Realizacja celów statutowych

Sprawozdanie z działalności 2016

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

 

Działalność dotacyjna dla organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce i innych podmiotów

Począwszy od roku 2016 zmianie uległ zakres wsparcia działalności dotacyjnej Fundacji dla organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce oraz innych upoważnionych podmiotów. Zgodnie z ustalonym budżetem Fundacja realizowała w roku sprawozdawczym działalność dotacyjną w obszarze: edukacji
i kształcenia ustawicznego, działań na rzecz użyteczności społecznej, finansowania kosztów osobowych oraz administracyjnych oraz remontów i modernizacji domów spotkań.

Środki przeznaczone na te cele umożliwiły realizację m.in. przedsięwzięć z zakresu rozwoju czytelnictwa w języku niemieckim czy specjalistycznych szkoleń. Fundacja udzieliła również wsparcia na modernizację i wyposażenie obiektów służących realizacji celów statutowych organizacji.

Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności statutowej organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce i innych podmiotów w 2016 roku

Środki zwrotne Fundacji

Fundacja udzieliła w powyższym zakresie wsparcia na łączną kwotę 175.269,85 zł. W ramach dotacji ze środków zwrotnych Fundacji, w roku 2016  zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

Stowarzyszenie Bibliotek Caritas im. Św. Karola Boromeusza

„Rozwijanie czytelnictwa w języku niemieckim na rzecz Mniejszości Niemieckiej w Polsce”

W ramach projektu Stowarzyszenie Bibliotek Caritas z siedzibą w Opolu otrzymało dofinansowanie
w wysokości 57.984,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników. Do głównych zadań osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu należała nie tylko obsługa administracyjno-księgowa, ale również koordynacja spotkań literackich, prelekcji, lekcji bibliotecznych, wystawa nowych książek i ich promocja.

 

Izba Gospodarcza „Śląsk”

„Szkolenia, kursy oraz warsztaty dla właścicieli i pracowników przedsiębiorstw skupionych wokół Izby Gospodarczej „Śląsk”

Izba Gospodarcza „Śląsk” w okresie od września do grudnia 2016 zorganizowała w ramach projektu 14 specjalistycznych szkoleń dla właścicieli i pracowników z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Łącznie przeszkolono ok. 180 osób, tj. o ponad 10 osób więcej niż w 2015r. Potwierdza to fakt, że tego typu warsztaty i szkolenia cieszą się niesłabnącą popularnością. Oferta szkoleniowa dotyczyła m.in. następujących tematów: „Motywowanie i budowanie zaangażowanych zespołów”, „Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie”, „Skuteczne techniki sprzedaży bezpośredniej”, „Negocjacje
w biznesie”, „Zarządzanie i kierowanie konfliktem”, „Profesjonalne i zaawansowana obsługa reklamacji. Intensywny kurs reklamacji”. W trakcie większości szkoleń poruszana była kwestia konieczności konstruowania strategii rozwoju firmy. Dodatkowo uzyskana wiedza pozwoliła wielu firmom wejść ze swoim produktem na rynki zagraniczne. Udział w szkoleniach pozwolił ponadto obniżyć, a nawet uniknąć znacznych kosztów poniesionych na zatrudnienie specjalistów z zewnątrz. Szkolenia warsztatowe pozwoliły na podniesienie atrakcyjności oferowanych usług i produktów przedsiębiorców głównie
z branży gastronomicznej i usługowo-handlowej. W związku z tym, że większość uczestników wywodziło się z kręgu mniejszości niemieckiej powyższe działania przyniosły bezpośrednie korzyści dla tej grupy społecznej. Udział w szkoleniach przełożył się zarówno na podniesienie umiejętności pracowników,
jak i poszerzenie wiedzy pracodawców, którzy w bardziej świadomy i kompetentny sposób zarządzają swoimi firmami. Łączna kwota dotacji przyznana na realizację specjalistycznych szkoleń wyniosła 44.955,85 zł.

 

Środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności statutowej organizacji mniejszości niemieckiej w Polsce i innych podmiotów w 2016 roku

Fundacja przyznała w powyższym zakresie wsparcie na łączną kwotę 4.763.761,79 zł, z czego na sfinansowanie kosztów personalnych i administracyjno-biurowych 4.416.770,38 zł, co stanowi 92,72% wszystkich środków przeznaczonych przez Fundację z funduszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec na wsparcie organizacji mniejszości niemieckiej i innych podmiotów
w 2016 roku. Udzielenie wsparcia na pokrycie kosztów bieżącej działalności umożliwiło realizację inicjatyw w ramach działalności statutowej organizacji. Na realizację przedsięwzięć w zakresie modernizacji domów spotkań przeznaczono łącznie kwotę 346.991,41 zł. W ramach dotacji ze środków Republiki Federalnej Niemiec przeprowadzono m.in. następujące remonty:

Remont pomieszczeń Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa w Łubowicach

Projekt dotyczył zakupu i montażu klimatyzacji, remontu podłóg i wymiany wykładzin podłogowych, wymiany żarówek na żarówki energooszczędne we wszystkich pomieszczeniach w budynkach GCKiS oraz gniazdek podtynkowych. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 80.000,00 zł. Dzięki zamontowaniu nowej klimatyzacji w sali bankietowej i sali barowej podwyższył się standard świadczonych usług, szczególnie w zakresie organizowanych w GCKiS: szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji. Zmiana oświetlenia na energooszczędne pozwoli zmniejszyć koszty poboru energii do oświetlenia pomieszczeń Centrum. Ponadto wymiana podłóg i wykładzin podłogowych wpłynęła korzystnie na estetykę i komfort pokoi, z których korzystają goście hotelowi. Z usług GCKiS korzystają głównie organizacje i instytucje mniejszości niemieckiej w Polsce, takie jak: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku oraz grono instytucji niemieckich. Przy wejściu głównym do Centrum zamontowano tablicę informującą o otrzymanej dotacji ze środków Republiki Federalnej Niemiec.

Remont siedziby Słupskiego Związku Ludności Pochodzenia Niemieckiego

Projekt dotyczył gruntownego remontu pomieszczeń kuchennych i sanitarnych służących uczestnikom spotkań organizowanych przez Związek. Oprócz remontu podłogi w kuchni zmieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i grzewczą. Również w pomieszczeniu sanitarnym dokonano remontu podłóg i ścian oraz wymiany wyposażenia. Wymieniono również stare grzejniki rurowe.  Wszystkie wykonane prace były konieczne, gdyż pomieszczenia od dawna znajdowały się w złym stanie. W wcześniejszych latach przeprowadzono, w ramach środków udostępnionych przez  Fundację prace zewnętrzne polegające na ociepleniu powierzchni dachu i wymiany pokrycia dachowego. Po wykonanym remoncie członkowie Związku zakupili z własnych środków meble i drobne wyposażenie kuchni. Po remoncie siedziba Słupskiego Związku nabrała nowego blasku. Dzięki przeprowadzonym pracom pomieszczenia są schludne i gwarantują bezpieczeństwo korzystania. W całym roku kalendarzowym w siedzibie mają miejsce liczne spotkania członków Związku, odbywa się nauka języka niemieckiego dla dorosłych oraz nauka dla dzieci w ramach projektu „Samstagkurs”.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielonych dotacji w ramach środków zwrotnych oraz środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec zawierają załączniki nr XIII.I. i XIII.II.

 

Działalność pożyczkowa

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Rolnictwa, skierowany jest do osób fizycznych lub prawnych, prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką i jej otoczenie. Pożyczki w ramach tego programu udzielane są ze środków zwrotnych Fundacji (tj. ze środków pochodzących ze spłaty udzielonych wcześniej pożyczek) oraz środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. Pożyczki udzielone w ramach Programu, przeznaczone mogą być na cele inwestycyjne, polegające na zakupie maszyn i urządzeń oraz cele obrotowe. Maksymalna kwota pożyczki: 500.000,00 zł. Maksymalny okres spłaty: 5 lat. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla Polski, publikowanej
w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę po dokonaniu oceny Wnioskodawcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń.

Fundusz Mikro-Pożyczkowy

Fundusz utworzono w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Fundusz Mikro-Pożyczkowy skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa opolskiego oraz śląskiego. Pożyczki udzielane w ramach powyższego Funduszu, przeznaczone mogą być na cele inwestycyjne i obrotowe, w ramach prowadzonej działalności. Maksymalna kwota pożyczki: 1.000.000,00 zł. Maksymalny okres spłaty pożyczki inwestycyjnej:
10 lat, a obrotowej: 3 lata. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla Polski, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Fundusz został utworzony w 2003 roku w ramach rządowego programu rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla MSP w latach 2002-2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych”. W 2009, 2010 oraz 2012 roku Fundusz został dokapitalizowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Środki Funduszu pochodzą z dotacji przyznanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, środków zwrotnych Fundacji, dotacji samorządu Województwa Opolskiego oraz RPO WO 2007-2013. Powyższy Fundusz skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego lub spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji na terenie województwa opolskiego. Maksymalna kwota pożyczki: 1.000.000,00 zł, pożyczki przeznaczone mogą być zarówno na cele inwestycyjne, jak i obrotowe. Maksymalny okres spłaty pożyczki na cele inwestycyjne: 10 lat, a na cele obrotowe: 3 lata. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na poziomie stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską dla Polski, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, powiększonej każdorazowo o marżę.

Fundusz Powodziowy

Począwszy od roku 2012 Fundacja pełni rolę funduszu pożyczkowego, który w razie wystąpienia klęski powodzi udzielać będzie przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi preferencyjnych pożyczek. W 2016 roku pomoc w ramach funduszu powodziowego nie była udzielana.

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” jest ogólnopolskim, rządowym programem pożyczkowym realizowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Od listopada 2014 roku Fundacja pełni funkcję pośrednika finansowego na terenie województwa opolskiego oraz śląskiego. Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej, jak również tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Program adresowany jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych, zarejestrowanych bezrobotnych, studentów ostatniego roku studiów wyższych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W ramach programu możliwe jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku osób niezatrudnionych lub nie wykonujących innej pracy zarobkowej, środków na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz bezpłatne doradztwo oraz szkolenia dla pożyczkobiorców. W październiku 2016 roku Fundacja Rozwoju Śląska została ponownie wybrana jako Pośrednik Finansowy do zarządzania Funduszem Pożyczkowym oraz świadczenia usługi szkolenia i doradztwa w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Łączna kwota pozyskana w ramach programu od 2014 roku wynosi:  17.848.064,33 zł. Środki tego funduszu nie są ponownie angażowane w pożyczkach, ale są zwracane do BGK.

W ramach realizacji Programu „Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II” Fundacja współpracuje na zasadzie partnerstwa ze środowiskiem akademickim (uczelnie wyższe, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, biura karier), instytucjami rynku pracy oraz organizacjami otoczenia biznesu, działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Współpraca obejmuje w szczególności przekazywanie informacji nt. możliwości skorzystania z pożyczki oraz kierowanie osób zainteresowanych do Fundacji, informowanie przez Fundację osób ubiegających się o pożyczkę o aktualnej ofercie szkoleniowej, doradczej i edukacyjnej z zakresu przedsiębiorczości oraz rynku pracy, udostępnienie materiałów informacyjnych, udział w spotkaniach informacyjnych, wymianę informacji, nt. sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz potrzeb zgłaszanych przez studentów, absolwentów, bezrobotnych oraz przedsiębiorców, a także prowadzenie punktu informacyjnego lub punktu przyjmowania wniosków.

W roku 2016 pracownicy działu pożyczkowego uczestniczyli w 28 spotkaniach informacyjnych zorganizowanych przez instytucje zewnętrzne w różnych miastach województwa opolskiego. Podczas spotkań prezentowano ofertę pożyczkową Fundacji. Ponadto w 2016 roku przeprowadzono łącznie 69 konsultacji (osobiście, telefonicznie bądź e-mailowo) dotyczących zasad korzystania z programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. Dodatkowo w roku sprawozdawczym Fundacja prowadziła działalność promocyjną poprzez media regionalne oraz lokalne naszego województwa, a także poprzez wysyłkę ulotek informacyjnych na temat dostępnych funduszy pożyczkowych. Broszury informacyjne wysłano do ponad 43 podmiotów – w tym jednostek samorządowych, podmiotów współpracujących, uczelni wyższych, powiatowych urzędów pracy oraz instytucji otoczenia biznesu.

Programy pożyczkowe

Projekty 2016

Ilość

Wartość w PLN

Program Rozwoju Rolnictwa

9

1.103.200,00

Środki MSW RFN (Frischmittel)

6

793.200,00

Środki MSW RFN (otrzymane 2010-2015)

3

310.000,00

Program Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

11

1.634.000,00

Środki MSW RFN (Frischmittel)

11

1.503.588,91

Środki MSW RFN (otrzymane 2010-2015)

 

130.411,09*

Regionalny Fundusz Pożyczkowy

180

44.748.313,44

Fundusz Mikro-Pożyczkowy

12

4.985.676,00

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II

27

1.830.808,54

Fundusz Fundacji

1

100.000,00

RAZEM:

240

54.401.997,98

Tabela nr 1. Wartość i ilość przyznanych przez Zarząd Fundacji pożyczek w ramach wszystkich programów wg stanu na dzień 31.12.2016r.

*pozostała część kwoty pożyczki przyznanej w ramach środków MSW RFN (Frischmittel)- pożyczka współfinansowana z dwóch źródeł.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielonych dotacji w ramach środków zwrotnych oraz środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec zawierają załączniki nr XIII.I. i XIII.II.

 

Współpraca z instytucjami zagranicznymi

W dniach 28-30 września 2016 roku pracownicy Fundacji Rozwoju Śląska uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu w Satu Mare (w Rumunii), skierowanym do Fundacji powołanych przez Mniejszość Niemiecką. Uczestnikami spotkania, a zarazem warsztatów byli przedstawiciele fundacji z Polski, Czech, Słowacji i Rumunii, działających na rzecz szeroko pojmowanej przedsiębiorczości:

  • Banater Verein für internationale Kooperation BANATIA (B.V.I.K.) (Rumunia),
  • Fundatia Satmareana si Transilvania de Nord de Cooperare Internationala (Rumunia),
  • Saxonia Transilvania FCIST (Rumunia),
  • TRANSCARPATICA Verein für internationale Kooperation (Rumunia),
  • ACI Bukowina Stiftung (Rumunia),
  • Karpatendeutsche Assoziation (Słowacja),
  • BOHEMIA Troppau o.p.s. (Czechy),
  • Fundacja Rozwoju Śląska.

Celem warsztatów była wymiana doświadczeń w zakresie świadczenia pomocy gospodarczej, a także omówienie możliwości międzynarodowej, ponadregionalnej współpracy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Baden – Württemberg International. Prowadzącym spotkanie był Pan Thomas Laux – Menadżer Projektu. Pracownicy Fundacji Rozwoju Śląska wzięli również udział w uroczystościach obchodów 25-lecia Fundacji z Satu Mare (Sathmarer und Nordsiebenbürger Stiftung für Internationale Kooperation).

 

Centrum Biznesu

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

Informacja o poniesionych kosztach – pozostałe dane

Dane o działalności zleconej przez inne podmioty państwowe i samorządowe

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry