Sprawozdanie z działalności 2009

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Opolu, przy ulicy Słowackiego 10, została ustanowiona aktem notarialnym Rep. Nr A 4300/91 z dnia 2 grudnia 1991 roku, sporządzonym przed notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Strzelcach Opolskich, Panią Cecylią Sterc. Zarejestrowana w dniu 3 lipca 1992 roku oraz wpisana do rejestru fundacji pod numerem 2788. Dnia 2 października 2007 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000000041765. W systemie REGON Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny 530591858 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 754-13-06-435. 

Fundacja posiada dwa organy kolegialne, a mianowicie Radę Fundacji, która spełnia funkcje inicjujące oraz kontrolne oraz Zarząd Fundacji na czele z Prezesem Fundacji, który kieruje Fundacją. Administracyjno-techniczną obsługę Fundacji sprawuje Biuro Fundacji, którym kieruje Dyrektor Biura, powoływany przez Zarząd. Dyrektor Biura realizuje uchwały Zarządu i działa na mocy pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd oraz ustalonego przez Zarząd preliminarza wydatków Biura.

Aktualny skład osobowy organów Fundacji przedstawia się następująco:

Rada Fundacji:

1. Henryk Juretko - woj. opolskie - Przewodniczący Rady
2. Marcin Lippa - woj. Śląskie - Wiceprzewodniczący Rady
3. Norbert Rasch - woj. opolskie - Członek Rady
4. Erwin Filipczyk - woj. opolskie - Członek Rady
5. Renata Zajączkowska - woj. dolnośląskie - Członek Rady
6. Manfred Ortman - woj. pomorskie - Członek Rady

Zarząd Fundacji:

1. Arnold Czech - woj. opolskie - Prezes Fundacji
2. Henryk Małek - woj. opolskie - Wiceprezes Fundacji
3. Walter Stannek - woj. opolskie - Członek Zarządu
4. Eugeniusz Nagel - woj. śląskie - Członek Zarządu
5. Alfred Herbst - woj. dolnośląskie - Członek Zarządu
6. Paweł Sabiniarz - woj. pomorskie - Członek Zarządu

Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Informacja o uzyskanych przychodach oraz ich źrodłach

Informacja o realizacji celów statutowych

Informacja o poniesionych kosztach na administrację

Dokumenty do pobrania

Przewiń do góry