×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zasady, formy i zakres działalności

Fundacja jest organizacją wspierającą lub uczestniczącą w działaniach na rzecz rozwoju Śląska oraz inicjatyw lokalnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a w szczególności takich jak:
•przedsięwzięcia w przemyśle, rzemiośle, handlu, usługach, rolnictwie, z preferencją dla mikro, małych i średnich  podmiotów gospodarczych,
•opieka i pomoc społeczna,
•remont i wyposażenie nieruchomości związanych z działalnością kulturalną i społeczną.

Od 1996 roku Fundacja prowadzi również działalność na terenie Polski Północnej. 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez zwrotne i bezzwrotne finansowanie inwestycji oraz przyznawanie jednorazowej pomocy finansowej.
Rodzaj i wielkość pomocy materialnej, finansowej lub rzeczowej ustala się odrębnie dla każdego indywidualnie rozpatrywanego przypadku. Pomoc materialna przyznawana jest tylko wówczas, gdy łącznie z tą pomocą zabezpieczone będzie sfinansowanie całego przedsięwzięcia.

Ze wsparcia finansowego Fundacji mogą korzystać:
•rzemieślnicy, właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
•rolnicy, 
•przedstawiciele wolnych zawodów i inne podmioty,
•stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe.


INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW FUNDACJI I PODJĘTYCH UCHWAŁACH

W 2008 roku odbyły się cztery posiedzenia Rady Fundacji, z których w dniu 31.03.2008 Rada Fundacji przyjęła bilans i sprawozdanie finansowe za 2007 rok oraz udzieliła absolutorium Zarządowi. 
Na posiedzeniu w dniu 10.06.2008 roku, Rada Fundacji wybrała na Wiceprezesa Fundacji panią Edytę Gisman.
W roku 2008 nastąpiły zmiany w składzie Rady i Zarządu Fundacji. 
W związku ze zmianą na stanowisku przewodniczącego Zarządu Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu, Rada Fundacji na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2008 roku zaakceptowała ustanowienie członka Rady w osobie Renaty Zajączkowskiej.
Ponadto w związku ze zmianą na stanowisku przewodniczącego Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Rada Fundacji na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2008 roku zaakceptowała ustanowienie członka Rady w osobie Norberta Rascha.

Na posiedzeniu w dniu 23 września 2008 roku Rada Fundacji zaakceptowała wejście w skład Rady nowego przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego w osobie Marcina Lippy, oraz pozytywnie zaakceptowała kandydaturę Eugeniusza Nagla na członka Zarządu Fundacji.

Ponadto odbyło się 13 posiedzeń Zarządu Fundacji, na których podjęto 188  uchwał.