×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Informacja o poniesionych kosztach na administrację

Koszty utrzymania biura Fundacji w roku 2008 ze środków Fundacji wynosiły 1.636.957,96 zł, w tym:

   

PLN

1.

Koszty rodzajowe łącznie

1.636.925,96

 

amortyzacja

232.372,84

 

zużycie materiałów i energii

77.409,46

 

usługi obce

276.956,30

 

podatek, opłaty

7.849,12

 

wynagrodzenia

653.093,47

 

ubezpieczenia

181.776,20

 

pozostałe koszty

207.468,57

 

 

 

2.

Koszty finansowe

32,00

 

Razem koszty:

1.636.957,96

 

Bilans  Fundacji w roku 2008 postronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 88.438.152,50 zł (załącznik nr 4). 


W 2008 roku w Fundacji zostały podjęte działania związane z przygotowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania jakością, obejmującego zakres usług finansowych polegających na udzielaniu pożyczek, w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001.

Fundacja złożyła ponadto wniosek do PARP o rejestrację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w zakresie usług finansowych – udzielanie pożyczek. 


W roku sprawozdawczym Fundacja została poddana kontroli przez:

1. Ernst&Young Business Advisory Sp. z o.o. i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie na zlecenie PARP – audyty kwartalne w Regionalnym ośrodku EFS, w szczególności dokumenty finansowo-księgowe związane z ww. projektem.
Audytor zaświadczył certyfikatem, ze działania realizowane w badanym okresie są zgodne z działaniami zaplanowanymi w umowie o udzielenie wsparcia a Beneficjent przedstawił dokumentację potwierdzającą wykonanie prac i zrealizowanie określonych usług.
 

2. System Revident Sp. z o.o. z Warszawy na zlecenie PARP – audyt projektów prowadzonych w ramach Działania 1.2 SPO WKP na podstawie umowy o dofinansowanie nr WKP_1/1.2.1/1/2005/9/9

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w sposobie rozliczania kosztów ponoszonych w ramach realizacji Projektu, w zakresie dokumentowania wydatków, kwalifikalności beneficjentów ostatecznych, oceny poprawności procesu udzielania pożyczek, działań promocyjnych i informacyjnych. Fundacja otrzymała zalecenia pokontrolne z dokumentowania realizacji przedsięwzięcia dotyczące niekompletnej dokumentacji przed podpisaniem umowy pożyczki oraz nieprawidłowości w rozliczeniach wykorzystywania pożyczki przez Beneficjentów Ostatecznych. Ponadto stwierdzono wystąpienie opóźnień w wysyłaniu raportów z realizacji projektu do PARP.

3. GLOBAN ERISSON Consulting Sp. z o.o. ze Szczecina na zlecenie PARP – audyt pod katem weryfikacji, czy instytucja pełniąca rolę RIF spełnia kryteria zgodnie z art. 6d ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie regionalnych instytucji finansujących, a także czy informacje zawarte w ofercie złożonej w ramach konkursu na wybór RIF są zgodne ze stanem faktycznym.
Zespół Audytujący potwierdził zgodność danych i informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych jest jednostką nie prowadzącą działalności gospodarczej. Fundacja jest zobowiązana do składania zeznań CIT-8 o wysokości uzyskanych dochodów.
Fundacja zobowiązana jest do składania deklaracji miesięcznych VAT – 7, ponieważ jest zarejestrowana do celów rozliczania podatku od towarów i usług.