×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Informacja o realizacji celów statutowych

INFORMACJA O  REALIZACJI  CELÓW STATUTOWYCH1. Dotacje udzielone przez Fundację ze środków zwrotnych na rzecz stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej i innych podmiotów

a/ Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności statutowej stowarzyszeń.
Fundacja udzieliła wsparcia na powyższy cel w kwocie 7.799.977,97 zł., z czego na:
    - sfinansowanie kosztów personalnych i administracyjno-biurowych 3.853.939,96 zł.
    - realizację przedsięwzięć 3.460.250,06 zł.
    - remonty domów spotkań 485.787,95 zł.

b/ Realizacja programu remonty i wyposażenie domów spotkań Mniejszości Niemieckiej.
Fundacja przeznaczyła w 2007 roku na remonty i wyposażenie domów spotkań kwotę 485.787,95 zł., z czego:
- 214.677,95 zł. na projekty z ograniczoną wysokością finansowania do 50.000,00 zł. na jeden projekt,
- 271.110,00 zł. na projekty z wysokością finansowania do 8.000,00 zł


Głównym celem wsparcia w tym zakresie jest poprawa bądź stworzenie warunków lokalowych służących społecznościom lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji i rozwoju kultury.

Zestawienie wartości zrealizowanych projektów z podziałem na województwa zawiera poniższa tabela:
 

Województwo Projekty
do 50 tyś. zł
Projekty
do 8 tyś. zł.
Łączna kwota PLN
       
Opolskie 89.161,95 162.000,00 251.161.95
Śląskie 49.200,00 84.500,00 133.700,00
Dolnośląskie   1.400,00 1.400,00
Pozostałe 76.316,00 23.210,00 99.526,00
razem: 214.677,95 271.110,00 485.787,95c/ Wspieranie działalności innych podmiotów. 
Ponadto Fundacja udzieliła bezzwrotnej pomocy finansowej innym podmiotom na realizację przedsięwzięć w ramach ich działalności statutowej na łączną kwotę 1.511.105,00 zł., z czego kwota 998.105,00 zł. stanowi darowiznę dla Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej na jego oddłużenie.
Fundacja niektóre swe cele realizowała pośrednio udzielając dotacji innym podmiotom, które były realizatorem określonych projektów.

Dokładne dane zawierają załączniki nr 1.1, 1.2.

Ponadto Fundacja wypłaciła kwotę dotacji celowej w wysokości 79.730,39 zł. otrzymanej z Wydziału d.s Kultury i Mediów przy Urzędzie Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec z przeznaczeniem na remont głównego ołtarza w Kościele Parafialnym w Ujeździe.

2. Działalność pożyczkowa Fundacji.

Zgodnie z § 10 ust. 1 statutu Fundacja finansuje zwrotnie konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne. 

Fundacja prowadziła w 2007 roku działalność pożyczkową w ramach trzech programów:

1. Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa obejmujący zasięgiem cały kraj. Pożyczki w ramach tego programu udzielane są ze środków zwrotnych Fundacji, tj. pochodzących ze środków pochodzących ze spłat udzielonych wcześniej pożyczek . 
Oprocentowanie jest zmienne i wynosi 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP obowiązującej na dzień 1 stycznia i 1 lipca każdego roku kalendarzowego, z zaokrągleniem w górę do połowy punktu procentowego. Na dzień 31.12.2007 oprocentowanie wynosiło 4 %.

2. Regionalny Fundusz Pożyczkowy obejmujący udzielanie pożyczek dla małych przedsiębiorstw (do 49 zatrudnionych), działających na terenie województwa opolskiego.
Regionalny Fundusz Pożyczkowy w Fundacji został utworzony w 2003 roku w ramach rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002 – 2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych”, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13 sierpnia 2002 r.
Środki funduszu pochodzą z:
- dotacji przyznanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 2.500.000,00 zł.
- środków własnych Fundacji 2.400.000,00 zł.
- dotacji samorządu Województwa Opolskiego 100.000,00 zł.


Oprocentowanie od pożyczek udzielonych bez wymogu tworzenia nowych miejsc pracy naliczane jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy referencyjnej, określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej. Zmiana oprocentowania następuje z dniem publikacji stopy referencyjnej przez Komisję Europejską. Na dzień 31.12.2007 oprocentowanie wynosiło 5,94 %.
Natomiast oprocentowanie od pożyczek udzielonych na tworzenie nowych miejsc pracy naliczane jest wg zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy referencyjnej, określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, pomniejszonej o dwa punkty procentowe. Na dzień 31.12.2007 wynosiło ono 3,56% Zmiana oprocentowania następuje z dniem publikacji stopy referencyjnej przez Komisję Europejską.

3. Fundusz Mikro-Pożyczkowy obejmujący udzielanie pożyczek dla małych przedsiębiorstw działających na terenie województwa opolskiego i śląskiego.
Fundusz jest realizowany w ramach działania 1.2.SPO WKP – Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa.

Na realizację Funduszu Mikro-Pozyczkowego o wartości 25.000.000,00 zł. Fundacji przyznana została dotacja w wysokości 17.500.000,00, przy udziale własnym Fundacji w wysokosci 7.500.000,00 zł., do zrealizowania w okresie od 01.02.2005 do 30.06.2008.

W roku 2007 Fundacja otrzymała transzę dotacji w wysokości 7.797.761,14 zł. 

Oprocentowanie naliczane jest wg stałej stopy procentowej obowiązującej na dzień zawarcia umowy pożyczki, w wysokości stopy referencyjnej określanej przez Komisję Europejską dla PLN, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej. Na dzień 31.12.2007 oprocentowanie wynosiło 5,56 %.

Wartość i ilość wypłaconych pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2007 przedstawia się następująco: 


Programy pożyczkowe
  Dokończenie Projektów
2006
 
Projekty
2007
  Wartość pożyczek łącznie
  Ilość PLN Ilość PLN Ilość PLN
Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw 13 888.141,89 58 5.845.631,47 71 6.733.773,36
Program Rozwoju Rolnictwa 1 80.000,00 27 3.891.678,07 28 3.971.678,07
Regionalny Fundusz Pożyczkowy - - - - - -
Fundusz Mikro-Pożyczkowy
10
881.000,00 182 12.616.719,98 192 13.497.719,98
Razem: 24 1.849.141,89 267 22.354.029,52 291 24.203.171,41
Zwrot pożyczki z Funduszu Mikro- Pożyczkowego   -  4.129,90       -  4.129,90
Razem:   1.845.011,99   22.354.029,52   24.199.041,513. Pośrednictwo pracy dla studentów.

W 2006 roku Fundacja po raz kolejny brała udział w pośrednictwie pracy dla studentów organizowanym we współpracy z Centralą do Spraw Pośrednictwa Pracy w Bonn (ZAV).
Z pośrednictwa skorzystało 102 studentów, z których 63 w okresie ferii letnich podjęło pracę w Niemczech. Celem tego pośrednictwa było umożliwienie młodym ludziom zarobienia pieniędzy niezbędnych do kontynuowania kształcenia, jak również pogłębienia znajomości języka niemieckiego, umożliwienie bezpośredniego kontaktu z niemieckimi sąsiadami oraz poznania sposobu funkcjonowania niemieckiej gospodarki. 

4. Działalność Domu Europejskiego – Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej- Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu

a)Programy szkoleniowe dla Samorządów (w tym dla sieci PCIEG) 
W roku 2007 zorganizowano szereg szkoleń przeznaczonych dla pracowników JST. Szkolenia w głównej mierze związane były z możliwościami finansowania projektów samorządowych w różnych Programach Operacyjnych funduszy strukturalnych oraz PROW. Jednocześnie przeprowadzono szkolenia z zakresu wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie finansowania inwestycji w latach 2007 – 2013 oraz z zasad funkcjonowania sieci PCIEG. 

b) Wyjazdy Studyjne
W ramach programów szkoleniowych dla Samorządów Województwa opolskiego zorganizowano dwa wyjazdy studyjne do Niemiec i Austrii, w których łącznie uczestniczyło 35 osób. Głównym celem wyjazdu było nawiązanie współpracy oraz pozyskiwanie partnerów do realizacji projektów. 

c) Szkolenia dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
W ramach realizowanych szkoleń nt. ”Wsparcia dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 
w zakresie finansowania inwestycji w latach 2007-2013” przeszkolono 50 osób. Podczas szkolenia omówione zostały mechanizmy wsparcia w tym: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalny Program Województwa Opolskiego. W ramach warsztatów przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się z pisaniem biznes planu oraz wniosków aplikacyjnych.

d) Programy Informacyjne i Edukacyjne dla Młodzieży
W roku 2007 podjęto następujące działania skierowane do dzieci i młodzieży z terenu całego województwa opolskiego:
Międzynarodowa Szkoła Letnie „Mniejszości narodowe w Europie – dziś i jutro”, 
w przedsięwzięciu wzięło udział 25 młodych osób, byli to przede wszystkim studenci starszych lat, absolwenci oraz asystenci z Polski, Niemiec, Czech, Węgier, Rumuni, Mołdawii oraz  Ukrainy. Szkoła Letnia odbyła się w Opolu, Berlinie oraz Strasbourgu.
Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich przedsięwzięcie zostało zorganizowane z ramach projektu „Europa bez granic 2007”, w zjeździe wzięło udział 170 przedstawicieli z 40 szkół z terenu naszego województwa.
Targi edukacyjne  w ramach targów zorganizowano stoisko informacyjne, które odwiedziło 150 osób
Piknik Europejski, został zrealizowany w ramach obchodów Dni Europejskich i odbył się na Placu Wolności w Opolu, w pikniku wzięło udział około 300 osób. W ramach przedsięwzięcia odbył się konkurs plastyczny, pokazy tańców ludowych oraz zbiorowe układanie Puzzli o łącznej powierzchni 49 m2 .
V Edycja konkursu „Moja Szkoła w Unii Europejskiej” 
Konkurs fotograficzny „Różnorodności. Szacunek. Tolerancja” w konkursie wzięły udział 62 osoby. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Pan Ludwig Neudorfer – Konsul Republiki Federalnej Niemiec. W ramach konkursu zorganizowana została wystawa fotograficzna w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Projekt „Różnorodność jest wartością”  w ramach niniejszego przedsięwzięcia zorganizowano cykl pogadanek na temat mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce, zorganizowano również konfrontacje teatralne pod hasłem „Wszyscy razem bez uprzedzeń” oraz konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „inni a jednak tacy sami”
Akcja informacyjna nt. wejścia Polski do Strefy Schengen  na łamach Nowej Trybuny Opolskiej opublikowano informację o rozszerzeniu strefy Schengen o nowe kraje członkowskie w tym Polskę. 

e) Szkolenia dla nauczycieli
W ramach działań skierowanych do nauczycieli z terenu całego województwa opolskiego, zorganizowano następujące szkolenia: „Wielokulturowość bez uprzedzeń”, 
„Przedsiębiorczość – klucz do sukcesu zawodowego”, „Przedsiębiorczość młodzieży”, „Biblioteka w Europie”, „Szkoła w regionie, region w Europie”. W szkoleniach dla nauczycieli wzięło łącznie udział 335 osób.

f) Małe Dotacje Domu Europejskiego
W roku 2007 została ogłoszona kolejna edycja Małych Dotacji Domu Europejskiego, 
w ramach których udzielono wsparcia niekomercyjnym projektom dotyczącym tematyki Unii Europejskiej. W ramach konkursu  łącznie przyznano 29 dotacji na sumę 24 470,35 PLN.

g) Promocja Unii Europejskiej
Działalność promocyjna z zakresu EFS z punktu informacyjnego przez cały rok skorzystało ponad 60 osób, Regionalny Ośrodek EFS w ramach swojej działalności zorganizował ponad 30 seminariów i stoisk informacyjnych. Działania promocyjne swoim zasięgiem objęły około 1 000 osób. Dodatkowo działania te objęły kilkadziesiąt tysięcy osób dzięki stronom WWW oraz lokalnym i regionalnym mediom. Poza tym w ramach działalności promocyjnej RO EFS zorganizowano 3 konferencje regionalne.
Spotkania Dyskusyjne
    W ramach działalności Domu Europejskiego zorganizowano w roku 2007 dwa     spotkania dyskusyjne, w których łącznie wzięło udział 85 osób. Konferencje     poświęcone były „Polska – Niemcy, wzajemne roszczenia i pretensje”, „Stosunki     polsko – niemieckie oraz kierunki rozwoju współczesnej Europy”
h) Prowadzenie Stałego Ośrodka Informacyjnego – Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej
W ramach działań Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w dniach od  1 lutego 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku zrealizowano:
67 Lekcji Europejskich, w których łącznie wzięło udział 1925 osób
19 Piątków Europejskich, w których uczestniczyło 361 osób
12 Spotkań Otwartych w Siedzibie RCIE, w których uczestniczyło 60 osób
13 Spotkań Otwartych w Regionie, w których wzięło udział 207 osób
13 Dyżurów Konsultantów, z których skorzystały 63 osoby
11 Dyżurów Ekspertów, w których uczestniczyły 34 osoby
Łącznie z działań Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w roku 2007 skorzystało 
2 650 osób. Ponadto wydano 22 numery Informatora Unijnego, natomiast na stronie internetowej Domu Europejskiego odnotowano ponad 100 tysięcy odwiedzin.
i) Doradztwo dla organizacji i instytucji w zakresie przygotowania i wdrażania projektów miękkich. Animowanie partnerstw na rzecz rozwoju regionalnego.
W okresie od stycznia 2007  do grudnia 2007 prowadzono działalność doradczą i animacyjną z zakresu PO KL, jak i w mniejszym zakresie świadczono usługi doradcze dla beneficjentów realizujących projekt ZPORR i SPO RZL. W roku 2007 osiągnięto następujące wskaźniki: 17 warsztatów animacji wśród lokalnych stowarzyszeń, 13 dyżurów w PCIEG, 181 godzin doradztwa w siedzibie DE i u klientów, 545,5 godzin doradztwa specjalistycznego. Poza tym utworzono 5 partnerstw lokalnych. 

Zestawienie projektów wraz z kosztami i źródłami finansowania przedstawiają załączniki nr 2.1 i 2.2.