×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH - POZOSTAŁE DANE

Sprawozdanie z działalności 2016

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

Centrum Biznesu

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

 

Koszty poniesione na administrację w roku 2016 wynosiły 3.163.097,37 zł, szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia Tabela nr 5.

Lp.

Rodzaje kosztów

Kwota [PLN]

1.

Koszty działalności operacyjnej - podstawowe

3.160.730,65

 

amortyzacja

227.286,06

 

zużycie materiałów i energii

173.758,32

 

usługi obce

532.424,58

 

podatek, opłaty

27.757,56

 

wynagrodzenia brutto-pracownicy

1.544.174,45

 

ubezpieczenia ZUS-pracownicy

288.500,66

 

Wynagrodzenie Rady i Zarządu

278.428,91

 

pozostałe koszty

88.400,11

2.

Pozostałe koszty operacyjne

2.348,72

 

Razem koszty:

3.163.079,37

Tabela nr 5. Koszty poniesione na administrację w roku 2016.

 

POZOSTAŁE DANE

Fundacja w roku 2016 dokonała końcowego rozliczenia inwestycji Centrum Biznesu w Opolu przy ul. Wrocławskiej 133, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej RPOP.01.00.00 – Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu. Całkowita wartość dofinansowania wyniosła 2.838.936,84 zł z czego w roku 2016 otrzymano kwotę 528.861,57 zł.

W roku 2016 na podstawie umowy darowizny przekazano samochód osobowy Skoda Octavia.

W 2016 roku rozpoczął się remont siedziby Fundacji Rozwoju Śląska przy ul. Słowackiego 10 w Opolu. W II połowie 2016 roku wymieniona została dachówka przez firmę Monier Braas Sp. z o.o. na nową w ramach zgłoszonej reklamacji. Następnie firma P.P.H.U. Pradella rozpoczęła remont pomieszczeń biurowych oraz sanitariatów, który planowo potrwa do maja 2017 roku.

 Zatrudnienie z podziałem na zajmowane stanowiska na dzień 31.12.2016 r., kształtowało się następująco:

Prezes Fundacji

1

 

Główny Specjalista

1

Dyrektor

1

 

Specjalista

10

Główna Księgowa

1

 

Starszy Referent

5

Kierownik

3

 

Referent

2

Asystent Zarządu

1

 

 

 

 

 

 

Razem:

25

 

Bilans Fundacji w roku 2016 po stronie aktywów i pasywów zamknął się na kwotę 174.917.703,91zł.                                                                                                     

Źródło finansowania kosztów Fundacji

2015

2016

Kwota kosztów

% udział

Kwota kosztów

% udział

Regionalna Instytucja Finansująca

1.194.818,55 35,51 758.506,27 24,00

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

 

1.034.374,81 30,74 1.209.795,46 38,28

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

190.644,45 5,67 0,00 0,00

Fundusz Powodziowy

21.138,61 0,63 310,00 0,01

Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie II

198.061,86 5,89 192.505,46 6,09

Środki Fundacji – F. Mikro - Pożyczkowy

328.288,94 9,75 283.419,77 8,96

Środki zwrotne Fundacji

75.917,81 2,26 0,00 0,00

Środki MSW RFN - Frischmittel

0,00 0,00 311.958,29 9,87

Centrum Biznesu

321.218,96 9,55 404.235,40 12,79

Suma kosztów

3.364.463,99 100,00 3.160.730,65 100,00

Tabela nr 6. Porównanie udziału poszczególnych źródeł finansowania kosztów Fundacji w latach 2015
i 2016.

 

W roku sprawozdawczym Fundacja poddana została kontroli przez jednostki zewnętrzne. Poniżej informacja dot. przebiegu kontroli w roku 2016.

W trakcie roku sprawozdawczego Fundacja 3-krotnie poddana została kontroli przez Grupę Gumułka - EUROEDUKACJA Sp. z o.o. w zakresie poniesionych przez Regionalną Instytucję Finansującą w województwie opolskim wydatków oraz weryfikacji prawidłowości sporządzanego sprawozdania:

- w dniach 10-11.05.2016r. przeprowadzono audyt za okres od 01.01.2016r. do 31.03.2016r.,

- w dniach 11-12.07.2016r. przeprowadzono audyt za okres od 01.04.2016r. do 30.06.2016r.,

- w dniach 11-12.10.2016r. przeprowadzono audyt za okres od 01.07.2016r. do 30.09.2016r.,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniach 03-04.08.2016r. przeprowadziła kontrolę Regionalnej Instytucji Finansującej w zakresie weryfikacji sprawozdania Regionalnej Instytucji Finansującej za II kwartał 2016 roku z wydatków związanych z zamykaniem POIG oraz weryfikacją wdrożenia zasad związanych z pełnieniem funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przeprowadził w dniach 15.02.2016r. i 22.12.2016r. wizytę monitorującą projekt WND-RPOP.01.01.01-16-008/11 pn.: „Budowa Centrum Biznesu jako kompleksowej galerii usług wspierającej podmioty gospodarcze”.

W ramach przeprowadzonych działań kontrolnych oraz wizyt monitorujących w 2016 roku nie stwierdzono błędów, uchybień ani zastrzeżeń.

 

Dane o działalności zleconej przez inne podmioty państwowe i samorządowe

Dokumenty do pobrania