Konkurs fotograficzny "Biznes w obiektywie"

KONKURS_foto.jpeg

 

 

Regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  „BIZNES W OBIEKTYWIE”

§1

Pojęcia

Ilekroć w Regulaminie Konkursu jest mowa o:

 1. Organizatorze – należy rozumieć przez to Fundację Rozwoju Śląska z siedzibą w Opolu przy ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole.
 2. Uczestniku – jest nim uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który samodzielnie wykonał pracę konkursową oraz dostarczył ją do Organizatora Konkursu.
 3. Prace konkursowe – są nimi fotografie autorstwa Uczestników, które zostały dostarczone do Organizatora celem udziału w Konkursie.
 4. Jury – Komisja Konkursowa składająca się z 4 osób, która została powołana przez Organizatora.
 5. Konkursie – należy przez to rozumieć wyłonienie najlepszych fotografii, złożonych przez Uczestników.  
 6. Zwycięzcy konkursu – Uczestnicy, których fotografie spełniły kryteria Konkursu oraz zwyciężyły w głosowaniu Jury.
 7. Nagrodzie – należy przez to rozumieć sześć nagród w postaci kart podarunkowych.

§2

Cel Konkursu

 1. Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczości oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W dalszej kolejności celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych fotografii.

§3

Temat Konkursu

 1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie w kreatywny sposób przedstawić swoje postrzeganie biznesu.

§4

Termin nadsyłania prac

 1. Termin nadsyłania fotografii mija 31.05.2016 r.

§5

Regulamin Konkursu

1.Konkurs jest organizowanych na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie.

2.Regulamin został dołączony do pism zapraszających do uczestnictwa w konkursie. W trakcie trwania konkursu regulamin będzie również dostępny na stronie internetowej Organizatora – www.fundacja.opole.pl

 

 

§6

Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Za moment zgłoszenia Uczestnika do Konkursu przyjmuje się dzień złożenia formularza zgłoszeniowego potwierdzającego chęć udziału w Konkursie wraz z płytą CD/DVD zawierającą fotografię.

§7

Prace Konkursowe

 1. W Konkursie mogą wziąć udział fotografie, niepublikowane (w tym również w Internecie) oraz nienagradzane i niewyróżniane wcześniej w konkursach.
 2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu fotografię jedynie swojego autorstwa.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko i wyłącznie jedną fotografię.
 4. Fotografia musi zostać dostarczona do Organizatora w postaci pliku zapisanego na płycie CD/DVD. Plik z fotografią winien być zapisany w formacie jpg. Rozmiar zdjęcia powinien być możliwie duży, sugerujemy, by krótszy bok zdjęcia miał co najmniej 3000 px, rozdzielczość 200 DPI, proporcje boków 4:3, kadr poziomy.
 5. Dostarczony do Organizatora plik z fotografią oraz płyta CD/DVD muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora.
 6. Obróbka fotografii zgłoszonych do konkursu może ograniczać się tylko i wyłącznie do podstawowych zabiegów, tj. rozjaśnianie, kontrastowanie, redukcja koloru, wypalanie. Dalsza ingerencja w fotografię w postaci opracowania, fotomontażu jest niedopuszczalna.
  W przypadku stwierdzenia takiego faktu, fotografia taka nie zostanie dopuszczona do Konkursu.
 7. Fotografie nie mogą naruszać prawa, ani dóbr osób trzecich oraz stanowić chociażby
  w części plagiatu. Zgłaszający pracę jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne pracy,
  a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zgłaszający pracę zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły strony trzecie w stosunku do Organizatora Konkursu – Fundację Rozwoju Śląska, zwalniając go od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu fotografii, która zdaniem organizatora nie spełnia zapisów regulaminu bądź kryteriów estetyczno-technicznych.
 9. Od powyższej decyzji nie przysługuje prawo do odwołania.

§8

Udział w Konkursie

 1. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez dostarczenie w terminie do 31.05.2016 r. na adres Organizatora, tj. ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole, przesyłki zawierającej:
 • podpisaną imieniem i nazwiskiem płytę CD/DVD zawierającą plik z fotografią; 
 • wypełniony oraz podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami.
 1. W przypadku przesyłek wysłanych pocztą, decyduje data wpływu.
 2. Fotografie złożone po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
 3. Wszystkie ww. dokumenty zostały dołączone do zaproszenia do udziału w Konkursie. Dodatkowo w czasie trwania Konkursu dostępne będą na stronie internetowej Organizatora – www.fundacja.opole.pl

§9

Zasady pracy Jury

 1. W skład Jury wejdą 4 osoby wskazanie przez Organizatora.
 2. Wszystkie nadesłane i dopuszczone do Konkursu fotografie  zostaną poddane ocenie Jury.
 3. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, których fotografie zwyciężą w głosowaniu członków Jury. Prace te zajmą odpowiednio I, II i III miejsce. Dodatkowo przewiduje się przyznać trzy wyróżnienia.
 4. Lista zwycięzców oraz osób wyróżnionych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora – www.fundacja.opole.pl Dodatkowo Uczestnicy ci zostaną poinformowani
  o tym fakcie telefonicznie i mailowo.
 5. Od decyzji Jury nie przysługuje prawo do odwołania.

§10

Nagrody

 1. Przewiduje się nagrodzenie autorów zwycięskich oraz wyróżnionych fotografii nagrodami
  w postaci kart podarunkowych w kwocie:
 • 750 zł za zajęcie I miejsca (bon do zrealizowania w sieci sklepów Media Markt);
 • 450 zł za zajęcie II miejsca (bon do zrealizowania w sieci sklepów Media Markt);
 • 250 zł za zajecie III miejsca (bon do zrealizowania w sieci sklepów Media Markt);
 • 50 zł dla trzech wyróżnionych Uczestników (bon do zrealizowania w sieci sklepów Empik).
 1. Nagród tych nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
 2. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

§11

Odbiór nagród

 1. Wszystkie Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców konkursu przesyłką kurierską.
 2. Osoby nagrodzone zobligowane są do dostarczenia do Organizatora wypełnionego
  i podpisanego potwierdzenia odbioru Nagrody.
 3. Formularz potwierdzenia odbioru Nagrody zostanie dołączony do przesyłki zawierającej Nagrodę.

§12

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie zawiera klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Konkursu wyłącznie na potrzeby Konkursu,
  w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
 2. Zgłaszając fotografię, Uczestnik konkursu jednocześnie oświadcza, że zapoznał się
  i zaakceptował treść niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału
  w Konkursie.
 4. Wszelkie prawa autorskie majątkowe uczestników konkursu do fotografii przechodzą na własność Organizatora Konkursu z chwilą zgłoszenia ich do konkursu. Wskutek przeniesienia wszelkich praw autorskich majątkowych na Organizatora jest on uprawniony do nieograniczonego korzystania - bez jakiejkolwiek dodatkowej odpłatności – z wszelkich praw autorskich majątkowych przysługujących dotychczas Wykonawcy fotografii na wszystkich polach eksploatacji. Na Organizatora Konkursu przechodzi w szczególności prawo do fotografii w zakresie jej utrwalenia, zwielokrotniania, zmiany, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego publikowania, wystawienia, wyświetlania, najmu, dzierżawy, udzielania licencji na wykorzystanie lub nadania za pomocą wizji. Nośniki informacji przekazane Organizatorowi Konkursu z chwilą ich złożenia przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac ani nośników, na których są one nagrane.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.

Dokumenty do pobrania:

PDFRegulamin Konkursu Fotograficznego Fundacja Rozwoju Śląska.pdf

DOCXZgłoszenie do konkursu.docx

Przewiń do góry