×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

CENTRUM ROZWOJU BIZNESU SP. Z O.O.

Sprawozdanie z działalności 2016

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

Centrum Biznesu

 

Dnia 8.05.2015r. Fundacja założyła Spółkę pod nazwą Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., której siedziba mieści się w Opolu przy ul. Słowackiego 10. Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki stanowi Zarząd Fundacji Rozwoju Śląska.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów; 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. Spółka prowadzi działalność wytwórczą, usługową i handlową, która może być podejmowana w eksporcie i imporcie.

Pierwsze Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. odbyło się 27.01.2016r. Podczas zgromadzenia dokonano wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, ustalono plan działania oraz plan finansowania działalności Spółki na 2016 rok. Od 29.02.2016r. Spółka wynajmuje jedno pomieszczenie biurowe w Centrum Biznesu. Prezesem Zarządu Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. od dnia 20.06.2016r. jest Pani Helena Lellek.

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. od początku swojej działalności angażuje się w działania mające na celu promocję Fundacji Rozwoju Śląska oraz oferowanych przez nią usług polegających na wspieraniu przedsiębiorców poprzez udzielanie finansowego wsparcia w postaci pożyczek. W związku z tym, w ramach działań promocyjnych, pracownicy Spółki w br. roku wzięli udział w licznych spotkaniach skierowanych do przedsiębiorców, uczniów, studentów, absolwentów i osób bezrobotnych. Każdorazowo podczas tych spotkań promowano Fundację Rozwoju Śląska poprzez indywidualne rozmowy i dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych.

Pracownicy Spółki są także odpowiedzialni za współpracę pomiędzy Fundacją Rozwoju Śląska i Opolskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która przejawiać ma się we wzajemnej promocji, współorganizowaniu oraz wspieraniu się podczas podejmowanych działań.


Obok działań mających na celu promocję Fundacji Rozwoju Śląska, Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. oferuje swoim klientom kompleksowe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

  • przygotowywania, skompletowania oraz złożenia wniosku o udzielenie pożyczki/dotacji na rozwój przedsiębiorstwa,
  • przygotowywania biznesplanów,
  • doradztwa biznesowego oraz doradztwa finansowego,
  • kompleksowej obsługi klienta biznesowego,
  • świadczenia usług biurowych, archiwizacyjnych i sekretariackich.

W październiku została uruchomiona strona internetowa Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., która prezentuje ofertę Spółki: www.crb.fundacja.opole.pl. Za kompletne przygotowanie, skompletowanie oraz złożenie wniosków o udzielenie pożyczki Spółka otrzymała wynagrodzenie w wysokości 9.900 zł.

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

Informacja o poniesionych kosztach – pozostałe dane

Dane o działalności zleconej przez inne podmioty państwowe i samorządowe

Dokumenty do pobrania