Sprawozdanie z działalności 2016

Fundacja Rozwoju Śląska z siedzibą w Opolu ustanowiona została aktem notarialnym Rep. Nr A 4300/91 z dnia 2 grudnia 1991 roku, sporządzonym przed notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Strzelcach Opolskich, Panią Cecylią Sterc. Zarejestrowana w dniu 3 lipca 1992 roku oraz wpisana do rejestru fundacji pod numerem 2788. Dnia 2 października 2007 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041765. W systemie REGON Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny 530591858 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 754-13-06-435. Aktualny adres do korespondencji to 45-364 Opole, ul. Słowackiego 10, adres poczty elektronicznej: sekretariat@fundacja.opole.pl oraz adres strony internetowej: www.fundacja.opole.pl. Od marca 2016 uruchomiony został profil Fundacji Rozwoju Śląska na portalu społecznościowym Facebook.com, który cieszy coraz większym zainteresowaniem. Ta nowoczesna platforma komunikacji umożliwia dostęp do szerokiego grona osób, stanowiąc jednocześnie skuteczne narzędzie do promocji działalności Fundacji.

Z dniem 16.02.2016r. nastąpiła zmiana nazwy Fundacji z Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych na Fundacja Rozwoju Śląska.

Fundacja posiada dwa organy kolegialne: Radę Fundacji, spełniającą funkcje nadzorcze i doradcze oraz Zarząd Fundacji na czele z Prezesem Fundacji, kierującym Fundacją. Administracyjno-techniczną obsługę Fundacji sprawuje Biuro Fundacji, którym kieruje Dyrektor, powoływany przez Zarząd. Dyrektor realizuje uchwały Zarządu i działa na mocy pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd oraz ustalonego przez Zarząd Programu działania. Skład osobowy organów Fundacji na dzień 31.12.2016r. przedstawiał się następująco:

 

Rada Fundacji  

 

 

Ryszard Galla

Przewodniczący Rady

 

   

Marcin Lippa

Wiceprzewodniczący Rady

 

   

Rafał Bartek

Członek Rady

 

   

Erwin Filipczyk

Członek Rady

 

   

Renata Zajączkowska

Członek Rady

 

   

Manfred Ortman

Członek Rady

 

 

       
       

Zarząd Fundacji

     

Arnold Czech

Prezes Fundacji

     

Walter Stannek

Wiceprezes Fundacji

     

Tomasz Kandziora

Członek Zarządu

     

Eugeniusz Nagel

Członek Zarządu

     

Bernadeta Szyszka

Członek Zarządu

     

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

Centrum Biznesu

Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

Informacja o poniesionych kosztach – pozostałe dane

Dane o działalności zleconej przez inne podmioty państwowe i samorządowe

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry