Sprawozdanie z działalności 2014

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Opolu ustanowiona została aktem notarialnym Rep. Nr A 4300/91 z dnia 2 grudnia 1991 roku, sporządzonym przed notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Strzelcach Opolskich, Panią Cecylią Sterc. Zarejestrowana w dniu 3 lipca 1992 roku oraz wpisana do rejestru fundacji pod numerem 2788.
Dnia 2 października 2007 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041765. W systemie REGON Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny 530591858 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 754-13-06-435. Aktualny adres do korespondencji to 45-364 Opole, ul. Słowackiego 10, adres poczty elektronicznej: frssek@fundacja.opole.pl oraz adres strony internetowej www.fundacja.opole.pl. 

Fundacja posiada dwa organy kolegialne: Radę Fundacji, spełniającą funkcje nadzorcze i doradcze oraz Zarząd Fundacji na czele z Prezesem Fundacji, kierującym Fundacją. Administracyjno-techniczną obsługę Fundacji sprawuje Biuro Fundacji, którym kieruje Dyrektor, powoływany przez Zarząd. Dyrektor realizuje uchwały Zarządu i działa na mocy pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd oraz ustalonego przez Zarząd Programu działania. Skład osobowy organów Fundacji na dzień 31.12.2014 r. przedstawiał się następująco:

                               
Rada Fundacji:
Ryszard Galla - Przewodniczący Rady        
Marcin Lippa - Wiceprzewodniczący Rady        
Norbert Rasch - Członek Rady        
Erwin Filipczyk - Członek Rady        
Renata Zajączkowska - Członek Rady        
Manfred Ortman - Członek Rady            

Zarząd Fundacji:
Arnold Czech - Prezes Fundacji
Walter Stannek - Wiceprezes Fundacji
Eugeniusz Nagel - Członek Zarządu
Janusz Kamiński - Członek Zarządu
Paweł Sabiniarz - Członek Zarządu

 

Zasady, formy i zakres działalności

Realizacja celów statutowych

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i innych źródłach

Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

Dokumenty do pobrania

 

Przewiń do góry