×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Nabór ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Fundacji Rozwoju Śląska za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem

Fundacja Rozwoju Śląska zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Fundacji Rozwoju Śląska za rok obrotowy 2017

oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

Oczekiwane terminy przeprowadzenia badania:

I etap jako badanie wstępne od 20.11.2017r. do 31.12.2017r.

II etap jako badanie zasadnicze wraz z wydaniem opinii i raportu:  od 01.02.2018r. do 13.04.2018r.

Dodatkowych informacji udzieli Główna Księgowa, Pani Klaudia Mika Tel. 77 / 423 28 90 w godzinach od 8.00 do 15.00 lub e-mail: klaudia.mika@fundacja.opole.pl do dnia 25.08.2017 r.

Oferta musi zawierać następujące dane:

  1. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, jego pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży w której działa Fundacja;
  2. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu o badanym sprawozdaniu finansowym;
  3. wstępny harmonogram prac obejmujący metody i terminy badania sprawozdania finansowego;
  4. wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat;
  5. informację o osobach, które będą przeprowadzały badanie (ilość osób, rodzaj uprawnień, doświadczenie zawodowe).

Termin nadsyłania ofert: 09.08.2017r. – 01.09.2017r.

Adres nadsyłania ofert: Fundacja Rozwoju Śląska, ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole lub sekretariat@fundacja.opole.pl

O wyniku naboru wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie w ciągu 10 dni od dnia dokonania wyboru oferty przez Radę Fundacji.


Karta informacyjna do wyceny badania sprawozdania finansowego

Fundacja Rozwoju Śląska

ul. Słowackiego 10, 45 -364 Opole

NIP 754-13-06-435

REGON 530591858

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

- udzielanie pomocy finansowej w formie pożyczek;

- udzielanie zapomóg, stypendiów, dotacji;

- udzielanie odpłatnej i nieodpłatnej pomocy rzeczowej;

- prowadzenie i wspieranie różnych form działalności edukacyjnej;

- współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;

- prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i współpraca ze środkami masowego przekazu;

- prowadzenie doradztwa organizacyjnego, technicznego, technologicznego, finansowego, ekonomicznego, prawnego;

- organizacyjne i finansowe wspieranie podmiotów samorządu terytorialnego oraz form współdziałania tych podmiotów w zakresie zaspokajania przez nie potrzeb publicznych.

Wielkości osiągnięte w 2016 roku

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 7.983.029,06
Pozostałe przychody operacyjne 367.637,22
Przychody finansowe 5.488.335,16
Wynik finansowy netto 2.079.979,20
Suma bilansowa 174.917.703,91
Przeciętna liczba osób zatrudnionych w 2016 roku 26

Elementy sprawozdania finansowego podlegające badaniu:

- wprowadzenie;

- bilans;

- rachunek zysków i strat;

- informacja dodatkowa.

Miejsce badania: Fundacja Rozwoju Śląska, ul. Słowackiego 10, 45 -364 Opole