Sprawozdanie z działalności 2012

 

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Opolu ustanowiona została aktem notarialnym Rep. Nr A 4300/91 z dnia 2 grudnia 1991 roku, sporządzonym przed notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Strzelcach Opolskich, Panią Cecylią Sterc. Zarejestrowana w dniu 3 lipca 1992 roku oraz wpisana do rejestru fundacji pod numerem 2788. Dnia 2 października 2007 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041765. W systemie REGON Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny 530591858 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 754-13-06-435 (Załącznik nr XI.I oraz nr XI.II). Aktualny adres do korespondencji to 45-364 Opole, ul. Słowackiego 10, adres poczty elektronicznej: frssek@fundacja.opole.pl oraz adres strony internetowej www.fundacja.opole.pl. 

Fundacja posiada dwa organy kolegialne: Radę Fundacji, spełniającą funkcje nadzorcze i doradcze oraz Zarząd Fundacji na czele z Prezesem Fundacji, kierującym Fundacją. Administracyjno-techniczną obsługę Fundacji sprawuje Biuro Fundacji, którym kieruje Dyrektor, powoływany przez Zarząd. Dyrektor realizuje uchwały Zarządu i działa na mocy pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd oraz ustalonego przez Zarząd Programu działania. Aktualny skład osobowy organów Fundacji przedstawia się następująco:
                               
Rada Fundacji
Ryszard Galla Przewodniczący Rady       
Marcin Lippa Wiceprzewodniczący Rady       
Norbert Rasch Członek Rady        
Erwin Filipczyk Członek Rady        
Renata Zajączkowska Członek Rady        
Manfred Ortman Członek Rady        


Zarząd Fundacji
Arnold Czech Prezes Fundacji
Józef Kotyś Wiceprezes Fundacji
Walter Stannek Członek Zarządu
Eugeniusz Nagel Członek Zarządu
Janusz Kamiński Członek Zarządu
Paweł Sabiniarz Członek Zarządu

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji i podjętych uchwałach

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i ich źródłach

Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry