×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Cele fundacji

CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI.
 

Zgodnie ze statutem, celem działania Fundacji jest wspieranie lub uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju Śląska oraz inicjatyw lokalnych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a w szczególności takich jak gospodarka w zakresie przedsięwzięć w przemyśle, infrastrukturze komunalnej, rzemiośle, handlu, usługach i rolnictwie, z preferencją dla małych i średnich, a zwłaszcza rodzinnych przedsiębiorstw, a także opieka i pomoc społeczna, kultura i sztuka.

 

Dysponując środkami finansowymi pierwotnie pochodzącymi z dotacji z budżetu Republiki Federalnej Niemiec, otrzymanych w latach 1992 – 2002, będące obecnie środkami zwrotnymi Fundacji, a także pozyskanymi ze źródeł krajowych w ramach konkursów ogłaszanych przez instytucje finansujące, Fundacja może realizować swoje cele statutowe w szczególności poprzez:
  • udzielanie pomocy finansowej w formie pożyczek i dotacji,
  • prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej pomocy rzeczowej,
  • prowadzenie i wspieranie różnych form działalności edukacyjnej,
  • współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
  • prowadzenie doradztwa organizacyjnego, technicznego, technologicznego, finansowego i ekonomicznego,
  • organizacyjne i finansowe wspieranie podmiotów w zakresie zaspokajania przez nie potrzeb publicznych.