznym ex-ante.
 2. Audyty energetyczne, o których mowa powyżej muszą zostać przeprowadzone przez audytorów energetycznych, tj. ekspertów/ wykonawców posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu audytów energetycznych. Powinny one zawierać dodatkową informację dotyczącą redukcji emisji CO2 w wyniku proponowanego wariantu termomodernizacji.
 3. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki wynosi 180 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki.
 4. Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki. 
 5. Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.
 6. Pozostałe warunki są określone w Regulaminie oraz w karcie produktu. Regulamin oraz karta Produktu dostepne wkrótce.

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

PDFPT- Karta produktu.pdf

PDFPT- Regulamin udzielania pożyczek-tekst jednolity 28.03.2019.pdf

PDFPT-Prowizje i opłaty od czynności.pdf

PDFPT-wzór umowy pożyczki - spółdzielnia 28.03.2019.pdf

PDFPT-wzór umowy pożyczki - wspólnota 28.03.2019.pdf


 

przedsiebiorcze_opolskie.jpeg

Program realizowany jest w ramach Projektu „3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie - Utworzenie przez beneficjenta Funduszu Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek ostatecznym odbiorcom w ramach przedmiotowego poddziałania" RPO WO 2014-2020, na podstawie umowy operacyjnej:

Nr 2/RPOP/9417/2017/1/DIF/069 podpisanej z Fundacją Rozwoju Śląska, pełniącą rolę Pośrednika Finansowego wyłonionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Postępowania Przetargowego. Wartość projektu: 20.843.373,49 zł., z czego 17.300.000,00 zł stanowi wkład Funduszu Funduszy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.


 

Szanowni Państwo, firma Atmoterm SA przygotowała specjalną ofertę cenową audytów energetycznych dla klientów Fundacji zamierzających skorzystać z niniejszej formy wsparcia. Szczegóły znajdują się pod linkiem

NOWE_LOGO.jpeg


Szanowni Państwo, Fundacja nawiązała również współpracę z firmą EKO-KIMS, świadczącą usługi w zakresie nas doradztwa technicznego, badań termowizyjnych, testów szczelności oraz porad w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Internetowych:

www.termowizjadlaciebie.pl oraz  www.ekokims.pl

Jeśli pojawią się dodatkowe pytania, prosimy o kontakt pod nr tel. 516-445-516 lub e-mail-em na adres: biuro@ekokims.pl; biuro@termowizjadlaciebie.pl.

logo-ekokims-final-kontur.jpeg

Przewiń do góry