Informacje o realizacji celów statutowych

DOTACJE UDZIELONE PRZEZ FUNDACJĘ ZE ŚRODKÓW ZWROTNYCH NA RZECZ STOWARZYSZEŃ MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ I INNYCH PODMIOTÓW

1.Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności statutowej stowarzyszeń i innych podmiotów.
Fundacja udzieliła wsparcia na powyższy cel w kwocie 6.928.115,21 zł., z czego na:
-sfinansowanie kosztów personalnych i administracyjno-biurowych 3.842.642,20. zł.
-realizację przedsięwzięć 3.085.473,01. zł, (w tym remonty domów spotkań 285.812,50. zł.)

2. Realizacja programu remonty i wyposażenie domów spotkań Mniejszości Niemieckiej.
Fundacja przeznaczyła na remonty i wyposażenie domów spotkań kwotę 285.812,50 zł., z czego:
- 30.000,00. zł. na projekt z ograniczoną wysokością finansowania do 50.000,00 zł.                 
- 255.812,50 zł. na małe projekty z wysokością finansowania do 8.000,00 zł

Głównym celem wsparcia w tym zakresie jest poprawa bądź stworzenie warunków lokalowych służących społecznościom lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji i rozwoju kultury.

Zestawienie wartości zrealizowanych projektów z podziałem na województwa zawiera poniższa tabela: 
 

Województwo Projekty
do 50 tyś. zł
Projekty
do 8 tyś. zł.
Łączna kwota PLN
       
Opolskie 30.000,00 135.000,00 165.000,00
Śląskie   102.362,50 102.362,50
Dolnośląskie   3.000,00 3.000,00
Pozostałe   15.450,00 15.450,00
razem: 30.000,00 255.812,50 285.812,50

Dokładne dane zawiera załącznik nr 1.

DZIAŁALNOŚĆ POŻYCZKOWA FUNDACJI

Zgodnie z § 10 ust. 1 statutu Fundacja finansuje zwrotnie konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne. 

Fundacja prowadziła w 2007 roku działalność pożyczkową w ramach trzech programów:

1. Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa obejmujący zasięgiem cały kraj. Pożyczki w ramach tego programu udzielane są ze środków zwrotnych Fundacji, tj. pochodzących ze środków pochodzących ze spłat udzielonych wcześniej pożyczek . 
Oprocentowanie jest zmienne i wynosi 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP obowiązującej na dzień 1 stycznia i 1 lipca każdego roku kalendarzowego, z zaokrągleniem w górę do połowy punktu procentowego. Na dzień 31.12.2008 oprocentowanie wynosiło 6,25 %.

2. Regionalny Fundusz Pożyczkowy obejmujący udzielanie pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw (do 49 zatrudnionych), działających na terenie województwa opolskiego.
Regionalny Fundusz Pożyczkowy w Fundacji został utworzony w 2003 roku w ramach rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002 – 2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych”, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13 sierpnia 2002 r.
Środki funduszu pochodzą z:
-dotacji przyznanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości- 2.500.000,00 zł.
-środków własnych Fundacji- 2.400.000,00 zł.
-dotacji samorządu Województwa Opolskiego- 100.000,00 zł.


Oprocentowanie od pożyczek udzielonych bez wymogu tworzenia nowych miejsc pracy naliczane jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy referencyjnej, określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej. Zmiana oprocentowania następuje z dniem publikacji stopy referencyjnej przez Komisję Europejską. Na dzień 31.12.2008 oprocentowanie wynosiło 6,42 % plus marża.
Natomiast oprocentowanie od pożyczek udzielonych na tworzenie nowych miejsc pracy naliczane jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy referencyjnej, określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, pomniejszonej o dwa punkty procentowe. Na dzień 31.12.2008 wynosiło ono 4,42% plus marża.
 Zmiana oprocentowania następuje z dniem publikacji stopy referencyjnej przez Komisję Europejską.

3. Fundusz Mikro-Pożyczkowy obejmujący udzielanie pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw działających na terenie województwa opolskiego i śląskiego.
Fundusz jest realizowany w ramach działania 1.2.SPO WKP – Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa.
Środki funduszu pochodzą z:
-publicznych środków wspólnotowych, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych przekazanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości - 17.500.000,00 zł.
-środków własnych Fundacji – 7.500.000,00 zł.

Oprocentowanie naliczane jest wg stałej stopy procentowej obowiązującej na dzień zawarcia umowy pożyczki, w wysokości stopy referencyjnej określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej. Na dzień 31.12.2008 oprocentowanie wynosiło 6,42 % plus marża.

Wartość i ilość wypłaconych pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2008 przedstawia się następująco
 


Programy pożyczkowe
  Dokończenie Projektów
2007
 
Projekty
2008
  Wartość pożyczek łącznie
  Ilość PLN Ilość PLN Ilość PLN
Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw   195.000,00 6 1.106.999,88 6 1.301.999,88
Program Rozwoju Rolnictwa   63.000,00 33 5.332.647,21 33 5.395.647,21
Regionalny Fundusz Pożyczkowy - - - - - -
Fundusz Mikro-Pożyczkowy
11
1.021.768,00 176 13.255.560,13 187 14.277.328,13
Razem: 11 1.279.768,00 215 19.695.207,22 226 20.974.975,22
Zwrot pożyczki z Funduszu Mikro- Pożyczkowego   -  30.481,37       -  30.481,37
Razem:   1.249.286,63   19.695.207,22   20.944.493,85


Poniżej przedstawione zostały wykresy przedstawiające kształtowanie się działalności pożyczkowej Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w 2008 roku, jak również na przestrzeni lat 2004-2008.


REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu od dnia 01.08.2008r. pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie opolskim. W każdym z 16-tu województw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w drodze konkursu wyłoniła jedną instytucję partnerską do obsługi części krajowych programów wspierających projekty zgłaszane przez przedsiębiorstwa. 
PARP oraz RIF są odpowiedzialne za realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na wsparcie polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013. 

Rolą RIF jest:
•udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa, 
•obsługa administracyjna krajowych programów Phare, 
•zarządzanie regionalnymi programami Phare 
•obsługa administracyjna funduszy strukturalnych w zakresie obowiązków powierzonych przez PARP 
•promocja programów adresowana do potencjalnych wykonawców usług doradczych, 
•promocja programów adresowana do potencjalnych beneficjentów (przedsiębiorców), 
•współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów
•sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych
•prowadzenie bazy danych przedsiębiorców i wniosków

PARP zlecił Fundacji obsługę następujących działań: 
•4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie  
 wzornictwa przemysłowego 
•4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 
•6.1 Paszport do eksportu 
•8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 
•8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 

Działanie 4.2
Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka

Działanie skierowane jest do przedsiębiorców na projekty dotyczące wzmocnienia działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R, w tym opracowanie i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenia innowacji, opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR. Projekty zakupy środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R (badania i rozwój).
Terminy: od 16 lutego do 31marca 2009 r.
Alokacja całkowita wynosi 186 000 000,00 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. wynosi 73 067 000,00 PLN.

Działanie 4.4
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka

 Działanie skierowane jest do przedsiębiorców na projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych. Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.
Terminy:  od 2 marca do 15 kwietnia 2009 r.

Alokacja całkowita wynosi 1 420 000 000,00 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. wynosi  933 792 000,00 PLN.

Działanie 6.1 
Paszport do eksportu 
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, instytucji działające na rzecz rozwoju gospodarczego na projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych. 
Terminy: od 16 lutego do 31 marca 2009 r.
Alokacja całkowita wynosi 121 840 000,00 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej wynosi 35 609 770,66 PLN.

Działanie 8.1 
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka  

Działanie skierowane jest do mikro i małych przedsiębiorców na projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych. 
Terminy: od 2 marca do 31 marca 2009 r.
Alokacja całkowita 385 635 294,00 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej wynosi 140 901 760,00 PLN .

Działanie 8.2 
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 

Działanie skierowane jest dla przedsiębiorców sektora MSP na przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. 
Terminy:. od 9 marca do 3 kwietnia 2009 r.
Alokacja: Alokacja całkowita 460 817 882,00 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2008 roku wynosi: 73 876 000,00 PLN.

Listy rekomendowanych wniosków do działania POIG 4.4, 8.1 i 8.2 przedstawiają załączniki nr 2.1, 2.2, i 2.3.DOM EUROPEJSKI – REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ – REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

1/ Programy Szkoleniowe dla Samorządów
    W roku 2008 zorganizowano szereg szkoleń przeznaczonych dla pracowników JST. Szkolenia w głównej mierze związane były z możliwościami finansowania projektów samorządowych z RPO WO, PO KL czy PROW oraz ze środków krajowych. Łącznie w specjalistycznych szkoleniach dla pracowników samorządowych uczestniczyło 168 osób.

2/ Wyjazd studyjny
    W ramach programów szkoleniowych dla Samorządów Województwa Opolskiego zorganizowany został wyjazd studyjny dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej do Nadrenii Palatynatu. Wyjazd studyjny w całości poświęcony został „Polityce społecznej Nadrenii - Palatynatu”. W przedsięwzięciu uczestniczyło 16 osób.

3/ Szkolenia dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
    W ramach realizacji szkoleń skierowanych do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw przeszkolonych zostało około 100 osób. W trakcie trwania szkoleń uczestnicy zapoznali się z zasadami pisania biznes planu, jednocześnie poszerzyli swoją wiedzę na temat możliwości pozyskania dotacji na inwestycje w przedsiębiorstwach. 

4/ Szkolenia dla nauczycieli 
    Zorganizowano szereg szkoleń dotyczących „Międzynarodowej współpracy szkół w ramach programów edukacyjnych w Unii Europejskiej”. Szkolenia poświecone zostały  pisaniu wniosków o współpracę, w ramach programów „eTwinning”, „Sokrates Comenius” oraz „Uczenie się przez całe życie”. Łącznie z oferty szkoleniowej skorzystało 83 nauczycieli. Ponadto w ramach realizacji projektu „Unia Europejska z klimatem 2008” 20 nauczycieli uczestniczyło w dwudniowym szkoleniu dotyczącym przedsiębiorczości.  

5/ Szkolenia z zakresu EFS
    W ramach funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od stycznia do sierpnia 2008 roku przeprowadzono 60 dni szkoleniowych, w których łącznie uczestniczyło 567 osób.  Szkolenia związane były z tematyką tworzenia, realizacji i rozliczania projektów w ramach różnych działań PO KL, prawa zamówień publicznych oraz tworzenia partnerstw w projektach. 

6/ Programy Informacyjne i Edukacyjne dla Młodzieży 
    W roku 2008 zorganizowane zostały następujące działania skierowane do dzieci i młodzieży z terenu całego województwa opolskiego:
• Targi edukacyjne – w ramach Targów zorganizowano stoisko informacyjne , które odwiedzone zostało przez ponad 200 osób. Osoby odwiedzające mogły zapoznać się z ofertą działalności DE – RCIE. 
•VI Edycja konkursu „Moja Szkoła w Unii Europejskiej” – w konkursie na zredagowanie 2 numerów gazetki szkolnej wzięło udział 19 zespołów szkół podstawowych oraz 9 zespołów szkół gimnazjalnych.
•Piknik Europejski – zrealizowany został w ramach obchodów Dnia Europy na terenie województwa opolskiego. Uczestnikami Pikniku, odbywającego się w parku Młodzieżowego Domu Kultury, było 66 delegacji szkół różnego szczebla, które miały szanse zaprezentowania się w trakcie trwania konkursu plastycznego, quizu,  nauki tańca oraz kalambur. 
•Międzynarodowa Szkoła Letnia – „Mniejszości narodowe w Europie – dziś i jutro”, w projekcie uczestniczyło 25 młodych osób pochodzących z Polski, Czech, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Bułgarii, Belgii oraz Włoch. X Edycja Szkoły Letniej podzielona została na 3 części i odbywała się kolejno w Opolu, Berlinie oraz Strasbourgu.
•Konkurs fotograficzny „Wiele kultur – jedna Europa” – patronat honorowym nad konkursem objął Konsul Republiki Federalnej Niemiec Pan Ludwig Neudorfer. Przyznano 3 miejsca w trzech kategoriach wiekowych. 
•Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich – przedsięwzięcie zorganizowane zostało w ramach projektu „Unia Europejska z klimatem 2008”. W spotkaniu wzięło udział 160 przedstawicieli 44 szkół z terenu województwa.

7/ Małe Dotacje Domu Europejskiego
W roku 2008 ogłoszona została kolejna edycja Małych Dotacji Domu Europejskiego, w ramach której wsparcie otrzymały 24 niekomercyjne projekty, tematycznie powiązane z Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Łączna suma przyznanych dotacji wynosiła 29 006,14 PLN.

8/ Promocja Unii Europejskiej
W ramach działalności DE- ROEFS w roku 2008 z punktu informacyjnego, przez cały okres skorzystało ponad  3580 osób z ponad  550 instytucji. W punkcie informacyjnym można było przede wszystkim pozyskać informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych funduszy strukturalnych na realizacje różnego rodzaju przedsięwzięć.

9/ Prowadzenie stałego Ośrodka Informacyjnego – Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej
W ramach działań Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w dniach od 1lutego 2008r. do 31 grudnia 2008r. zrealizowano:
•56 Lekcji Europejskich, w których łącznie uczestniczyło 1 215 uczniów
•12 Piątków Europejskich, w których wzięło udział 211 uczniów i przedszkolaków
•12 Spotkań Otwartych w Siedzibie, w których uczestniczyły 43 osoby
•15 Spotkań Otwartych w Regionie, w których wzięło udział 389 osób
•12 Dyżurów Konsultanta, z których skorzystało 56 osób
•11 Dyżurów Eksperta, w których uczestniczyły 22 osoby
Łącznie z działań Regionalnego Centrum informacji Europejskiej w roku 2008 skorzystało ponad 2 000 osób. Ponadto wydano 23 numery Informatora Unijnego. Stronę internetowa www.domeuropejski.pl odwiedziło ponad 130 tysięcy osób.

10/ Doradztwo dla organizacji i instytucji w zakresie przygotowania i wdrażania projektów miękkich. Animowanie partnerstw na rzecz rozwoju regionalnego. 
    W okresie od stycznia do sierpnia 2008r. prowadzono działalność doradczą oraz animację z zakresu PO KL. W ramach powyższego doradztwa wsparto 15 lokalnych partnerstw projektowych. W roku 2008 udzielono 870 godzin doradztwa dla ponad 150 organizacji i jednostek samorządu terytorialnego. 

Zestawienie projektów wraz z kosztami i źródłami finansowania przedstawiają załączniki nr 3.1 i 3.2.

Przewiń do góry