×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Informacje o uzyskanych przychodach

1. Środki zwrotne Fundacji.

Środki zwrotne Fundacji to środki pochodzące ze spłat pożyczek udzielonych w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwie i infrastrukturze komunalnej w latach 1992 – 1999 ze środków budżetowych Republiki Federalnej Niemiec, a w kolejnych latach ze środków zwrotnych.
Łączna kwota uzyskanych środków zwrotnych w 2008 roku wyniosła 9.789.745,60. zł., z czego kwota 8.736.443,63 zł dotyczy kapitału, natomiast kwota 1.053.301,97 zł., dotyczy odsetek.
 
Źródło przychodu kapitał odsetki
Małe i średnie przedsiębiorstwa 5.447.781,66 521.751,23
Rolnictwo 3.288.661,97 350.406,02
Odsetki skapitalizowane od pożyczek    
Saldo odsetek od pożyczek na 31.12.2008   181.144,72
razem: 8.736.443,63 1.053.301,97

 

2. Środki ze spłat pożyczek udzielonych z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego.
Łączna kwota środków uzyskanych ze spłat pożyczek udzielonych z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego wyniosła 922.374,40zł., z czego kwota 829.044,09. zł. dotyczy kapitału, natomiast kwota 93.330,31. zł. dotyczy odsetek.

3. Środki ze spłat pożyczek udzielonych z Funduszu Mikro- Pożyczkowego.

Łączna kwota środków uzyskanych ze spłat pożyczek udzielonych z Funduszu Mikro- Pożyczkowego wyniosła 7.442.582,29 zł., z czego kwota 6.173.929,02. zł. dotyczy kapitału, natomiast kwota 1.268.653,27. zł. dotyczy odsetek.

4. Prowizje
Łączna kwota środków uzyskanych z  prowizji i opłat z tytułu udzielonych pożyczek wyniosła 225.017.15 zł., z czego:
• od pożyczek udzielonych ze środków zwrotnych Fundacji - 111.901,50 zł.
• od pożyczek udzielonych z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego- 200,00 zł.
•od pożyczek udzielonych z Funduszu Mikro-Pożyczkowego - 112.915,65 zł.


4. Odsetki bankowe
Oprócz wymienionych źródeł finansowania Fundacja dysponuje środkami finansowymi  pochodzącymi z odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym i lokat terminowych. Przychody z tych tytułów w 2008 roku wyniosły 2.463.991,23 zł., z czego:
•kwota 2.241.973,15 zł. dotyczy środków zwrotnych Fundacji,
•kwota 195.645,54  zł. dotyczy środków Regionalnego Funduszu Pożyczkowego,
•kwota 26.372,54 zł. dotyczy Funduszu Mikro-Pożyczkowego.

5. Dotacje celowe
Fundacja otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 6.822.629,38 zł.
Poniżej wyszczególnienie otrzymanych dotacji: 

1/Z przeznaczeniem na przedsięwzięcia Domu Europejskiego działającego w ramach Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Fundacja otrzymała 620.390,52 zł., i tak z:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 126.483,34
- działalność Domu Europejskiego 111.729,24
- spotkania integracyjne dot POKL 14.754,10
 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (RCIE) 110.193,98 
- projekt "Informacja Europejska w regionach" 90.999,00
- projekt "Unia Europejska z klimatem" 19.194,98

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ROEFS 350.718,44

Institut für Auslandsbeziehungen (Niemcy) 15.044,76
Międzynarodowa Szkoła Letnia

Konrad Adenauer Stiftung (Niemcy) 6.940,00
Międzynarodowa Szkoła Letnia

Hertie Stiftung (Niemcy) 11.010,00
Wyjazd studyjny dla samorządowców


2/   Z przeznaczeniem na dofinansowanie Funduszu Mikro-Pożyczkowego w roku kalendarzowym 2008 Fundacja otrzymała kwotę 6.202.238,86 zł. z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Powyższa kwota stanowi dofinansowanie w formie dotacji do realizowanego przez Fundację Funduszu Mikro-Pożyczkowego w ramach działania SPO WKP 1.2.1 – Dofinansowanie Funduszy Pożyczkowych. Łączna wartość Funduszu wyniosła 25.000.000,00 zł., z czego kwota 17.500.000,00 zł. stanowi dofinansowanie w formie dotacji PARP, a kwotę 7.500.000,00 zł. stanowią środki zwrotne Fundacji, jako udział własny w realizowanym projekcie.