Informacja o uzyskanych przychodach oraz ich źrodłach

1. Środki zwrotne Fundacji

Środki zwrotne Fundacji to środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwie 
i infrastrukturze komunalnej w latach 1992-1999 ze środków budżetu Republiki Federalnej Niemiec, a w kolejnych latach ze środków zwrotnych. Łączna kwota uzyskanych środków zwrotnych w 2009 roku wynosiła 11.164.059,12 zł., z kwota 10.434.472,89 zł., dotyczyła kapitału, a kwota 729.586,23 zł., dotyczyła odsetek.

  kapitał [PLN] odsetki [PLN]
Małe i średnie przedsiębiorstwa

 3.955.752,26

 326.640,26

Rolnictwo

 6.444.770,83

 402.945,97

Odsetki skapitalizowane od pożyczek

 33.949,80

 

Razem:

 10.434.472,89

 729.586,23

 

Z tytułu prowizji oraz opłat od pożyczek udzielonych ze środków zwrotnych Fundacji, uzyskano kwotę 179.033,53 zł. Wysokość środków pochodzących z odsetek od środków zwrotnych Fundacji na rachunku bieżącym oraz na lokatach terminowych wynosiła 1.748.863,66 zł.

2. Środki Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP)

Łączna kwota środków uzyskanych ze spłat pożyczek udzielonych z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego wynosiła 623.034,30 zł., z czego kwota 564.772,31 zł., dotyczyła kapitału, natomiast kwota 58.261,99 zł., dotyczyła odsetek. 

Z tytułu prowizji oraz opłat od pożyczek udzielonych ze Regionalnego Funduszu Pożyczkowego uzyskano kwotę 12.306,00 zł. Natomiast wysokość środków pochodzących z odsetek od środków RFP na rachunku bieżącym oraz na lokatach terminowych wyniosła w roku 2009, 173.709,01 zł.

3. Środki Funduszu Mikro-Pożyczkowego

Łączna kwota środków uzyskanych ze spłat pożyczek udzielonych z Funduszu Mikro-Pożyczkowego wynosiła w roku 2009 wyniosła 9.940.335,12 zł., z czego kwota 8.540.491,68 zł., dotyczyła kapitału, natomiast kwota 1.399.843,44 zł., dotyczyła odsetek.

Z tytułu opłat i prowizji od pożyczek udzielonych w ramach Funduszu Mikro-Pożyczkowego uzyskano kwotę 59.652,40 zł. Wysokość środków pochodzących z odsetek od środków Funduszu Mikro-Pożyczkowego nas rachunkach bieżących oraz na lokatach terminowych wyniosła w roku 2009 równowartość 154.501,76 zł.

4. Dotacje celowe

Fundacja otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 22.980.256,03 zł.

Poniżej wyszczególnienie otrzymanych dotacji:

1. Z przeznaczeniem na przedsięwzięcia Domu Europejskiego działającego przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych przyznano 224.928,39 zł., z czego na realizację poszczególnych projektów:

Nazwa projektu

Instytucja finansująca

Kwota przyznanej
dotacji [w PLN]

"Informacja Europejska 
w regionach"

Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej 

93.999,93 

"W europejskim 
klimacie"

Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej 

32.841,32 

"Międzynarodowa Szkoła
Letnia"

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego 

 29.986,00

 

Międzynarodowy 
Fundusz Wyszehradzki

 27.195,70

Działalność Regionalnego
Ośredka EFS

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego 

40.905,44

Razem:

 224.928,39

 

 

2. Z przeznaczeniem na dofinansowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO 2007-2013, Fundacja otrzymała dotację w wysokosci 21.788.041,64 zł., z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w formie dotacji na realizację projektu „Dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach RPO WO”; W ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu; Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości. Całkowita wartość Projektu wynosi 23.000.000,00 zł.

3. Z przeznaczeniem na funkcjonowanie Regionalnej Instytucji Finansującej, Fundacja otrzymała 967.286,00 zł., z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wyżej wymieniona kwota dofinansowania w formie dotacji przeznaczona została w całości na wykonanie zadań związanych z realizacją następujących Działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
Działanie 1.4-4.1 – „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac”; Działanie 4.2 – „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”; Działanie 4.4 – „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”, Działanie 6.1 – „Paszport dla eksportu”, Działanie 8.1 – „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, Działanie 8.2 – „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. 

Ponadto w roku 2009 Regionalna Instytucja Finansująca realizowała zadania związane z działaniem 2.3 - „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycję” oraz 2.2.1 – „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji” Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

Przewiń do góry