×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Informacja o poniesionych kosztach na administrację

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA ADMINISTRACJĘ

Koszty utrzymania biura Fundacji w 2007 roku ze środków Fundacji wyniosły 2.807.022,33 zł, w tym:

   

PLN

1. 

Koszty rodzajowe łącznie

1.633.869,69

 

 

 

 

amortyzacja

270.927,91

 

zużycie materiałów i energii

69.273,60

 

usługi obce

272.878,52

 

podatek, opłaty

8.126,91

 

wynagrodzenia

615.330,65

 

ubezpieczenia

193.221,10

 

pozostałe koszty

204.111,00

 

 

 

2. 

Koszty finansowe

22,59

 

 

 

3. 

Pozostałe koszty operacyjne

(w tym koszty rezerw na pożyczki 1.151.712,28*)

1.173.130,05

 

Razem koszty:

2.807.022,33

*objaśnienie:
w tym koszty rezerw:
- na pożyczki 152 550,22 zł.
- na odsetki wymagalne od pożyczek 999.162,06 zł.

Równolegle w 2007 roku nastąpiło rozwiązanie następujących rezerw:

- na pożyczki 668.979,04 zł.
- na odsetki wymagalne od pożyczek wg. stanu na 31.12.2007 997.805,10 zł.

Łącznie: 1.646.784,14 zł.

W roku 2007 w Fundacji zatrudnione były 22 osoby. 

Bilans Fundacji w roku 2007 po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 85.405.772,53 zł (załącznik nr 3).


Poniżej przedstawiamy kształtowanie się kapitału Fundacji w PLN na przestrzeni lat 2001 2007.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

111 889 592,51

115 925 593,12

106 428 577,37

96 074 623,92

91 134 762,99

83 510 492,16

85 405 772,53

 

W roku sprawozdawczym Fundacja została poddana kontroli przez:

1. System Revident Sp. z o.o. z Warszawy w zakresie sprawozdań kwartalnych 2007 do projektu „Wspieranie działalności Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego w woj. Opolskim”. Audyt był prowadzony na podstawie umowy zawartej w dniu 11 maja 2007 r. pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a System Rewident Sp. z o.o.

Poszczególne kwartalne kontrole nie wykazały większych nieprawidłowości, a wszystkie wskazywane usterki były na bieżąco diagnozowane i korygowane.


2. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, nr projektu WKP_1/1.21/2005/9/9/u „Utworzenie Funduszu Mikro-Pożyczkowego dla małych przedsiębiorstw”.

Kontrola wykazała nieprawidłowość w zakresie sprawozdawczości tj. nie zachowanie terminów składania sprawozdań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206 z późn. zm.) w zakresie terminów składania sprawozdań.

W nawiązaniu do wyniku kontroli, Fundacja podjęła działania mające na celu terminowe składanie sprawozdań.


3. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z Warszawy w zakresie kontroli w trakcie realizacji projektu nr WKP_1/1.21/2005/9/9/u „Utworzenie Funduszu Mikro-Pożyczkowego dla małych przedsiębiorstw”.

Fundacja wykonała zalecenia pokontrolne.


4. Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w zakresie sprawdzenia prawidłowości realizacji zadania „Organizacja działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w zakresie zasad obowiązujących w Unii Europejskiej oraz możliwości rozwoju regionalnego w ramach wspólnej Europy”.

Kontrola stwierdziła niezgodność wykorzystania części dotacji, w wyniku czego Fundacja zwróciła kwotę 992,78 zł.


Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych jest jednostką nie prowadzącą działalności gospodarczej. Fundacja jest zobowiązana do składania zeznań CIT-8 o wysokości uzyskanych dochodów.

Fundacja zobowiązana jest do składania deklaracji miesięcznych VAT – 7, ponieważ jest zarejestrowana do celów rozliczania podatku od towarów i usług.

 

(Henryk Juretko – Prezes Fundacji) Opole, dnia 11.03.2008