Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Fundacja jest organizacją wspierającą lub uczestniczącą w działaniach na rzecz rozwoju Śląska oraz inicjatyw lokalnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a w szczególności takich jak:

• przedsięwzięcia w przemyśle, rzemiośle, handlu, usługach, rolnictwie, 
  z preferencją dla mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych,
• opieka i pomoc społeczna,
• remont i wyposażenie nieruchomości związanych z działalnością 
  kulturalną i społeczną.

Od 1996 roku Fundacja prowadzi również działalność na terenie Polski Północnej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez zwrotne i bezzwrotne finansowanie inwestycji oraz przyznawanie jednorazowej pomocy finansowej. Rodzaj i wielkość pomocy materialnej, finansowej lub rzeczowej ustala się odrębnie dla każdego indywidualnie rozpatrywanego przypadku. Pomoc materialna przyznawana jest tylko wówczas, gdy łącznie z tą pomocą zabezpieczone będzie sfinansowanie całego przedsięwzięcia.

Ze wsparcia finansowego Fundacji mogą korzystać: 
• rzemieślnicy, właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
• rolnicy,
• przedstawiciele wolnych zawodów i innych podmiotów,
• stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe.

INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW FUNDACJI I PODJĘTYCH UCHWAŁACH

W roku 2009 odbyły się cztery posiedzenia Rady Fundacji, z których w dniu 30 czerwca 2009r., Rada Fundacji przyjęła Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2008, jak również udzieliła Zarządowi absolutorium. 
W związku z upływem kadencji osób delegowanych przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim do zasiadania 
w organach Fundacji, dnia 21 września 2009 roku wydelegowane zostały nowe osoby, których członkostwo w Radzie oraz Zarządzie Fundacji ustanowione zostało na posiedzeniu Rady Fundacji dnia 28 września 2009 roku. W wyniku zaistniałych zmian, spośród Członków Rady Fundacji wybrany został nowy Przewodniczący Rady – Pan Henryk Juretko oraz nowy Wiceprzewodniczący Rady Pan Marcin Lippa. Zmianie uległ również skład osobowy Zarządu Fundacji, w związku, z czym Rada Fundacji wybrała nowego Prezesa Fundacji w osobie Pana Arnolda Czech oraz Wiceprezesa Fundacji – Pana Henryka Małek. 
 
W roku 2009 odbyło się 16 posiedzeń Zarządu Fundacji, na których podjęto łącznie 255 uchwał. 

Przewiń do góry