×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Sprawozdanie z działalności 2011

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Opolu ustanowiona została aktem notarialnym Rep. Nr A 4300/91 z dnia 2 grudnia 1991 roku, sporządzonym przed notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Strzelcach Opolskich, Panią Cecylią Sterc. Zarejestrowana w dniu 3 lipca 1992 roku oraz wpisana do rejestru fundacji pod numerem 2788. Dnia 2 października 2007 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041765. W systemie REGON Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny 530591858 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 754-13-06-435. Aktualny adres do korespondencji to 45-364 Opole, ul. Słowackiego 10, adres poczty elektronicznej: frssek@fundacja.opole.pl oraz adres strony internetowej www.fundacja.opole.pl. 


Fundacja posiada dwa organy kolegialne: Radę Fundacji, spełniającą funkcje inicjujące oraz kontrolne oraz Zarząd Fundacji na czele z Prezesem Fundacji, kierujący Fundacją. Administracyjno-techniczną obsługę Fundacji sprawuje Biuro Fundacji, którym kieruje Dyrektor Biura, powoływany przez Zarząd. Dyrektor Biura realizuje uchwały Zarządu i działa na mocy pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd oraz ustalonego przez Zarząd Programu działania. Aktualny skład osobowy organów Fundacji przedstawia się następująco:
                               
Rada Fundacji                                      
Ryszard Galla - Przewodniczący Rady        
Marcin Lippa - Wiceprzewodniczący Rady        
Norbert Rasch - Członek Rady       
Erwin Filipczyk - Członek Rady        
Renata Zajączkowska - Członek Rady        
Manfred Ortman - Członek Rady        

Zarząd Fundacji
Arnold Czech - Prezes Fundacji
Józef Kotyś - Wiceprezes Fundacji 
Walter Stannek - Członek Zarządu
Eugeniusz Nagel - Członek Zarządu
Alfred Herbst - Członek Zarządu
Paweł Sabiniarz - Członek Zarządu

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Realizacja celów statutowych

Informacja o posiedzeniach organów Fundacji i podjętych uchwałach

Informacja o środkach pochodzących ze spłat pożyczek, dotacjach oraz przychodach i ich źródłach

Informacja o poniesionych kosztach - pozostałe dane

Dokumenty do pobrania