DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE

Sprawozdanie z działalności 2016

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

Centrum Biznesu

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

Informacja o poniesionych kosztach – pozostałe dane

 

Na podstawie umowy nr III/DIW/2015 z dnia 29.04.2015r. Fundacja na zlecenie Ministra Gospodarki w roku 2016 pełniła rolę funduszu pożyczkowego, który w razie wystąpienia klęski powodzi udzielać będzie przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi preferencyjnych pożyczek. W ramach zleconego zadania Fundacja zobowiązana jest, w razie wystąpienia powodzi, do rozpowszechnienia informacji o możliwości ubiegania się o pożyczki, udzielenia przedsiębiorcom pomocy przy wypełnianiu dokumentacji związanej z wnioskowaniem o udzielenie pożyczki. Jednocześnie do zadań Funduszu należy pełna obsługa pożyczki (przyjęcie wniosku, oszacowanie szkód, podpisanie umowy o pożyczkę) do momentu całkowitego rozliczenia zobowiązania. Fundacja jest ponadto zobowiązana do działań z zakresu sprawozdawczości względem Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Konkurencji i Konsumenta. W związku z faktem, iż w roku 2016 nie wystąpiły żadne klęski powodzi, Fundacja nie wypłaciła w roku sprawozdawczym środków finansowych w ramach funduszu.

 

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry