Informacja o poniesionych kosztach na administrację

Koszty działalności operacyjnej w roku 2009 wynosiły 1.279.369,98 zł., szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:

 Lp. Rodzaje kosztów

Kwota [w PLN]

1.

Koszty działalności operacyjnej

1.279.369,98

 

amortyzacja

120.797,12

 

zużycie materiałów i energii

66.498,30

 

usługi obce

215.831,79

 

podatek, opłaty

14.055,38

 

wynagrodzenia

507.466,81 

 

ubezpieczenia

152.170,75

 

pozostałe koszty

202.549,83

 

 

 

2.

Koszty finansowe

718,96

 

Razem koszty:

1.280.088,94

 

W 2009 roku wypłacono łącznie członkom Zarządu Fundacji diety w kwocie 105.514,65 zł. (w tym zwrot kosztów podróży), natomiast członkom Rady wypłacono diety i koszty podróży w łącznej wysokości 24.631,92 zł.

Bilans Fundacji w roku 2009 po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 106.604.846,40 zł.(Załącznik nr 2)

W roku 2009 Fundacja została wpisana do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie usług finansowych – udzielanie pożyczek. Jednocześnie Fundacja, uzyskała certyfikat Zarządzania Jakością, spełniając jednocześnie wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia usług finansowych – udzielania pożyczek.

W roku 2009 Fundacja czterokrotnie została poddana kontroli przez firmę audytorską Ernst &Young Business Advisory Sp. z o.o. i Wspólnicy na polecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach przeprowadzanej kontroli zbadano poprawność sporządzonych przez RIF kwartalnych sprawozdań finansowych z kosztów operacyjnych, kwalifikowalności wykazanych w przedmiotowym sprawozdaniu wydatków oraz ich zgodności ze stanem faktycznym. W wyniku przeprowadzonych kontroli za kwartał I oraz III 2009 roku,nie stwierdzono istotnych problemów i uchybień. W trackie kontroli kwartału II stwierdzono nieprawidłowości w opisach dokumentacji finansowo- księgowej. Kontrola ostatniego kwartału 2009 roku nie objęła wszystkich wydatków poniesionych przez Fundację, ze względu na niekompletne sprawozdanie w dniu kontroli. 

W roku sprawozdawczym Fundacja została również poddana kontroli bezpośrednio przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości- w ramach kontroli zweryfikowano kwartalne sprawozdanie RIF z kosztów operacyjnych poniesionych w ramach PO IG za IV kwartał 2009 roku oraz wdrożenie przez RIF ogólnych zasad z pełnieniem powyższej funkcji, w tym sposób opisywania i przechowywania dokumentów podlegających archiwizacji i opracowanie oraz stosowanie zapisów kodeksu etyki pracowników RIF. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zastosowaniu niewłaściwego współczynnika zaangażowania etatowego.

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych jest jednostką nieprowadzącą działalności gospodarczej. Fundacja jest zobowiązana do składania zeznań CIT-8 o wysokości uzyskanych dochodów.
 
Fundacja jest zobowiązana do składania deklaracji miesięcznych VAT – 7, ponieważ jest zarejestrowana do celów rozliczania podatków od towarów i usług.

Przewiń do góry