Informacja o realizacji celów statutowych

DZIAŁALNOŚĆ DOTACYJNA DLA ORGANIZACJI MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W POLSCE I INNYCH PODMIOTÓW

W ramach powyższego działania Fundacja wspierała finansowo działalność statutową organizacji Mniejszości Niemieckiej zamieszkujących w Polskę, w zakresie: edukacji, ochrony zdrowia i rehabilitacji, wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów, działalności dobroczynnej i opieki społecznej. Środki przeznaczone na te cele umożliwiły realizację przedsięwzięć typu: 
- szkolenia, 
- seminaria, 
- wczasy zdrowotne dla seniorów, 
- kolonie dla dzieci oraz wycieczki dla dzieci i seniorów, 
- festyny, 
- spotkania adwentowe, 
- pomoc materialna dla osób kwalifikujących się do pomocy społecznej. 

Fundacja udzieliła również wsparcia na modernizację i wyposażenie obiektów służących realizacji powyższych celów statutowych. Głównym celem wspierania tego rodzaju inicjatyw było zapewnienie członkom i strukturom Towarzystw zrzeszających Mniejszość Niemiecką własnych lokali umożliwiających prowadzenie społeczno-kulturalnej działalności statutowej.

Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności statutowej stowarzyszeń i innych podmiotów w roku 2009

Fundacja udzieliła w powyższym zakresie wsparcia na łączną kwotę 7.797.019,22 zł., z czego na:

1. Sfinansowanie kosztów personalnych i administracyjno-biurowych 3.757.860,70 zł

2. Realizację przedsięwzięć (w tym remonty domów spotkań 372.589,40 zł) 4.039.158,52 zł

W ramach dotacji ze środków zwrotnych Fundacji, w roku 2009 zrealizowano m.in. następujące przedsięwzięcia:

Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku otrzymało dotację, w ramach, której 419 osób/rodzin otrzymało indywidualną pomoc finansową. Podstawą udzielenia pomocy była tabela aktualnego minimum socjalnego oraz zasada uzyskania przez wnioskodawcę łącznych dochodów poniżej 90% lub 50% tego minimum. W przeważającej części z pomocy skorzystały osoby starsze-renciści oraz rodziny wielodzietne. Ponadto Towarzystwo otrzymało dotację na realizację projektu „Turnusy zdrowotne dla seniorów”, w ramach, której zorganizowanych zostało 8 turnusów (tygodniowych) w Głuchołazach, 4 turnusy (tygodniowe) w Nysie oraz 4 turnusy rehabilitacyjne (dwutygodniowe) w Kamieniu Śląskim. Ogółem z wymienionych form wypoczynku skorzystało 720 osób z terenu całej Polski.

Izba Gospodarcza „Śląsk” w roku 2009 otrzymała dwie dotacje o łącznej kwocie 135.606,90 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie specjalistycznych szkoleń dla właścicieli i pracowników firm. Łącznie w roku 2009 IG „ Śląsk” zorganizowała 24 szkolenia, w których uczestniczyły 323 osoby. Szkolenia dotyczyły, m.in., następujących tematów: „Negocjacje biznesowe”; „Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych”; „Zakończenie roku obrotowego – rozliczanie bilansu, zmiana w podatku CIT w 2010 roku”; „Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa w okresie kryzysu”; „Skuteczne kierowanie firmą w okresie kryzysu”. 
W ramach projektów zorganizowano również warsztaty florystyczne oraz warsztaty fryzjerskie na różnych poziomach zaawansowania.

Centrala Biblioteka „Caritas” w ramach otrzymanej dotacji zrealizowała niemieckojęzyczną działalność biblioteczną w postaci tzw. Biblioteki na kółkach, której celem było dostarczanie literatury oraz mediów w języku niemieckim, do miejscowości położonych w województwie śląskim oraz opolskim, nieposiadających własnych bibliotek. „Biblioteka na kółkach” obsługiwały w ciągu miesiąca 72 miejscowości.

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim w ramach dotacji ze środków zwrotnych Fundacji zorganizowało 33 wycieczki do Wrocławia, w których łącznie uczestniczyło 1390 dzieci z terenu województwa opolskiego. Dzieci miały możliwość zwiedzenia Wrocławia, poznania jego historii oraz kultury. Towarzystwo zorganizowało również w ubiegłym roku, 34 wycieczki dla seniorów do Kotliny Kłodzkiej, w których łącznie uczestniczyły 1545 osoby. Ponadto Towarzystwo w roku 2009 zorganizowało 5 turnusów koloni letnich dla dzieci do Polanicy Zdrój. Uczestnikami poszczególnych turnusów była młodzież pochodząca z województwa opolskiego w liczbie 225.

Jednym z projektów zorganizowanych przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, w ramach dotacji ze środków zwrotnych Fundacji, był projekt, pn.” Archiwum historii Mówionej”. Uczestnikami projektu było 41 młodych ludzi z województwa opolskiego oraz śląskiego, których zadaniem było, przeprowadzenie wywiadów z członkami starszego pokolenia Mniejszości Niemieckiej, a następnie utworzenie archiwum historii mówionej w postaci strony internetowej. Poza utworzeniem portalu internetowego poświęconego historii Mniejszości Niemieckiej, wydana została również płyta DVD zawierająca wszystkie nagrania.

Realizacja programu remonty i wyposażenie w roku 2009

Głównym założeniem poniższego wsparcia była poprawa bądź stworzenie warunków lokalowych służących społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji oraz rozwoju kultury.

Fundacja przeznaczyła na remonty i wyposażenie domów spotkań w roku 2009 kwotę 372.589,40 zł., z czego na: projekty z ograniczoną wysokością finansowania do 50 tys. zł.  79.909,40 zł; małe projekty z wysokością finansowania do 8 tys. zł. 292.680,00 zł.

Zestawienie wartości zrealizowanych projektów remontowych z podziałem na województwa, zawiera poniższa tabela:
 

Województwo

Projekty do 50 tyś. zł

Projekty do 8 tyś. zł.

Łączna kwota [w PLN]

       
Opolskie

28.000,00

175.000,00 203.000,00
Śląskie

 11.019,20

92.480,00 103.499,20
Lubuskie

0,00

8.000,00 8.000,00
Pomorskie

 0,00

1.800,00 1.800,00
Warmińsko-
Mazurskie

30.000,00

15.400,00 45.400,00
Dolnośląskie

10.890,20

0,00 10.890,20

Razem:

79.909,40

292.680,00 372.589,40

 

Szczegółowe informacje dotyczące działalności dotacyjnej dla organizacji Mniejszości Niemieckiej w Polsce i innych podmiotów zawiera Załącznik nr 1.
 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYCZKOWA FUNDACJI

Zgodnie z § 10 ust.1 Statutu, Fundacja udziela zwrotnej pomocy finansowej na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne. W roku 2009 Fundacja  prowadziła działalność pożyczkową, w ramach trzech poniższych programów:

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa, skierowany był do osób fizycznych lub prawnych prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski. Pożyczki w ramach tego programu udzielane były ze środków zwrotnych Fundacji, tj. ze środków pochodzących ze spłaty udzielonych wcześniej pożyczek.

Pożyczki udzielone w ramach Programu, przeznaczone mogły być na cele inwestycyjne, polegające na zakupie maszyn i urządzeń, nie starszych niż 10 lat. Maksymalna kwota pożyczki wynosiła 300.000,00 zł., a maksymalny okres spłaty wynosił 5 lat. Oprocentowanie pożyczki ustalane było na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę ustaloną przez Fundacją po dokonaniu oceny Pożyczkobiorcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń.

Fundusz Mikro-Pożyczkowy

Fundusz realizowany był w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Fundusz Mikro-Pożyczkowy skierowany był do mikro i małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa opolskiego oraz śląskiego. Pożyczki udzielane w ramach powyższego Funduszu, przeznaczone mogą być na cele inwestycyjne i obrotowe, w ramach prowadzonej działalności. Maksymalna kwota pożyczki wynosiła 120.000,00 zł., maksymalny okres spłaty pożyczki inwestycyjnej 5 lat, a obrotowej 3 lata. Oprocentowanie pożyczki ustalane było na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę ustaloną przez Fundacją po dokonaniu oceny Pożyczkobiorcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Fundusz został utworzony w 2003 roku w ramach rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MSP w latach 2002-2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych”. W 2009 roku, Fundusz został dokapitalizowany ze środków unijnych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013. Środki Funduszu pochodzą z: RPO WO 2007-2013, dotacji przyznanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, środków zwrotnych Fundacji oraz dotacji samorządu Województwa Opolskiego 

Powyższy Fundusz skierowany był do mikro , małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego lub spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego.  Maksymalna kwota pożyczki wynosiła 500.000,00 zł., maksymalny okres spłaty pożyczki na cele inwestycyjne to 5 lat, a na cele obrotowe to 3 lata.

Wartość i ilość wypłaconych pożyczek w ramach wszystkich programów wg. stanu na dzień 31.12.2009r., przedstawia się następująco:

 

Programy 
pożyczkowe
Dokończenie
Projektów 2008
Projekty 2009 Wartość pożyczek
łącznie
  Ilość PLN Ilość PLN Ilość PLN
Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 -

-

20

2.665.173,88

20 2.665.173,88
Program Rozwoju Rolnictwa

 -

-

47

8.737.374,86

47 8.737.374,86
Regionalny Fundusz Pożyczkowy

-

-

6

360.040,98

6 360.040,98
Fundusz Mikro-Pożyczkowy
3

265.000,00

87

5.992.927,54

6

360.040,98

Razem:

 3

265.000,00  160

17.755.517,26

 163

18.020.517,26

 


REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA


Od 30 lipca 2008r. Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie opolskim. 

Rolą RIF jest:
• udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach 
  uczestnictwa, 
• obsługa administracyjna krajowych programów Phare, 
• zarządzanie regionalnymi programami Phare, 
• obsługa administracyjna funduszy strukturalnych w zakresie obowiązków 
  powierzonych przez PARP i Urząd Marszałkowski,
• promocja programów adresowana do potencjalnych wykonawców usług 
  doradczych, 
• promocja programów adresowana do potencjalnych beneficjentów 
  (przedsiębiorców), 
• współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu 
  wdrażanych programów,
• sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych,
• prowadzenie bazy danych przedsiębiorców i wniosków,
 
Regionalna Instytucja Finansująca dla województwa opolskiego realizuje działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) w następujących obszarach: 

1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac
4.2 Stymulowanie działalności B + R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 
4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 
6.1 Paszport do eksportu 
8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 
8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Działanie 1.4-4.1 „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac”

Etap I (Działanie 1.4): 
Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu.

Etap II (Działanie 4.1): 
 Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu.
Działanie skierowane jest dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców.
Budżet na lata 2007-2013 dla: Etap I (Działanie 1.4) 390.352.176 € Etap II (Działanie 4.1) 390.000.000 €

Działanie 4.2 „Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach”
  
Działanie skierowane jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców, których projekty dotyczą wzmocnienia działalności w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R, w tym opracowanie i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenia innowacji, opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR. Projekty zakupy środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R (badania i rozwój).
Budżet na lata 2007-2013: 186 000 000 €

Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

Działanie skierowane jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, których projekty dotyczyć będą inwestycji związanych z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych. Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.
Budżet na lata 2007-2013: 1420 000 000 €


Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym


Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych. 
Budżet na lata 2007 – 2013: 121 840 000 €

Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

Działanie dotyczy mikro i małych przedsiębiorstw mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych. 
Budżet na lata 2007 – 2013: 385 635 294 €


Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B „
  
Działanie skierowane jest do mikro i małych przedsiębiorstw, które realizują przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzące do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. 
Budżet na lata 2007- 2013: 460 817 882 €


DOM EUROPEJSKI – REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ – REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Szkolenia dla nauczycieli 
W 2009 r. zorganizowano szkolenia dotyczące „Międzynarodowej współpracy szkół w ramach programów edukacyjnych w Unii Europejskiej”. Szkolenia poświęcone zostały pisaniu wniosków o współpracę w ramach programów „eTwinning”, „Socrates Comenius” oraz „Uczenie się przez całe życie”. Łącznie z oferty szkoleniowej skorzystało 71 nauczycieli.

Programy Informacyjne i Edukacyjne
W roku 2009 zorganizowane zostały następujące działania skierowane do dzieci i młodzieży z terenu całego województwa opolskiego: 

VII Edycja konkursu „Moja Szkoła w Unii Europejskiej” – przedmiotem konkursu było przygotowanie przez zespół redakcyjny opracowania pisemnego. Zgłosiło się 12 zespołów ze szkół podstawowych i 5 zespołów ze szkół gimnazjalnych. 

Piknik Europejski – zrealizowany został w ramach obchodów Dnia Europy na terenie województwa opolskiego. Uczestnikami Pikniku, odbywającego się w parku Młodzieżowego Domu Kultury, było 46 delegacji szkół różnego szczebla, które miały szanse zaprezentowania się w trakcie trwania konkursu plastycznego, quizu, nauki tańca oraz kalambur. 

Bieg europejski – odbył się w celu upamiętnienia obchodów pięciolecia przystąpienia polski do Unii Europejskiej. W imprezie mógł wziąć udział każdy chętny. Uczestniczyło w niej ok. 200 osób.

Podchody ekonomiczne – w 2009 roku odbyła się pierwsza tego typu impreza. Przedsięwzięcie skierowane było do młodych mieszkańców Opolszczyzny w wieku od 16 do 26 lat. Celem zawodów było utrwalenie podstawowych zagadnień z obszaru ekonomii poprzez zabawę, aktywną formę spędzania czasu wolnego, oraz przybliżenie młodym mieszkańcom naszego regionu topografii Opola.

Ogólnopolski konkurs filmowy „Złap klimat – nakręć film” - konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych. Głównym zamierzeniem konkursu było nakręcenie krótkiego filmu dokumentalnego – reportażu (3 – 5 minut). Tematyka nadsyłanych filmów dotyczyła zmian klimatu i przeciwdziałania im, ograniczenia emisji CO2 oraz zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Do konkursu zgłosiło się 18 zespołów z całego kraju. Po zebraniu materiałów filmowych odbyło się posiedzenie komisji oceniającej, podczas którego przyznano 3 miejsca oraz 2 wyróżnienia

Spotkania z ekspertami w regionie - W listopadzie 2009 r. zostały zorganizowane pogadanki młodzieży z ekspertami pod hasłem „Spotkania z klimatem”. Spotkania odbyły się 
w 6 miastach powiatowych województwa opolskiego. W spotkaniach wzięli udział uczniowie ostatnich klas gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Do uczestnictwa w spotkaniach zostali także zaproszeni nauczyciele, przedstawiciele samorządu danego powiatu oraz lokalne media. W ramach „Spotkań z klimatem” młodzież wzięła udział w dwóch 45 minutowych pogadankach z przedstawicielami Fundacji Ekologicznej Arka oraz Fundacji Ekorozwoju. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat zmian klimatycznych, ich oddziaływania na życie codzienne, dowiedzieli się także jak przeciwdziałać tym zmianom oraz jak zwiększać zużycie odnawialnych źródeł energii

Konferencja naukowa na temat: Dalsze rozszerzenie Unii Europejskiej – szanse i wyzwania dla współpracy międzynarodowej - Konferencja została zorganizowana 14 października 2009 roku i odbyła się w auli Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego. Konferencja była prowadzona w formie prelekcji z prezentacjami multimedialnymi. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i wzięcia udziału w dyskusji po każdym wystąpieniu. Prelegentami było dwoje pracowników naukowych z Uniwersytetu Śląskiego oraz z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, poseł do Parlamentu Europejskiego kadencji 2004-2009, poseł do Parlamentu Europejskiego obecnej kadencji oraz publicysta – redaktor naczelny „Tygodnika Śląskiego”

Publikacja w prasie ogólnopolskiej - W ramach tego działania 20 listopada 2009 roku w dzienniku ogólnopolskim ukazał się artykuł informacyjny po zakończeniu konferencji naukowej pt. „Dalsze rozszerzenie Unii Europejskiej – szanse i wyzwania dla współpracy międzynarodowej”. Do realizacji działania zaproszono dwóch ekspertów w dziedzinie prawa unijnego i stosunków międzynarodowych oraz dziennikarza zajmującego się tematyką związaną z Unią Europejską.

Międzynarodowa Szkoła Letnia – Projekt Międzynarodowa Szkoła Letnia „Mniejszości narodowe w Europie – dziś i jutro” na stałe wpisał się w coroczny kalendarz imprez organizowanych przez Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Międzynarodowym Centrum Kształcenia Europejskiego. XI edycja tegoż projektu odbyła się dniach 15 – 25 września 2009 roku. W przedsięwzięciu uczestniczyło 25 młodych osób z następujących krajów: Polska, Czechy, Rosja, Ukraina, Niemcy, Austria, Belgia, Słowacja, Republika Mołdawii, Białoruś, Francja. Projekt objęty został honorowym patronatem, Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu - Bernharda Brasacka, oraz Marszałka Województwa Opolskiego – Józefa Sebesty. Projekt został zrealizowany w trzech etapach:
1. Etap opolski - od 15 do 20 września 2009 roku – dnia 16 września 2008 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego „Ostrówek” odbyła się uroczysta inauguracja Szkoły Letniej. Po wykładach wprowadzających uczestników Konferencji w temat projektu, grupa 25 uczestników Projektu wzięło udział w spacerze po dawnym Opolu, podczas którego dr Maciej Borkowski z Instytutu Śląskiego ukazał różnorodność i wielokulturowość przedwojennego Oppeln. Podczas etapu Opolskiego odbyła się spora liczba wykładów i warsztatów jak również spotkań z działaczami mniejszości niemieckiej. 20 września odbyło się spotkanie Posłanką do Parlamentu Europejskiego - Danutą Jazłowiecką. W założeniu, spotkanie to miało odbyć się w siedzibie Parlamentu Europejskiego, lecz obowiązki Pani Jazłowieckiej związane z pełnieniem funkcji Europosła nie pozwoliły na spotkanie w Strasburgu. Uczestnicy projektu zwiedzili również stolicę Dolnego Śląska – Wrocław.
2. Etap berliński - od 21 do 23 września 2009 roku – za organizacje drugiego etapu międzynarodowej Szkoły Letniej odpowiedzialne było Międzynarodowe Centrum Kształcenia Europejskiego (CIFE) z Nicei. Uczestnicy Gościli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, gdzie usłyszeli prelekcje na temat Kulturowego wspierania mniejszości w Europie Środkowej i Wschodniej, oraz wykład na temat Sytuacji mniejszości narodowych w Niemczech. Grupa odwiedziła gościła również w Centrali Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie oraz Landtag Brandenburgi. Oprócz spotkań i wizyt w instytucjach, młodzi ludzie odwiedzili Pomnik Ofiar Holocaustu oraz zwiedzili miasto.
3. Etap strasburski - od 24 do 26 września 2009 roku - Grupa odwiedziła Europejski Trybunał Praw Człowieka  Parlament Europejski oraz Radę Europy, gdzie uczestniczyła w spotkaniach z pracownikami tychże instytucji. W ten sposób uczestnicy mogli poznać funkcjonowanie instytucji jak również zasady wspierania mniejszości narodowych i etnicznych. Na zakończenie pobytu w Strasburgu, uczestnicy zwiedzili miasto oraz odbyli rejs statkiem, po rzece Ill przepływającej przez Strasburg.

Małe Dotacje Domu Europejskiego

W 2009 roku został ogłoszony konkurs Małych Grantów Fundacji Rozwoju Śląska, w ramach, których wsparcie otrzymały projekty dotyczące następującej tematyki:
1)Piąta rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej
2)Przedsiębiorczość w ramach „Europejskiego Roku Twórczości i Innowacji”
Decyzją Komisji Oceniającej 11 projektów spośród 43 złożonych otrzymało dofinansowanie  na łączną kwotę 13 384,79 zł.

Prowadzenie stałego Ośrodka Informacyjnego – Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej

W ramach działań Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w dniach od 1 lutego 2009r. do 31 grudnia 2009r. zrealizowano:
• 68 Lekcji Europejskich, w których łącznie uczestniczyło 1 383 uczniów
• 11 Piątków Europejskich, w których wzięło udział 209 uczniów i przedszkolaków
• 11 Spotkań Otwartych w Siedzibie, w których uczestniczyły 43 osoby
• 18 Spotkań Otwartych w Regionie, w których wzięło udział 259 osób
• 14 Dyżurów Konsultanta, z których skorzystały 63 osoby
• 11 Dyżurów Eksperta, w których uczestniczyło 50 osób

Łącznie z działań Regionalnego Centrum informacji Europejskiej w roku 2009 skorzystało ponad 2 000 osób. Ponadto wydano 23 numery Informatora Unijnego. Stronę internetowa www.domeuropejski.pl odwiedziło ponad 130 tysięcy osób.

Przewiń do góry