×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW FUNDACJI

Sprawozdanie z działalności 2016

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

Centrum Biznesu

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

 

W roku 2016 odbyły się 4 posiedzenia Rady Fundacji, z czego na posiedzeniu w dniu 19.01.2016r. Rada Fundacji zatwierdziła tekst jednolity Statutu Fundacji Rozwoju Śląska, a dnia 27.06.2016r. odbyło się roczne posiedzenie Rady, na którym udzielono Zarządowi absolutorium za miniony rok obrotowy. W roku sprawozdawczym odbyło się 16 posiedzeń Zarządu Fundacji, na których podjęto łącznie 219 uchwał.

 

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

Informacja o poniesionych kosztach – pozostałe dane

Dane o działalności zleconej przez inne podmioty państwowe i samorządowe

Dokumenty do pobrania