×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

INFORMACJA O ŚRODKACH POCHODZĄCYCH ZE SPŁAT POŻYCZEK, DOTACJACH ORAZ PRZYCHODACH I INNYCH ŹRÓDŁACH

Sprawozdanie z działalności 2016

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

Centrum Biznesu

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

 

Informacja o wysokości spłat kapitału pożyczek oraz uzyskanych odsetkach i pozostałych opłatach

Lp.

Środki

Wartość spłaty kapitału pożyczek

Wartość spłaty odsetek od pożyczek

Wartość pozostałych opłat od udzielonych pożyczek

1.

Fundusz Środki Zwrotne

2.835.800,52

365.773,04

1.500,00

2.

Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie – BGK*

1.171.762,12

41.718,54

1.220,00

3.

Fundusz BWI 2010-2015

1.664.010,68

197.851,93

1.600,00

4.

Fundusz BWI 2009

194.749,28

29.590,84

580,00

5.

Fundusz Powodziowy*

43.856,67

223,23

0,00

6.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

16.515.900,58

2.070.504,25

17.075,00

7.

Fundusz SPO Mikro-Pożyczkowy

5.063.145,79

1.113.311,58

5.650,00

8.

Fundusz Fundacji

23,88

2.333,59

0,00

Łącznie

27.489.249,52

3.821.307,00

27.625,00

Tabela nr 2. Wysokość spłat kapitału pożyczek oraz wysokość spłaty odsetek od pożyczek i pozostałych opłat.

*środki uzyskane ze spłat kapitału pożyczek oraz odsetek i pozostałych opłat w ramach Programów/Funduszy nie stanowią przychodów Fundacji. Są zwracane Instytucjom zarządzającym w terminach zgodnych  z umowami.

 

Informacja o uzyskanych dotacjach na działalność statutową

  1.  

Instytucja finansująca

Nazwa projektu

Kwota dotacji
[w PLN]

  1.  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec

Dofinansowanie działalności statutowej organizacji Mniejszości Niemieckiej oraz Fundacji Rozwoju Śląska

5.043.713,73

  1.  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wykonanie zadań Regionalnej Instytucji Finansującej

758.506,27

  1.  

Bank Gospodarstwa Krajowego

Pierwszy Biznes II Wsparcie w Starcie

192.505,46

 

 

5.994.725,46

Tabela nr 3. Wysokość uzyskanych dotacji na działalność statutową.

 

Informacja o pozostałych przychodach finansowych

Lp.

Środki

A

Odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych

B

Odsetki od lokat

A+B

Łącznie

 

1.

Środki zwrotne

24.877,12

362.940,83

387.817,95

2.

Fundusz BWI

0,00

7.339,34

7.339,34

3.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

93.705,86

534.363,75

628.069,61

4.

Fundusz Mikro-Pożyczkowy

27.348,73

192.244,72

219.593,45

5.

Fundusz Fundacji

0,00

26.249,86

26.249,86

6.

B. Wurttemberg

0,00

300,48

300,48

7.

Środki na koszty zarządzania Pierwszy Biznes – lokata

0,00

11.435,18

11.435,18

8.

Środki Centrum Biznesu

277,44

0

277,44

Łącznie

146.209,15

1.134.874,16

1.281.083,31

Tabela nr 4. Wartość odsetek uzyskanych ze środków na rachunkach bieżących oraz lokat terminowych na dzień 31.12.2016r.
 

 

Informacja o poniesionych kosztach – pozostałe dane

Dane o działalności zleconej przez inne podmioty państwowe i samorządowe

Dokumenty do pobrania