×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Informacja o uzyskanych przychodach

INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH ORAZ ICH ŹRÓDŁACH


1. Środki zwrotne Fundacji.

Środki zwrotne Fundacji to środki pochodzące ze spłat pożyczek udzielonych w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwie i infrastrukturze komunalnej w latach 1992 – 1999 ze środków budżetowych Republiki Federalnej Niemiec, a w kolejnych latach ze środków zwrotnych.
Łączna kwota uzyskanych środków zwrotnych w 2007 wyniosła 10.250.404,33 zł., z czego kwota 9.365.235,44 zł dotyczy kapitału, natomiast kwota 885.168,89 zł. dotyczy odsetek. 
 

Źródło przychodu kapitał odsetki
Małe i średnie przedsiębiorstwa 6.180.021,06 PLN 510.273,77 PLN
Rolnictwo 3.185.214,38 279.480,59
Odsetki skapitalizowane od pożyczek   48.434,87 PLN
Saldo odsetek od pożyczek na 31.12.2007   46.979,66 PLN
razem: 9.365.235,44 PLN 885.168,89 PLN

 
2. Środki ze spłat pożyczek udzielonych z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego.

Łączna kwota środków uzyskanych ze spłat pożyczek udzielonych z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego wyniosła 2.149.004,89 zł., z czego kwota 1.964.258,14 zł. dotyczy kapitału, natomiast kwota 184.746,75 zł. dotyczy odsetek.

3. Środki ze spłat pożyczek udzielonych z Funduszu Mikro- Pożyczkowego.

Łączna kwota środków uzyskanych ze spłat pożyczek udzielonych z Funduszu Mikro- Pożyczkowego wyniosła 2.685228,04 zł., z czego kwota 2.225.660,55. zł. dotyczy kapitału, natomiast kwota 459.567,49 zł. dotyczy odsetek.

4. Prowizje

Łączna kwota środków uzyskanych z  prowizji i opłat z tytułu udzielonych pożyczek wyniosła 329.762,06 zł.,
z czego:
od pożyczek udzielonych ze środków zwrotnych Fundacji - 164.422,81 zł.
od pożyczek udzielonych z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego - 200,00 zł.
od pożyczek udzielonych z Funduszu Mikro-Pożyczkowego - 165.139,25 zł.    

4. Odsetki bankowe

Oprócz wymienionych źródeł finansowania Fundacja dysponuje środkami finansowymi  pochodzącymi z odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym i lokat terminowych. Przychody z tych tytułów w 2007 roku wyniosły 2.034.954,46 zł., z czego:

kwota 1.852.838,02 zł. dotyczy środków zwrotnych Fundacji,
kwota  92.349,46 zł. dotyczy środków Regionalnego Funduszu Pożyczkowego,
kwota  89.766,98 zł. dotyczy Funduszu Mikro-Pożyczkowego.5. Dotacje celowe

Fundacja otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 8.654.814,63 zł.

Poniżej wyszczególnienie otrzymanych dotacji:

1. Transza dotacji z PARP na zasilenie Funduszu Mikro-Pożyczkowego -     7.797.761,14 zł.

2. Z przeznaczeniem na przedsięwzięcia Domu Europejskiego działającego przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Fundacja otrzymała 777.323,10 zł., i tak z:

1/ UMWO 103.265,00 zł. z czego na:
- działalność Domu Europejskiego 90.000,00 zł.
- projekt „Wielokulturowość bez uprzedzeń” 6.800,00 zł.
- projekt „Przedsiębiorczość – klucz do sukcesu zawodowego” 6.304,50 zł.          
2/ UKIE 125.378,00 zł. na działalność RCIE, z czego na:
- projekt „Informacja europejska” 88.501,11 zł.
- projekt „Europa bez granic” 36.331,69 zł.

3/ IFA na 
- projekt „Międzynarodowa Szkoła Letnia” 9.762,20 zł.

4/PARP na działalność ROEFS 468.243,36 zł.

5/ Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na
- projekt „Różnorodność jest wartością” 71.380,24 zł.

Wpływy z tytułu wpłat uczestników biorących udział w wymienionych projektach wynosiły 28.435,49 zł.

3.  Z przeznaczeniem na inne przedsięwzięcia Fundacji:

- 79.730,39 zł. z Wydziału d.s Kultury i Mediów przy Urzędzie Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec z przeznaczeniem na remont głównego ołtarza w Kościele Parafialnym w Ujeździe.