×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zasady, formy i zakres działalności

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ.Fundacja jest organizacją wspierającą lub uczestniczącą w działaniach na rzecz rozwoju Śląska oraz inicjatyw lokalnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a w szczególności takich jak:
przedsięwzięcia w infrastrukturze komunalnej, rzemiośle, usługach, rolnictwie z preferencją dla małych i średnich  podmiotów gospodarczych,
opieka i pomoc społeczna,
remont nieruchomości związanych z działalnością kulturalną i społeczną.

Od 1996 roku Fundacja prowadzi również działalność na terenie Polski Północnej. 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez zwrotne i bezzwrotne finansowanie inwestycji oraz przyznawanie jednorazowej pomocy finansowej.
Rodzaj i wielkość pomocy materialnej, finansowej lub rzeczowej ustala się odrębnie dla każdego indywidualnie rozpatrywanego przypadku. Pomoc materialna przyznawana jest tylko wówczas, gdy łącznie z tą pomocą zabezpieczone będzie sfinansowanie całego przedsięwzięcia.

Ze wsparcia finansowego  Fundacji mogą korzystać:

rzemieślnicy, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw,
rolnicy, 
przedstawiciele wolnych zawodów i inne podmioty,
stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe.


 

INFORMACJA O POSIEDZENIACH ORGANÓW FUNDACJI I PODJĘTYCH UCHWAŁACH


W 2007 roku odbyły się trzy posiedzenia Rady Fundacji, z których w dniu 26.03.2007 Rada Fundacji przyjęła bilans i sprawozdanie finansowe za 2006 rok oraz udzieliła absolutorium Zarządowi. 


Ponadto odbyło się 12 posiedzeń Zarządu Fundacji, na których podjęto 197 uchwał.